Search result for

compartment

(66 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compartment-, *compartment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compartment[N] การแบ่ง, Syn. subdivision, partition
compartmentalise[VT] จัดแบ่ง, Syn. divide, part, compartmentalize
compartmentalize[VT] จัดแบ่ง, Syn. divide, part, compartmentalise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compartment(คัมพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ตอน,ส่วนแยก,ช่อง,ลักษณะต่างหาก. vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ, Syn. niche,cell,nook

English-Thai: Nontri Dictionary
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compartmentส่วนกั้นแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compartmentalisation; compartmentalization; compartmentationการแบ่งเป็นส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compartmentalization; compartmentalisation; compartmentationการแบ่งเป็นส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compartmentation; compartmentalisation; compartmentalizationการแบ่งเป็นส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compartmentส่วน,เป็นห้องๆ,ช่อง,การแบ่งส่วน,คอมพาร์ทเม้นต์ [การแพทย์]
Compartment syndromesกลุ่มอาการคอมพาร์ตเมนต์ [TU Subject Heading]
Compartment Syndromesกลุ่มอาการคอมพาร์ตเมนต์ [การแพทย์]
Compartment Syndromes, Anteriorกลุ่มอาการกดในช่องหน้าแข้ง [การแพทย์]
Compartment, Extravascularสภาคห้องภายนอกหลอดเลือด [การแพทย์]
Compartment, Intracellularหัองภายในเซลล์ [การแพทย์]
Compartment, Intravascularส่วนในหลอดเลือด [การแพทย์]
Compartmentationการสภาคห้อง,การแบ่งออกเป็นส่วน,ความเข้ากันได้,ความสอดคล้องต้องกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ The Blues Brothers (1980)
-If I trigger it. The control's in my compartment.การควบคุมในช่องของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Motorcycle Guy. His helmet has secret compartments."มนุษย์มอเตอร์ไซค์ มีอาวุธลับอยู่ที่หมวก" Punchline (1988)
I just remembered. I have a spare credit card in the side compartment.ฉันมีเครดิตการ์ดสำรองที่ข้างรถ Nothing to Lose (1997)
Then the forward compartments start to flood.ส่วนหัวเกิดน้ำท่วม Titanic (1997)
That's five compartments.ท่วมไป 5 ห้องแล้ว Titanic (1997)
She can stay afloat with the first four compartments breached... but not five.เรือจะลอยลำอยู่ได้ ถ้าท่วมแค่ 4 ห้อง ไม่ใช่ 5 Titanic (1997)
In the wheel, the glove compartment and a crook-cam in the back.ในล้อ, ช่องเก็บและคด-บในด้านหลัง Showtime (2002)
I'm gonna have to reach inside the glove compartment to get the registration.ผมต้องเอาเอกสารจาก ที่เก็บของ Crash (2004)
What about that luggage in the overhead compartments?แล้วกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในช่องเก็บของเหนือหัวล่ะ Tabula Rasa (2004)
Glove compartment, ma'am.เปิดช่องเก็บของหน้ารถหน่อยครับ Babel (2006)
I'm on some kind of constant overload and it helps to compartmentalize my life.ผมงานล้นมือเสมอ และมันช่วยจัดสรรชีวิตผม จนกว่าผมจะคิดออก The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compartmentI'd like to reserve a private compartment.
compartmentIt's in the overhead compartment.
compartmentShould I put this bag in the overhead compartment?
compartmentThe shabby compartment remained vacant.
compartmentTrain compartments soon get cramped.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaēp khaeng) EN: freezing compartment   
เก๊ะรถ[n. exp.] (kē rot) EN: glove compartment   
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPARTMENT    K AH0 M P AA1 R T M AH0 N T
COMPARTMENTS    K AH0 M P AA1 R T M AH0 N T S
COMPARTMENTAL    K AH0 M P AA2 R T M EH1 N T AH0 L
COMPARTMENTALIZE    K AH0 M P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z
COMPARTMENTALIZE    K AA2 M P AA0 R T M EH1 N T AH0 L AY0 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compartment    (n) (k @1 m p aa1 t m @ n t)
compartments    (n) (k @1 m p aa1 t m @ n t s)
compartmentalize    (v) (k o2 m p aa t m e1 n t @ l ai z)
compartmentalize    (v) (k o2 m p aa t m e1 n t @ l ai z d)
compartmentalize    (v) (k o2 m p aa t m e1 n t @ l ai z i z)
compartmentalizi    (v) (k o2 m p aa t m e1 n t @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilung {f}; Sektor {n} (eines Schiffes) | Abteilungen {pl}compartment (of a ship) | compartments [Add to Longdo]
Abteilwagen {m}compartment car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
グローブボックス[, guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment [Add to Longdo]
コンパートメント[, konpa-tomento] (n) compartment [Add to Longdo]
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei [Add to Longdo]
区画(P);区劃[くかく, kukaku] (n,vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P) [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) [Add to Longdo]
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting [Add to Longdo]
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P) [Add to Longdo]
車室[しゃしつ, shashitsu] (n) compartment (of a train); interior (of a car) [Add to Longdo]
車掌室[しゃしょうしつ, shashoushitsu] (n) conductor's compartment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, ] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour [Add to Longdo]
包间[bāo jiān, ㄅㄠ ㄐㄧㄢ, / ] compartment (of train, ship etc) [Add to Longdo]
间隔[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] compartment; gap; interval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compartment \Com*part"ment\, n. [F. compartiment, OF. compartir
   to divide. See {Compart}.]
   1. One of the parts into which an inclosed portion of space
    is divided, as by partitions, or lines; as, the
    compartments of a cabinet, a house, or a garden.
    [1913 Webster]
 
       In the midst was placed a large compartment composed
       of grotesque work.          --Carew.
    [1913 Webster]
 
   2. (Shipbuilding) One of the sections into which the hold of
    a ship is divided by water-tight bulkheads.
    [1913 Webster] compartmental

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compartment
   n 1: a space into which an area is subdivided
   2: a partitioned section, chamber, or separate room within a
     larger enclosed area

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top