Search result for

commit

(138 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commit-, *commit*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment (n ) พันธสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit[VT] ทำความผิด
commit[VT] มอบหมายให้, See also: ให้รับผิดชอบ, Syn. consign, entrust
commit[VT] ให้คำมั่นสัญญา, Syn. engage, pledge
commit on[PHRV] ผูกมัดกับ, See also: พัวพันกับ
commit to[PHRV] มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ, See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้, Syn. confide to, consign to
commit to[PHRV] จดจำ, See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
committal[N] การให้สัญญา
committee[N] คณะกรรมการ, Syn. board, council
commit for[PHRV] มอบตัวเพื่อ, See also: ส่งตัวเพื่อ
commitment[N] ความรับผิดชอบ, Syn. responsibility, engagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
committal(คะมิท'เทิล) n. = commitment
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง,ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
uncommitted(อันคะมิท'ทิด) adj. ไม่ได้ผูกมัด,อิสระ,ไม่ได้มีพันธะกรณี., Syn. neutral

English-Thai: Nontri Dictionary
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
subcommittee(n) อนุกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitmentข้อผูกมัด, การผูกมัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committalการส่งตัวไปฝากขัง (ในเรือนจำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committal for trialการส่งตัวให้คณะลูกขุนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committeeคณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee clerk; clerk, committeeหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of Lloyd'sคณะกรรมการแห่งลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee of public account (E.); committee on accounts (A.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of the wholeคณะกรรมาธิการเต็มสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitถูกบังคับ [การแพทย์]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Commitment (Psychology)ความยึดมั่น (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Committed doseปริมาณ (รังสี) ผูกพัน, ปริมาณรังสียังผลจากสารกัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย บางชนิดจะกระจายไปทั่วร่างกาย บางชนิดจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะเฉพาะที่ เรียกว่า อวัยวะวิกฤติ (critical organ) เช่น ไอโอดีนจะสะสมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์ รังสีจะมีผลต่อร่างกายจนกว่าสารกัมมันตรังสีนั้นสลายหมดไปหรือถูกขับถ่ายออกจนหมด ปกติจะคำนวณระยะเวลาการรับรังสี 50 ปีสำหรับผู้ใหญ่ และ 70 ปีสำหรับเด็ก มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต [นิวเคลียร์]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
Committee on Social Developmentคณะกรรมการอาเซียนด้านการพัฒนาสังคม [การทูต]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Committeesคณะกรรมาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
I swear, if you're this afraid of pretend commitment, what's gonna happen when some poor girl makes the mistake of actually falling for you?คุณไม่รู้อะไรหรอก. ไม่บอกก็รู้ว่า, ถ้านายยังทำตัวไร้ความรับผิดชอบ, จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงผู้โชคร้าย Committed (2008)
- You committed an act of treason. - I'm not a spy!ยอมรับเหตุผลหน่อยสิ แต่ฉันไม่ใช่สปายนะ Odyssey (2008)
Commit.บทที่ 1 การรวมกัน Not Cancer (2008)
There are ways of getting to know people without committing felonies.มีหลายทางที่จะรู้จักผู้อื่น โดยไม่ต้องประกอบอาชญากรรมร้ายแรง Lucky Thirteen (2008)
No engagement. Commitment issues.ไม่มีการหมั้น มีแต่ประกาศพันธะสัญญา The Itch (2008)
You have to stop Wilson from committing career malpractice.คุณต้องหยุดวิลสัน จากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ Dying Changes Everything (2008)
By King's order, we arrest all those committing adultery in temples and their rich families get them outพวกเราทำตามพระราชโองการ ให้จับพวกเจ้าทั้งหมด เพราะทำผิดประเวณีในเขตวัด คนมีเงินก็ประกันตัวเองออกไปได้ Portrait of a Beauty (2008)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
I am solely to blame for the crime she committedเป็นความผิดของหม่อมฉัน ที่ทำให้นางต้องมารับโทษอย่างนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Father, the blacksmith committed a crime, but we don't know for certain he meant treason?เสด็จพ่อ ช่างตีเหล็กทำผิดจริง แต่เราไม่รู้ชัดว่าเขาเป็นกบฏ To Kill the King (2008)
They committed a serious crime.พวกเขาทำผิดร้ายแรง To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commitAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
commitA committee has been set up to investigate the problem.
commitA committee should apply the focus to the more concrete problem.
commitA committee was constituted to investigate prices.
commitA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
commitAll the members of the committee consented to my proposal.
commitAll the members of the committee hate one another.
commitAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
commitAre you on the committee?
commitAt school I am on the Newspaper Committee.
commitBen committed his diary to the lawyer's care.
commitBeth is committed to Chris and eagerly accepted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.[N] committee, Syn. กรรมการ
จำใส่ใจ[V] remember, See also: commit to memory, learn by heart, fix in one's mind, recall, recollect, Syn. จำขึ้นใจ, จดจำ, Example: เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา, Thai definition: กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
ทำมิดีมิร้าย[V] commit dark deeds, Example: เมื่อผู้อื่นทำมิดีมิร้าย เราจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
ผิดประเวณี[V] commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
ล่วงประเวณี[V] commit adultery, Syn. เป็นชู้, Example: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับเมียของเพื่อนรัก, Thai definition: ประพฤติผิดเมียของผู้อื่น
วางเพลิง[V] commit arson, Example: คนร้ายวางเพลิงสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, Thai definition: แอบจุดไฟเผา
ทำเวรทำกรรม[V] sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำกรรมทำเวร, Example: เขาทำเวรทำกรรมกับเธอไว้มาก, Thai definition: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ทำกรรมทำเวร[V] sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำเวรทำกรรม, Example: ผมคงจะได้ทำกรรมทำเวรไว้มากในชาติก่อนถึงได้ลำบากในชาตินี้, Thai definition: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ทำบาปทำกรรม[V] sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาป, ทำกรรม, Ant. ทำความดี, Example: ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้, Thai definition: กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว
มอบหมาย[V] assign, See also: commit, entrust, Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่, Example: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด, Thai definition: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กรรมการิณี[n.] (kammakārinī) EN: female committee   
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge   FR: délégation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMIT    K AH0 M IH1 T
COMMITS    K AH0 M IH1 T S
COMMITEE    K AH0 M IH1 T IY0
COMMITEE    K AA1 M IH2 T IY0
COMMITTAL    K AH0 M IH1 T AH0 L
COMMITTED    K AH0 M IH1 T AH0 D
COMMITTEE    K AH0 M IH1 T IY0
COMMITMENT    K AH0 M IH1 T M AH0 N T
COMMITTING    K AH0 M IH1 T IH0 NG
COMMITTEES    K AH0 M IH1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commit    (v) (k @1 m i1 t)
commits    (v) (k @1 m i1 t s)
commital    (n) (k @1 m i1 t l)
commitals    (n) (k @1 m i1 t l z)
committed    (v) (k @1 m i1 t i d)
committee    (n) (k @1 m i1 t ii)
commitment    (n) (k @1 m i1 t m @ n t)
committees    (n) (k @1 m i1 t i z)
committing    (v) (k @1 m i1 t i ng)
commitments    (n) (k @1 m i1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
へまをやる[, hemawoyaru] (exp,v5r) to commit a blunder [Add to Longdo]
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit [Add to Longdo]
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コミッティー[, komittei-] (n) committee [Add to Longdo]
コミット[, komitto] (n,vs) {comp} commit; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, / ] committing all manner of crimes; completely unscrupulous, #58,869 [Add to Longdo]
自戕[zì qiāng, ㄗˋ ㄑㄧㄤ, ] commit suicide, #103,621 [Add to Longdo]
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] committee meeting [Add to Longdo]
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] committed information rate (Frame Relay); CIR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
コミット[こみっと, komitto] commit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commit \Com"mit\, v. i.
   To sin; esp., to be incontinent. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Commit not with man's sworn spouse.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commit \Com*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Committed}; p. pr. & vb.
   n. {Committing}.] [L. committere, commissum, to connect,
   commit; com- + mittere to send. See {Mission}.]
   1. To give in trust; to put into charge or keeping; to
    intrust; to consign; -- used with to, unto.
    [1913 Webster]
 
       Commit thy way unto the Lord.     --Ps. xxxvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Bid him farewell, commit him to the grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in charge of a jailor; to imprison.
    [1913 Webster]
 
       These two were committed.       --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. To do; to perpetrate, as a crime, sin, or fault.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not commit adultery.    --Ex. xx. 14.
    [1913 Webster]
 
   4. To join for a contest; to match; -- followed by with. [R.]
    --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   5. To pledge or bind; to compromise, expose, or endanger by
    some decisive act or preliminary step; -- often used
    reflexively; as, to commit one's self to a certain course.
    [1913 Webster]
 
       You might have satisfied every duty of political
       friendship, without commiting the honor of your
       sovereign.              --Junius.
    [1913 Webster]
 
       Any sudden assent to the proposal . . . might
       possibly be considered as committing the faith of
       the United States.          --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   6. To confound. [An obsolete Latinism.]
    [1913 Webster]
 
       Committing short and long [quantities]. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To commit a bill} (Legislation), to refer or intrust it to a
    committee or others, to be considered and reported.
 
   {To commit to memory}, or {To commit}, to learn by heart; to
    memorize.
 
   Syn: {To Commit}, {Intrust}, {Consign}.
 
   Usage: These words have in common the idea of transferring
      from one's self to the care and custody of another.
      Commit is the widest term, and may express only the
      general idea of delivering into the charge of another;
      as, to commit a lawsuit to the care of an attorney; or
      it may have the special sense of intrusting with or
      without limitations, as to a superior power, or to a
      careful servant, or of consigning, as to writing or
      paper, to the flames, or to prison. To intrust denotes
      the act of committing to the exercise of confidence or
      trust; as, to intrust a friend with the care of a
      child, or with a secret. To consign is a more formal
      act, and regards the thing transferred as placed
      chiefly or wholly out of one's immediate control; as,
      to consign a pupil to the charge of his instructor; to
      consign goods to an agent for sale; to consign a work
      to the press.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commit
   v 1: perform an act, usually with a negative connotation;
      "perpetrate a crime"; "pull a bank robbery" [syn:
      {perpetrate}, {commit}, {pull}]
   2: give entirely to a specific person, activity, or cause; "She
     committed herself to the work of God"; "give one's talents to
     a good cause"; "consecrate your life to the church" [syn:
     {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit}, {devote}]
   3: cause to be admitted; of persons to an institution; "After
     the second episode, she had to be committed"; "he was
     committed to prison" [syn: {commit}, {institutionalize},
     {institutionalise}, {send}, {charge}]
   4: confer a trust upon; "The messenger was entrusted with the
     general's secret"; "I commit my soul to God" [syn: {entrust},
     {intrust}, {trust}, {confide}, {commit}]
   5: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest},
     {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}]
   6: engage in or perform; "practice safe sex"; "commit a random
     act of kindness" [syn: {commit}, {practice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top