Search result for

compassion

(64 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compassion-, *compassion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compassion[N] ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
compassionate[ADJ] ที่รู้สึกเห็นใจ, See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathetic, merciful
compassionately[ADV] อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, pitying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless

English-Thai: Nontri Dictionary
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I am just saying this so that you know that I don't have a better nature to appeal to, or a compassionate streak.และที่ผมพูดเรื่องนี้ ก็เพื่อให้คุณรู้ว่า ผมไม่ใช่คนที่ใครจะมาอ้อนวอน The Bank Job (2008)
Out of compassion, he'll visit her every day for, what, a week?พอเริ่มหมดความเมตตา ก็จะมาหานางแค่สัปดาห์ละครั้ง The Other Boleyn Girl (2008)
Your compassion is a boon in this troubled time.ความเห็นใจของท่านช่วยได้มากในยามนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If he speaks of compassion for this devil, he should go back to his temple and pray.ถ้ามีใครมาร้องขอความเมตตาต่อไอ้ชั่วนี่ เขาก็ควรรีบไปเข้าวัดแล้วก็สวดเมตตาซะ The Forbidden Kingdom (2008)
And I'm not going to let her destroy my spirit of compassion!และผมไม่ยอมให้หล่อนทำลาย จิตวิณญานแห่งความเห็นใจของผม Doubt (2008)
- Where's your compassion?-ความเห็นใจของคุณไปอยู่ไหน? Doubt (2008)
- Your compassion, generosity, the way you see beauty in simple things.ความเข้าใจคนอื่น ความเอื่อเฝื้อ เป็นเส้นทางให้คุณเห็นความงามสิ่งที่ธรรมดา Nights in Rodanthe (2008)
You deserve compassion.You deserve compassionLoyal and True (2008)
and so much compassion.และความเห็นอกเห็นใจกัน Loyal and True (2008)
You're the good brother. Compassionate one. You want me dead?คุณมี พี่ชายที่ดี นายต้องการให้ฉันตายหรือ? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Capable of great compassion... 17,000 BC.อุบัติสร้างได้ทั้งความเมตตา... 17,000 ปี ก่อนคริสตกาล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compassionCompassion is entirely absent from his character.
compassionHe steeled himself against compassion.
compassionNothing is as important as compassion.
compassionThe tyrant's heart melted with compassion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นอกเห็นใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
การุญ[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การุณย์[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา
ความรู้สึกสะเทือนใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสมเพช[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความเวทนา, ความสงสาร, Example: เธอถอนหายใจด้วยความสมเพชเวทนาต่อความงมงายของผู้คน
ความเวทนา[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความสงสาร, ความเห็นใจ, Ant. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, Example: ภาพชายชรานั่งขอทานก่อให้เกิดความเวทนาแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseuk satheūoenjai) EN: sympathy ; compassion ; condolence   
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity   FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir
เวทนา[v.] (wētthanā = wēthanā ) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with   FR: compatir ; s'apitoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPASSION    K AH0 M P AE1 SH AH0 N
COMPASSIONATE    K AH0 M P AE1 SH AH0 N AH0 T
COMPASSIONATELY    K AH0 M P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compassion    (n) (k @1 m p a1 sh @ n)
compassionate    (j) (k @1 m p a1 sh @ n @ t)
compassionately    (a) (k @1 m p a1 sh @ n @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for) [Add to Longdo]
Mitleid {n}; Erbarmen {n} (mit)compassion (on, for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion [Add to Longdo]
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate [Add to Longdo]
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, ] compassion; relent; sympathize; sympathy [Add to Longdo]
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] compassion [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane [Add to Longdo]
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, ] compassion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compassion \Com*pas"sion\, n. [F., fr. L. compassio, fr. compati
   to have compassion; com- + pati to bear, suffer. See
   {Patient}.]
   Literally, suffering with another; a sensation of sorrow
   excited by the distress or misfortunes of another; pity;
   commiseration.
   [1913 Webster]
 
      Womanly ingenuity set to work by womanly compassion.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Pity; sympathy; commiseration; fellow-feeling; mercy;
     condolence. See {Pity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compassion \Com*pas"sion\, v. t.
   To pity. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compassion
   n 1: a deep awareness of and sympathy for another's suffering
      [syn: {compassion}, {compassionateness}]
   2: the humane quality of understanding the suffering of others
     and wanting to do something about it [syn: {compassion},
     {pity}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 compassion [kõpasjõ]
   compassion; pity
   charity; mercifulness; mercy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top