Search result for

commanding

(45 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commanding-, *commanding*, command
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commanding    [ADJ] ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ, See also: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, ซึ่งเป็นผู้สั่งการ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ, Syn. sizable, dominant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We had one young John Thomas ostensibly commanding.เรามีหนึ่งหนุ่มจอห์นโทมัส ประหนึ่งว่าผู้บังคับบัญชา How I Won the War (1967)
You, the commanding officer!คุณที่อยู่ตรงนั้น. คุณผู้ บัญชาการทหาร! How I Won the War (1967)
I'm skilled at commanding the attention of a room... and discussing very important issues.ดิฉันมีความสามารถในการควบคุมความสนใจในการประชุม เเละปรึกษาปัญหาสำคัญๆ Legally Blonde (2001)
Well, she has got a very commanding voice.เธอมีเสียงที่ทรงอำนาจมาก Inspector Gadget 2 (2003)
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ Inspector Gadget 2 (2003)
Commanding search.ค้นหาคำสั่ง Ladder 49 (2004)
And funny drawings of your commanding officer.และคำพูดตลกๆ ที่ขียนเอาไว้บนผนังถึงผู้บังคับบัญชาของคุณ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
My commanding officer was Lieutenant Colonel Henry Mucci.ผู้บัญชาการของผมคือ พันโท เฮนรี่ มุชชี่ The Great Raid (2005)
She's an American nurse who was married to his commanding officer.เธอเป็นพยาบาลชาวอเมริกัน ที่แต่งงานกับผู้บังคับบัญชาของผู้กอง.. The Great Raid (2005)
Soldier, get me your commanding officer.ทหาร ไปตามผู้บังคับบัญชามา Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Kuribayashi belongs behind a desk, not commanding war.คูริบายาชิ ดีแต่นั่งโต๊ะสั่งการ รบกันจริง ๆ ก็ไม่ได้เรื่อง Letters from Iwo Jima (2006)
Soon, it will be a commanding unit of the five armies!ในไม่ช้า มันก็จะมีการบังคับบัญชาเป็น 5 เหล่าทัพ Lee San, Wind of the Palace (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commandingHe's got a commanding manner about him.
commandingThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.
commandingThe commanding officer led his army into enemy territory.
commandingThe commanding officer marched, with soldiers following behind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้การ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ศูนย์บัญชาการ    [N] commanding center
ผู้บัญชาการ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, commander, superior, Syn. ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Example: ผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งให้ตรึงจุดชายแดนไทย-เขมรไว้, Count unit: นาย, Thai definition: ผู้สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่
หอบังคับการ    [N] commanding room, See also: control room, Syn. ป้อมบังคับการ, Example: เขาบัญชาการอยู่บนหอบังคับการ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งผู้บังคับการเรือและนายทหารเรือร่วมกันปฏิบัติงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
ผู้บัญชาการ[n.] (phūbanchākān) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhapkān) EN: commandant ; commander ; commanding officer   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhapkān reūa) EN: commanding officer ; captain ; master   FR: capitaine [m]
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMANDING    K AH0 M AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commanding    (v) (k @1 m aa1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stattliche Erscheinung {f}commanding figure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
引率;引卒(iK)[いんそつ, insotsu] (n,vs) leading; commanding [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
司令官[しれいかん, shireikan] (n) commandant; commanding officer; general; (P) [Add to Longdo]
隊長[たいちょう, taichou] (n) commanding officer; (P) [Add to Longdo]
部将[ぶしょう, bushou] (n) commanding officer [Add to Longdo]
部隊長[ぶたいちょう, butaichou] (n) commanding officer [Add to Longdo]
命令口調[めいれいくちょう, meireikuchou] (n) tone of command; authoritative tone; commanding tone [Add to Longdo]
容貌魁偉[ようぼうかいい, youboukaii] (n,adj-na) (a man) having a commanding face and a powerful physique [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Command \Com*mand"\ (?; 61), v. t. [imp. & p. p. {Commanded}; p.
   pr. & vb. n. {Commanding}.] [OE. comaunden, commanden, OF.
   comander, F. commander, fr. L. com- + mandare to commit to,
   to command. Cf. {Commend}, {Mandate}.]
   1. To order with authority; to lay injunction upon; to
    direct; to bid; to charge.
    [1913 Webster]
 
       We are commanded to forgive our enemies, but you
       never read that we are commanded to forgive our
       friends.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Go to your mistress:
       Say, I command her come to me.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise direct authority over; to have control of; to
    have at one's disposal; to lead.
    [1913 Webster]
 
       Monmouth commanded the English auxiliaries.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Such aid as I can spare you shall command. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To have within a sphere of control, influence, access, or
    vision; to dominate by position; to guard; to overlook.
    [1913 Webster]
 
       Bridges commanded by a fortified house. --Motley.
    [1913 Webster]
 
       Up to the eastern tower,
       Whose height commands as subject all the vale.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       One side commands a view of the finest garden.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To have power or influence of the nature of authority
    over; to obtain as if by ordering; to receive as a due; to
    challenge; to claim; as, justice commands the respect and
    affections of the people; the best goods command the best
    price.
    [1913 Webster]
 
       'Tis not in mortals to command success. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To direct to come; to bestow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I will command my blessing upon you. --Lev. xxv.
                          21.
 
   Syn: To bid; order; direct; dictate; charge; govern; rule;
     overlook.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commanding \Com*mand"ing\, a.
   1. Exercising authority; actually in command; as, a
    commanding officer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fitted to impress or control; as, a commanding look or
    presence.
    [1913 Webster]
 
   3. Exalted; overlooking; having superior strategic
    advantages; as, a commanding position.
 
   Syn: Authoritative; imperative; imperious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commanding
   adj 1: used of a height or viewpoint; "a commanding view of the
       ocean"; "looked up at the castle dominating the
       countryside"; "the balcony overlooking the ballroom"
       [syn: {commanding}, {dominating}, {overlooking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top