Search result for

commemorate

(31 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commemorate-, *commemorate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commemorate[VT] ฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง), Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize
commemorate[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: เป็นอนุสรณ์ถึง, Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate

English-Thai: Nontri Dictionary
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
to commemorate our graduation.เรามาฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จของพวกเราหน่อยดีมั๊ย Akai ito (2008)
Your thoughts on the opening of your hotel- built to commemorate Majin Buu's defeat-ที่คุณสร้างโรงแรมนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ สำหรับการกำจัดจอมมารบูใช่ไหมคะ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
To commemorate becoming the top candidate accepted into the Seoul University law faculty...เพื่อฉลองการสอบข้าได้เป็นที่ 1 ของมหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
After-grad party. Figured I'd do something to commemorate my time here.เฮ้ ดูพวกเราสิ ดูจะเป็นไปได้ดีนะ The Goodbye Gossip Girl (2009)
- who's causing a ruckus when a fine, upstanding citizen is getting all commemorated.ที่ทำโหวกเหวกโวยวาย\ในขณะที่คนดีๆคนอื่น กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรำลึก 9 Crimes (2010)
And you should-Should commemorate today, so... i have to get readyfor chuck's,และเธอควรจะฉลองวันนี้ ดังนั้น... ฉันต้องเตรียมตัวสำหรับงานของชัค The Sixteen Year Old Virgin (2010)
And today is the first day of a 4-day event to commemorate the bombing at the school.และวันนี้เป็นวันแรก ของพิธี 4 วัน เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ ระเบิดในโรงเรียน Painless (2011)
It commemorated the end of the harvest festival.มีขึ้นทุกสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว Halloween: Part 1 (2011)
No, but Basque Soldier's Day is being commemorated later this week.ยัง แต่วันกองกำลังปลดปล่อยบาสก์ จะจัดพิธีรำลึกขึ้นภายหลังสัปดาห์นี้ The Wake-Up Bomb (2011)
Yeah, no event too small to commemorate.ใช่ ไม่มีเหตุการณ์เล็กน้อยเกินไป เพื่อทำให้ระลึกถึง Father Knows Best (2012)
See, the idea was, they took a faceless, nameless soldier they couldn't identify, and they buried him here to commemorate all the soldiers who died.มันเป็นแบบนี้ พวเขาเอาทหารที่ไม่มีหน้า ไม่มีชื่อ ระบุตัวตนไม่ได้ และฝังเขาที่นี่ Southern Comfort (2012)
Oil painting by Tom Freeman to commemorate the burning of the White House by the British in 1814.ภาพสีน้ำมันโดยทอมฟรีแมนเพื่อรำลึกถึงการเผาไหม้ ของทำเนียบขาวโดยอังกฤษใน 1814 White House Down (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commemorateThey were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้อาลัย[V] mourn over a person's death, See also: commemorate, mourn for, Example: นักเรียนไว้อาลัยวีรชนหน้าเสาธงเป็นเวลา 2 นาที, Thai definition: แสดงความระลึกถึงเพราะมีใจผูกพันต่อผู้ที่จากไป
เฉลิมฉลอง[V] celebrate, See also: commemorate, rejoice, Syn. ฉลอง, Example: เราถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญมาก จนถึงกับต้องเฉลิมฉลองให้เป็นวันพิเศษ ถึงกับตั้งชื่อว่า วันสิทธิมนุษยชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
รำลึกถึง[v.] (ramleuk theung) EN: commemorate   FR: commémorer

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMEMORATE    K AH0 M EH1 M ER0 EY2 T
COMMEMORATED    K AH0 M EH1 M ER0 EY2 T AH0 D
COMMEMORATES    K AH0 M EH1 M ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commemorate    (v) (k @1 m e1 m @ r ei t)
commemorated    (v) (k @1 m e1 m @ r ei t i d)
commemorates    (v) (k @1 m e1 m @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塔頭;塔中[たっちゅう, tacchuu] (n) sub-temple, especially one founded to commemorate the death of a high priest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commemorate \Com*mem"o*rate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Commemorated}; p. pr. & vb. n. {Commemorating}.] [L.
   commemoratus, p. p. of commemorare to remember; com- +
   memorare to mention, fr. memor mindful. See {Memory}.]
   To call to remembrance by a special act or observance; to
   celebrate with honor and solemnity; to honor, as a person or
   event, by some act of respect or affection, intended to
   preserve the remembrance of the person or event; as, to
   commemorate the sufferings and dying love of our Savior by
   the sacrament of the Lord's Supper; to commemorate the
   Declaration of Independence by the observance of the Fourth
   of July.
   [1913 Webster]
 
      We are called upon to commemorate a revolution.
                          --Atterbury.
 
   Syn: See {Celebrate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commemorate
   v 1: mark by some ceremony or observation; "The citizens mark
      the anniversary of the revolution with a march and a
      parade" [syn: {commemorate}, {mark}]
   2: call to remembrance; keep alive the memory of someone or
     something, as in a ceremony; "We remembered the 50th
     anniversary of the liberation of Auschwitz"; "Remember the
     dead of the First World War" [syn: {commemorate}, {remember}]
   3: be or provide a memorial to a person or an event; "This
     sculpture commemorates the victims of the concentration
     camps"; "We memorialized the Dead" [syn: {commemorate},
     {memorialize}, {memorialise}, {immortalize}, {immortalise},
     {record}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top