Search result for

compel

(77 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compel-, *compel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compel[VT] บังคับ, See also: สั่ง, Syn. force, coerce
compelling[ADJ] ที่กระตุ้นความสนใจ, Syn. captivating
compelling[ADJ] ที่บังคับ
compel from[PHRV] บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง), See also: บังคับเอา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compellation(คอมพะเล'เชิน) n. การเรียกชื่อ,การเรียกชื่อเสียงเรียงนาม,ชื่อเสียงเรียงนาม
compelling(คัมเพล'ลิง) adj. ซึ่งบีบบังคับ,ซึ่งมีผลมากที่ต้านไม่อยู่, Syn. forceful ###A. unconvincing,invalid

English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compellability of witnessการมีอำนาจบังคับให้พยานให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compellable witnessพยานหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compell (vt ) บังคับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้ Frost/Nixon (2008)
What you've been compelled to do in the name of saving innocent life is tragic.กับสิ่งที่คุณต้องทำ ในการรักษาชีวิตผู้บริสุทธฺ์ มันน่าเศร้านะ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Well, then in my opinion the state has failed to establish a compelling basis for its motion, and I will grant bail in the amount of...งั้น ความเห็นของศาล รัฐล้มเหลว ในการสร้างความน่าสนใจในการคัดค้านการประกันตัว และฉันจะให้มีการประกันตัวในวงเงิน .. Law Abiding Citizen (2009)
Most likely, he would become the next creature that you would feel compelled to kill.ในที่สุด เขาก็จะกลายเป็นสิ่งต่อไป.. ที่เจ้าจะต้องรู้สึกลำบากใจที่จะฆ่า When the Levee Breaks (2009)
I couldn't compel Vince to testify against you, but I knew you could.ฉันไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้วินซ์ซัดทอดถึงคุณได้ แต่คุณทำได้ Double Blind (2009)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
"THAT THEY WERE COMPELLED TO REPEAT THE FANTASYฆาตกรจะย้ำเตือนจินตนาการซ้ำแล้วซ้ำอีก Zoe's Reprise (2009)
A BEHAVIORAL IMPULSE HE FEELS COMPELLED TO DO.แรงกระตุ้นทางพฤติกรรมบังคับเขา Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compelBlack people were compelled to work in cotton fields.
compelHe compelled me to make a speech.
compelHe compelled us to come earlier.
compelHe was compelled to resign on account of ill health.
compelHe was compelled to resort to violence.
compelHe was compelled to sign the contract.
compelHis failure in business compelled him to sell his house.
compelHis mother compelled him to do his homework.
compelHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
compelI was compelled to cancel the plan.
compelI was compelled to confess.
compelI was compelled to do the work alone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้[V] enforce, See also: compel, Syn. บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี), Example: เขาไม่มีเวลาไปให้ปากคำตำรวจจนตำรวจต้องเอ่ยปากลงแส้, Thai definition: ใช้อำนาจบังคับให้ปฏิบัติตาม
ขืนใจ[V] act against, See also: compel, Syn. ฝืนใจ, Example: เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ
ขืน[V] force, See also: compel, coerce, Syn. บังคับ, Ant. เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม, Example: ถ้าพ่อแม่ขืนให้หล่อนแต่งงาน หล่อนจะหนีออกจากบ้าน, Thai definition: ไม่ควรทำแต่ยังกล้าทำ
เคี่ยวเข็ญ[V] drive, See also: compel, force, urge, encourage, Syn. บังคับ, ผลักดัน, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: แม่เคี่ยวเข็ญน้องให้ทำการบ้าน, Thai definition: บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้ความลำบาก
กดคอ[V] compel, See also: force, treat cruelly, impel, overpower, Syn. บังคับ, ขืนใจ, Example: เราจะต้องกดคอเอาความลับออกมาจากมันให้จงได้, Thai definition: บังคับเอา, Notes: (ปาก)
หักคอ[V] force, See also: compel, oblige, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai definition: ถือวิสาสะบังคับเอา
หักหาญ[V] force, See also: compel, Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, Example: ฉันไม่เคยหักหาญน้ำใจใคร, Thai definition: บังคับเอาด้วยอำนาจ
หักหาญ[V] force, See also: compel, oblige, impose, Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, ขืนใจ, Example: การที่เราคิดจะหักหาญน้ำใจกัน มีแต่จะก่อให้เกิดการเอาชนะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress   
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
กะเกณฑ์[v.] (kakēn) EN: exact ; force ; compel   FR: exiger
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: act against ; compel   
เคี่ยวเข็ญ[] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage   
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPEL    K AH0 M P EH1 L
COMPELS    K AH0 M P EH1 L Z
COMPELLED    K AH0 M P EH1 L D
COMPELLING    K AH0 M P EH1 L IH0 NG
COMPELLINGLY    K AH0 M P EH1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compel    (v) (k @1 m p e1 l)
compels    (v) (k @1 m p e1 l z)
compelled    (v) (k @1 m p e1 l d)
compelling    (v) (k @1 m p e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
強いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]
強制力[きょうせいりょく, kyouseiryoku] (n) compelling force; legal force [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, ] compel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compel \Com*pel"\, v. i.
   To make one yield or submit. "If she can not entreat, I can
   compel." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compel \Com*pel"\, v. t. [imp. & p. p. {Compelled}; p. pr. & vb.
   n. {Compelling}.] [L. compellere, compulsum, to drive
   together, to compel, urge; com- + pellere to drive: cf. OF.
   compellir. See {Pulse}.]
   1. To drive or urge with force, or irresistibly; to force; to
    constrain; to oblige; to necessitate, either by physical
    or moral force.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey . . . compelled the people to pay up the
       whole subsidy at once.        --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       And they compel one Simon . . . to bear his cross.
                          --Mark xv. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. To take by force or violence; to seize; to exact; to
    extort. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Commissions, which compel from each
       The sixth part of his substance.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To force to yield; to overpower; to subjugate.
    [1913 Webster]
 
       Easy sleep their weary limbs compelled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I compel all creatures to my will.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To gather or unite in a crowd or company. [A Latinism] "In
    one troop compelled." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To call forth; to summon. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       She had this knight from far compelled. --Spenser.
 
   Syn: To force; constrain; oblige; necessitate; coerce. See
     {Coerce}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compel
   v 1: force somebody to do something; "We compel all students to
      fill out this form" [syn: {compel}, {oblige}, {obligate}]
   2: necessitate or exact; "the water shortage compels
     conservation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top