Search result for

communist

(65 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communist-, *communist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communist[N] สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communist countriesกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communist revisionismลัทธิแก้ [TU Subject Heading]
Communist strategyยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communistsคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
/"The Organic Squirrel /Gets a Bike Helmet"? I'm not reading these communist books to you guys.ฉันไม่อ่านหนังสือคอมมิวนิสต์พวกนี้\ พวกเธอไม่มีเรื่องดีๆบ้างหรอ? Bedtime Stories (2008)
It's not like we're communists.เราไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะ Chapter Ten '1961' (2009)
This is a sovereign territory of communist China, a country that ours believes was responsible for the blackout.นี่คือเขตปกครองพิเศษ ของคอมมิวนิสต์จีน ประเทศที่พวกเราต่างเชื่อกันว่า ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ หมดสติ A561984 (2009)
We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.อย่างนี้คงต้องให้สังคมตั้งข้อสงสัย... ...เรื่องความข้องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ของคุณในอดีตล่ะมั้ง Watchmen (2009)
Why would a tried and true communist a hardliner that spent 30 years in the Stasi fighting against the evils of capitalism...ทำไมอดีตตำรวจลับ เยอรมันตะวันออกอย่างคุณ ซึ่งใช้เวลาในชีวิต มากกว่า 30 ปี ต่อสู้ฟาดฟันกับปิศาจร้าย\ พวกทุนนิยม The International (2009)
You dedicated your life to the communist ideal.คุณเคยอุทิศชีวิตตนเอง ให้กับแนวคิดแบบสังคมนิยม The International (2009)
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ Shutter Island (2010)
Communist rebels, hit men from the old country,กบฏคอมมิวนิตส์ ฆาตกรจากโลกเก่า 2.0 (2010)
What are you, some kind of communist?อะไรกัน เธอเป็นพวกนอกรีตหรือไง Hick (2011)
They can't all be Communists.คงไม่ใช่คอมมิวนิสต์ทุกคน X-Men: First Class (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communistA person with communist leanings.
communistI hope you'll never turn Communist.
communistOpposition leaders say it's possible the Communists could end up in a small minority.
communistThe communist gave in to his tough opponent at last.
communistThe communist got his dependable supporter at last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมมิวนิสต์[N] communist, Example: วันนั้นผมฆ่าคอมมิวนิสต์ได้หลายคนอย่างสมใจอยาก, Thai definition: ผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์[ADJ] communist, Example: สันติภาพในตะวันออกกลางนั้นดำเนินควบคู่มากับปัญหาสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์มาช้านานแล้ว, Thai definition: เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมมิวนิสต์[n.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste [m]
คอมมิวนิสต์[adj.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste
เผด็จการคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phadetkān khømmiūnit = phadetkān khømmiūnis) EN: Communist dictator   
พรรคคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phak khømmiūnit = phak khømmiūnis) FR: parti communiste [m]
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)[org.] (Phak Khømmiūnit Haeng Prathēt Thai (Phø.Khø.Thø.)) EN: Communist Party of Thailand (CPT)   
ประเทศคอมมิวนิสต์[n. exp.] (prathēt khømmiūnit = prathēt khømmiūnis) EN: Communist country   FR: pays communiste [m]
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์[n. exp.] (sangkhomniyom khømmiūnit) EN: Communist Socialism   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNIST    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S S
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S
COMMUNIST'S    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS'    K AA1 M Y UW0 N AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communist    (n) (k o1 m y u n i s t)
communists    (n) (k o1 m y u n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunist {m} | Kommunisten {pl}communist | communists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クメールルージュ[, kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization) [Add to Longdo]
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コミュニスト[, komyunisuto] (n) communist [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
シンパ[, shinpa] (n) (abbr) (See シンパサイザー) (Communist, union, etc.) sympathizer; sympathiser; (P) [Add to Longdo]
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ロシア共産党[ロシアきょうさんとう, roshia kyousantou] (n) Russian Communist Party [Add to Longdo]
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
共産[きょうさん, kyousan] (n) (1) communism; (2) (abbr) (See 共産党) Communist Party; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] communist [Add to Longdo]
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern) [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party [Add to Longdo]
共产党人[gòng chǎn dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] Communist party members [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member [Add to Longdo]
共产党部队[gòng chǎn dǎng bù duì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] communist forces [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
古巴共产党[Gǔ bā Gòng chǎn dǎng, ㄍㄨˇ ㄅㄚ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of Cuba [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communist \Com"mu*nist\, n. [F. communiste.]
   1. An advocate for the theory or practice of communism.
    [1913 Webster]
 
   2. A supporter of the commune of Paris.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 communist
   adj 1: relating to or marked by communism; "Communist Party";
       "communist governments"; "communistic propaganda" [syn:
       {communist}, {communistic}]
   n 1: a member of the communist party
   2: a socialist who advocates communism [syn: {communist},
     {commie}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 communist [kɔmynist]
   communist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top