Search result for

commonweal

(50 entries)
(0.8318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commonweal-, *commonweal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commonweal[N] ความสงบสุข
commonwealth[N] ประชาชนของชาติ, Syn. the people
commonwealth[N] ประเทศหรือรัฐที่ปกครองตนเอง, Syn. republic, federation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.

English-Thai: Nontri Dictionary
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Commonwealthเครือจักรภพ, เครือรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commonwealthจักรภพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commonwealth periodสมัยคอมมอนเวลท์ (ค.ศ. ๑๖๔๙-๑๖๐๐) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Commonwealth of Independent Statesเครือรัฐเอกราช " กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาประเทศเกิดใหม่ภาย หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ยกเว้นประเทศ กลุ่มทะเลบอลติก 3 ประเทศ ได้แก่ ลิธัวเนีย แลตเวีย และเอสโตเนีย) ซึ่งได้ร่วมลงนามในปฏิญญา Alma-Ata ก่อตั้งเครือรัฐเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2534 ประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน เบลารุส มอลโดวา คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย " [การทูต]
Commonwealth of Nationsการรวมตัวของชาติต่าง ๆ เข้าเป็นสมาคมทางการเมือง ประกอบด้วยประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ลังกา ไซปรัส แกมเบีย กาน่า อินเดีย จาไมก้า คีเนีย มาเลเซีย มาลาวี มอลต้า นิวซีเแลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ซิเอร่าเลโอน แทนเซียเนีย ทรินิแดด-โทเบโก ยูแกนดา และแซมเบียตามทรรศนะของ Oppenheim ศาสตราจารย์นักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับโลก สมาคมทางการเมืองแห่งนี้ก็คือกลุ่มของรัฐที่รวมกันโดยไม่มีพื้นฐานการรวมตัว ทางกฎหมายที่เคร่งครัดแต่อย่างใด หากแต่มีความผูกพันร่วมกันในด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี กฎหมาย และมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นมากกว่า [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the whole commonwealth of virginia.ในเวอร์จิเนีย Unpleasantville (2010)
"and its commonwealth lasts for a thousand years, men will still say, 'This was their finest hour.'"และเครือจักรภพไปอีกนานนับพันปี" "เพื่อให้พวกมันรู้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมันแล้ว" Spider and the Fly (2010)
So, you live near that bar on Commonwealth, right?แล้ว คุณพักอยู่ใกล้ๆบาร์ แถวคอมมอนเวลท์ ใช่มั้ย There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
I'm not the Commonwealth.ผมไม่ใช่พวกจิตสาธารณะ A Scandal in Belgravia (2012)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
And as for Alex Jones, he has orders not to leave the commonwealth.เขาถูกสั่งห้ามออกจากรัฐ ว่าไงนะ Prisoners (2013)
The Sixth Circuit, the Commonwealth of Virginia, the Honorable Special Justice William Chesney.วงจรที่ 6 จักรภพ เวอร์จิเนียม ศาลยุติธรรมพิเศษ วิลเลี่ยม เชสนี่ Uh... Oh... Ah... (2013)
According to commonwealth records, this planet was seeded by Abrasax industries roughly one hundred thousand years ago.ตามบันทึกของเครือจักรภพ ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นเมล็ดอุตสาหกรรม Abrasax ประมาณหนึ่งแสนปีที่ผ่านมา Jupiter Ascending (2015)
We'll be escorting you to the commonwealth ministry on Orous.เราจะพาคุณจักรภพ กระทรวงใน Orous Jupiter Ascending (2015)
- When we were in the commonwealth...- เมื่อเราอยู่ในเครือจักรภพ... Jupiter Ascending (2015)
You lied in the commonwealth because you're a Hunter... who's been searching for one thing his whole life.คุณโกหกในเครือจักรภพ เพราะคุณเป็นฮันเตอร์... ผู้ที่จะได้รับการค้นหา สำหรับสิ่งหนึ่งที่ทั้งชีวิตของเขา Jupiter Ascending (2015)
Um, 'm the case of Ted v. The Commonwealth of Massachusetts, we, the jury, find for the Commonwealth in that Ted is not a person.ครับ ได้แล้ว ใต้เท้า ในคดีของ เท็ดกับรัฐแห่งแมสซาชูเสตส์ พวกเรา คณะลูกขุน เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐ ว่าเท็ดไม่ใช่บุคคล Ted 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commonwealSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือจักรภพ[N] commonwealth, See also: empire, Syn. เครือรัฐ, สมาพันธรัฐ, สหพันธรัฐ, Example: อังกฤษได้พยายามที่จะผลักดันพม่าให้เข้าเป็นสมาชิกประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ โดยการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่า, Count unit: เครือจักรภพ, Thai definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
เครือรัฐ[N] federation, See also: commonwealth, Syn. เครือจักรภพ, Example: ประเทศไทยไม่เคยเป็นประเทศในเครือรัฐใดมาก่อน, Count unit: เครือรัฐ, Thai definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
จักรภพ[N] commonwealth, See also: nation, Example: ประเทศสิงคโปร์เคยอยู่ในความปกครองของจักรภพอังกฤษ, Count unit: จักรภพ, Thai definition: สมาคมเสรีแห่งบรรดาชาติสมาชิกที่เป็นเอกราชทั้งหลายยอมรับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตนร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือจักรภพ[n.] (khreūajakkraphop) EN: commonwealth   
สมาพันธรัฐ[n.] (samāphantharat) EN: confederation ; commonwealth   FR: confédération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMONWEALTH    K AA1 M AH0 N W EH2 L TH
COMMONWEALTH'S    K AA1 M AH0 N W EH2 L TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commonwealth    (n) (k o1 m @ n w e l th)
commonwealths    (n) (k o1 m @ n w e l th s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
コモンウェルスデー[, komon'uerusude-] (n) Commonwealth Day [Add to Longdo]
英連邦[えいれんぽう, eirenpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
英連邦王国[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm [Add to Longdo]
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] (n) republic; commonwealth; (P) [Add to Longdo]
資産保有会社[しさんほゆうがいしゃ, shisanhoyuugaisha] (n) asset holding company (esp. Commonwealth countries) [Add to Longdo]
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy) [Add to Longdo]
独立国家共同体[どくりつこっかきょうどうたい, dokuritsukokkakyoudoutai] (n) Commonwealth of Independent States; CIS [Add to Longdo]
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n,adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澳大利亚联邦[Ào dà lì yà lián bāng, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] Commonwealth of Australia [Add to Longdo]
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union) [Add to Longdo]
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commonweal \Com"mon*weal"\, n. [Common + weal.]
   Commonwealth.
   [1913 Webster]
 
      Such a prince,
      So kind a father of the commonweal.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commonweal
   n 1: the good of a community [syn: {common good}, {commonweal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top