Search result for

communicate

(73 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communicate-, *communicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communicate[VI] เชื่อมติดกัน
communicate[VI] ติดต่อสื่อสาร, Syn. associate with, commune with
communicate[VT] ส่งต่อ, See also: ส่งผ่าน, Syn. convey, transmit
communicate on[PHRV] ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ, See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communicate to[PHRV] สื่อข่าวสารให้กับ, See also: ส่งข่าวสารให้กับ, บอกข่าวกับ
communicate with[PHRV] ติดต่อกับ, See also: พูดคุยกับ, ส่งข่าวสารกับ, ติดต่อสื่อสารกับ
communicate about[PHRV] ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ, See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน
intercommunicate(vt) สื่อสารถึงกัน,แลกเปลี่ยนข่าวสาร,แลกเปลี่ยนซึ่งกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicateการติดต่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
They have lost the ability to communicate and reason.'พวกเขาเสียความสามารถ ในการสื่อสารและใช้เหตุผล' Night of the Living Dead (1990)
But we can't even communicateแค่พูดกันยังไม่รู้เรื่องเลย Failan (2001)
I have proof. She's been trying to communicate ever since the moment of her death.ผมมีข้อพิสูจน์ เธอพยายามจะติดต่อ ตั้งแต่นั้นหลังเธอตาย White Noise (2005)
I don't discriminate, I communicate. Just not always with a kind word.ผมไม่ได้ก้าวร้าว เพียงแต่บางเรื่องนั้นยากที่จะสื่อสารด้วยคำพูดเพราะๆ Red Eye (2005)
Maybe if we could communicate a little more.บางที ถ้าเราจะ คุณกันให้รู้เรื่องซักนิด Just Like Heaven (2005)
No, we have to communicate at least!อย่างน้อย เราจะต้องสื่อสารกันได้บ้า My Lovely Sam-Soon (2005)
They like to communicate, explain themselves.พวกเขาชอบที่จะติดต่อสื่อสาร/Nชอบที่จะอธิบายถึงตัวตนของเขา Compulsion (2005)
The mansion is specially to hold the guests and nobody can communicate, you think it's right?ที่นี่ไม่มีใครสื่อสารกับแขกได้เลยหรือ.หา My Girl (2005)
Some people think that these things are a way to communicate with god.มีคนคิดว่าของพวกนี้เป็นทางติดต่อกับพระเจ้า The Key and the Clock (2006)
It's extremely frustrating to me to communicate over and over again, as clearly as I can.มันน่าสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับผม ที่ได้พยายามสื่อสารอย่างชัดเจน เท่าที่ผมจะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communicateAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
communicateAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
communicateBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
communicateBefore long, we'll be able to communicate with each other by T.V. telephone.
communicateCan you communicate in English what you want to say?
communicateDr. Patterson communicated with a gorilla using sign language.
communicateGorillas cannot use their lips and tongues to speak, but they can communicate with people in other ways.
communicateHe asked me to communicate his wishes to you.
communicateHe found the evidence that bees can communicate with each other.
communicateHuman beings communicate in many ways.
communicateHuman beings communicate with each other by means of language.
communicateIf you can read the following, we can communicate in Japanese, too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สื่อสาร[V] communicate, Syn. ติดต่อ, ติดต่อสื่อสาร
สื่อ[V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
สื่อสาร[V] communicate, See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter, Syn. ติดต่อสื่อสาร, Example: คนต่างชาติต่างภาษาสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
ถ่ายความหมาย[V] convey, See also: communicate, disclose, tell, reveal, Example: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว, Thai definition: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
เข้าผู้เข้าคน[V] communicate, See also: associate, get along with people, Syn. เข้าสังคม, สังคม, Example: นักการเมืองที่ดีต้องรู้จักเข้าผู้เข้าคนกับประชาชนทุกระดับชั้น, Thai definition: ติดต่อสังคมกับคนอื่นๆ ได้
เข้าทรง[V] communicate with spirit, Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า, เข้าเจ้าเข้าทรง, Example: พอเจ้าเข้าทรง บรรดาสานุศิษย์ก็ต่างขอเลขเด็ดกันยกใหญ่, Thai definition: เข้าไปสิงอยู่ในร่างกายคนทรง
ติดต่อสื่อสาร[V] communicate, See also: contact, Syn. สื่อสาร, ติดต่อ, Example: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น, Thai definition: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถึงกัน[V] communicate with, See also: be in connect with, be in touch with, Example: ไม่ว่าจะมีอะไร หล่อนทั้งคู่ก็จะถึงกันตลอด, Thai definition: ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
คาบข่าว[V] communicate the news, See also: pass on the information (to someone), inform (others), Example: ทีมงานของเราคาบข่าวมาแจ้งให้ท่านได้รู้ก่อนใครๆ, Thai definition: นำข่าวมาแจ้งให้ให้คนอื่นรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สื่อ[v.] (seū) EN: conduct ; transmit ; communicate   FR: communiquer
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter   FR: communiquer ; converser
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit   FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmmāi) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal   
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch with ; keep in touch with ; connect ; reach   FR: contacter ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNICATE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
COMMUNICATED    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T AH0 D
COMMUNICATES    K AH0 M Y UW1 N IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communicate    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t)
communicated    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t i d)
communicates    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニケート[, komyunike-to] (n,vs) communicate [Add to Longdo]
ベル友[ベルとも, beru tomo] (n) person with whom one communicates by pager [Add to Longdo]
ペット病[ペットびょう, petto byou] (n) pet-communicated infection [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.) [Add to Longdo]
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle [Add to Longdo]
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across [Add to Longdo]
通い合う[かよいあう, kayoiau] (v5u) (often as 心が通い合う) to communicate; to commune [Add to Longdo]
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P) [Add to Longdo]
通じ合う[つうじあう, tsuujiau] (v5u) to communicate with; to understand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟通[gōu tōng, ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] communicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communicate \Com*mu"ni*cate\ (k[o^]m*m[=u]"n[i^]*k[=a]t ), v. t.
   [imp. & p. p. {Communicated}; p. pr. & vb. n.
   {Communicating}.] [L. communicatus, p. p. of communicare to
   communicate, fr. communis common. See {Commune}, v. i.]
   1. To share in common; to participate in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To thousands that communicate our loss. --B. Jonson
    [1913 Webster]
 
   2. To impart; to bestow; to convey; as, to communicate a
    disease or a sensation; to communicate motion by means of
    a crank.
    [1913 Webster]
 
       Where God is worshiped, there he communicates his
       blessings and holy influences.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To make known; to recount; to give; to impart; as, to
    communicate information to any one.
    [1913 Webster]
 
   4. To administer the communion to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       She [the church] . . . may communicate him. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Note: This verb was formerly followed by with before the
      person receiving, but now usually takes to after it.
      [1913 Webster]
 
         He communicated those thoughts only with the Lord
         Digby.               --Clarendon.
 
   Syn: To impart; bestow; confer; reveal; disclose; tell;
     announce; recount; make known.
 
   Usage: To {Communicate}, {Impart}, {Reveal}. Communicate is
      the more general term, and denotes the allowing of
      others to partake or enjoy in common with ourselves.
      Impart is more specific. It is giving to others a part
      of what we had held as our own, or making them our
      partners; as, to impart our feelings; to impart of our
      property, etc. Hence there is something more intimate
      in imparting intelligence than in communicating it. To
      reveal is to disclose something hidden or concealed;
      as, to reveal a secret.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communicate \Com*mu"ni*cate\, v. i.
   1. To share or participate; to possess or enjoy in common; to
    have sympathy.
    [1913 Webster]
 
       Ye did communicate with my affliction. --Philip. iv.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. To give alms, sympathy, or aid.
    [1913 Webster]
 
       To do good and to communicate forget not. --Heb.
                          xiii. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. To have intercourse or to be the means of intercourse; as,
    to communicate with another on business; to be connected;
    as, a communicating artery.
    [1913 Webster]
 
       Subjects suffered to communicate and to have
       intercourse of traffic.        --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       The whole body is nothing but a system of such
       canals, which all communicate with one another.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To partake of the Lord's supper; to commune.
    [1913 Webster]
 
       The primitive Christians communicated every day.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 communicate
   v 1: transmit information ; "Please communicate this message to
      all employees"; "pass along the good news" [syn:
      {communicate}, {pass on}, {pass}, {pass along}, {put
      across}]
   2: transmit thoughts or feelings; "He communicated his anxieties
     to the psychiatrist" [syn: {communicate}, {intercommunicate}]
   3: transfer to another; "communicate a disease" [syn: {convey},
     {transmit}, {communicate}]
   4: join or connect; "The rooms communicated"
   5: be in verbal contact; interchange information or ideas; "He
     and his sons haven't communicated for years"; "Do you
     communicate well with your advisor?"
   6: administer Communion; in church [ant: {curse},
     {excommunicate}, {unchurch}]
   7: receive Communion, in the Catholic church [syn: {commune},
     {communicate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top