Search result for

common people

(31 entries)
(1.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -common people-, *common people*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, and what I most admire... is the way you've captured the voice of the common people.คือแบบว่าตอนแรก ฉันกลัวว่าคุณจะเป็น พวกกวีเอกที่ชอบหมกมุ่น อยู่กับตัวเองน่ะค่ะ King Kong (2005)
For the common people to improve themselvesรู้แต่ว่าผู้คนทางแถบตะวันตก เป็นคนทำมันขึ้นมา Fearless (2006)
That's the proper lifestyle for common people like usคนทั่วๆ ไปแบบเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Most common people, even if they apply when they are born, they cannot get in to the Shinhwa Kindergarten, but when accepted, then you have the way paved nonstop for Elementary, Middle and High school, and even University.ผู้คนส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำการสมัครตั้งแต่เกิด พวกเขาจะไม่สามารถเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลชินฮวาได้ แต่หากได้มีโอกาสเข้าไปแล้ว Episode #1.1 (2009)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
- Oh, no. You just don't get the needs of the common people, do you, Mike?ไม่ คุณไม่เข้าใจความต้องการ ของสามัญชนเลย ไมค์ Royal Wedding (2011)
But the common people are waiting for him.แต่ชาวบ้าน กำลังรอเขา Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
The common people pray for rain, health and a summer that never ends.ชาวบ้านภาวนาขอฝน สุขภาพดีและฤดูร้อนที่ไม่มีวันสิ้นสุด Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
For the country, a king must think of the common people.สำหรับประเทศแล้ว พระราชาต้องคิดถึงประชาชน Warrior Baek Dong-soo (2011)
To thieves who rob the common people, pay attention!สนใจไม๊! The Duo (2011)
Hoodlums and impolite people who harass the common people, will be punished.จะได้รับการลงโทษ The Duo (2011)
The goods you have stolen will be distributed to the poor common people.สินค้าท่านที่ถูกขโมยจะนำไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน The Duo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
common peopleThe function of the press is to provide the common people with facts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่ [N] commoner, See also: common people, subjects, folk, citizens, Syn. คนสามัญ, Example: ไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีในสังคมปัจจุบันล้วนแต่ปรารถนาเงินทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ชาวเมืองธรรมดา, พลเมืองสามัญ
ทวยราษฎร์    [N] people, See also: common people, Syn. ประชาชน, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสกนิกร, ราษฎร, มวลมนุษย์, อาณาประชาราษฎร์, Example: พระองค์สถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people   FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street   FR: gens ordinaires [fpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
下々;下下[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下情[かじょう, kajou] (n) condition of the common people [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下様[しもざま, shimozama] (n) lower classes; common people [Add to Longdo]
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people [Add to Longdo]
衆庶[しゅうしょ, shuusho] (n) the masses; common people [Add to Longdo]
庶民[しょみん, shomin] (n,adj-no) masses; common people; (P) [Add to Longdo]
庶民感覚[しょみんかんかく, shominkankaku] (n) sensibilities (feelings, way of thinking) of the common people; popular sentiment [Add to Longdo]
世俗[せぞく, sezoku] (n,adj-no) common customs; worldliness; vulgar; popular; the world; the common people [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, ] common people; laity (i.e. not priests) [Add to Longdo]
普通老百姓[pǔ tōng lǎo bǎi xìng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people; average people; hoi polloi [Add to Longdo]
百姓[bǎi xìng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 common people
   n 1: people in general (often used in the plural); "they're just
      country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
      common people determine the group character and preserve
      its customs from one generation to the next" [syn: {folk},
      {folks}, {common people}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top