Search result for

commander

(72 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commander-, *commander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commander    [N] นาวิกโยธิน, See also: ทหารเรือฝ่ายบก, Syn. officer
commander    [N] ผู้บังคับบัญชา, See also: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
commander in chief    [N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
commandery(คะมาน'เดอรี) n. ตำแหน่งผู้บัญชาการ,เขตอำนาจของผู้บัญชาการ
lieutenant commandern. นาวาตรี
wing commandern. นาวาอากาศโท

English-Thai: Nontri Dictionary
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commander Schultz!ผบ.ซูลทซ์ The Great Dictator (1940)
Hear that? He's arrested Commander Schultz.เขาพูดอะไร ผบ.ชูลท์ซ ถูกจับ The Great Dictator (1940)
- A Jew corrupted our commander.- ผบ.ช่วยเหลือยิว The Great Dictator (1940)
Commander Schultz escaped.ผบ. The Great Dictator (1940)
Commander Schultz, I apologize for my friend.ผบ.ชูลท์ซ ให้อภัยกับความเขลาของเพื่อนผมด้วย The Great Dictator (1940)
Where's the Commander?แล้ว ผบ. ล่ะ The Great Dictator (1940)
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
Tell the Commander.ไปบอก ผบ. The Great Dictator (1940)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น The Blues Brothers (1980)
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ Gandhi (1982)
I am Capt. Felix Maxwell, night security commander.ฉันคือหมวด เฟลิกซ์ แมกซ์เวลล์ หัวหน้าร.ป.ภ. กะดึก Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commanderHe is commander of our troops.
commanderHowever, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.
commanderThe commander exposed his men to gunfire.
commanderThe commander gave orders that his men fire at once.
commanderThe commander was roaring at his soldiers.
commanderThe launch, which had been scheduled for this morning, was postponed because of the illness of shuttle Commander John Creighton.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา    [N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผู้ออกคำสั่ง    [N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
ผู้การ    [N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ผบ. [N] commander in chief, Syn. ผู้บัญชาการ
ผบ. [N] commander, See also: Comdr., Cmdr., Cdr., Syn. ผู้บังคับการ
ผบ.ทบ. [N] Commander-in-Chief of the Army, Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. [N] Commander-in-Chief of the Navy, Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. [N] Commander-in-Chief of the Air Force, Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
นาวาโท    [N] commander, Example: พระองค์หญิงสมรสกับนาวาโท ม.จ. อุทัย เฉลิมลาภวุฒิชัย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านาวาตรี ต่ำกว่านาวาเอก
ผู้บังคับการ    [N] commandant, See also: commander, commanding officer, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Example: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ, Thai definition: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapbanchā) EN: command   FR: commander
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief   
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ควบคุม[v.] (khwāpkhum) EN: control ; command ; govern ; limit   FR: contrôler ; commander
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køngbanchākan thahān sūngsut) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander   FR: grand quartier général [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMANDER    K AH0 M AE1 N D ER0
COMMANDERS    K AH0 M AE1 N D ER0 Z
COMMANDER'S    K AH0 M AE1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commander    (n) (k @1 m aa1 n d @ r)
commanders    (n) (k @1 m aa1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
軍司令官[ぐんしれいかん, gunshireikan] (n) army commander [Add to Longdo]
軍将[ぐんしょう, gunshou] (n) army commander [Add to Longdo]
軍扇[ぐんせん, gunsen] (n) ancient commander's fan [Add to Longdo]
軍団長[ぐんだんちょう, gundanchou] (n) corps commander [Add to Longdo]
軍長[ぐんちょう, gunchou] (n) combat commander [Add to Longdo]
座乗;坐乗[ざじょう, zajou] (n,vs) (commander, visiting dignitary) going on board (warship, plane) [Add to Longdo]
司令[しれい, shirei] (n,vs) command; control; commander; (P) [Add to Longdo]
司令長官[しれいちょうかん, shireichoukan] (n) Commander-in-Chief; C-in-C [Add to Longdo]
師団長[しだんちょう, shidanchou] (n) division commander [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司令员[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] commander [Add to Longdo]
指挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] commander [Add to Longdo]
海军中校[hǎi jūn zhōng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, / ] commander (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations [Add to Longdo]
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] commander; captain (of a warship) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commander \Com*mand"er\, n. [Cf. F. commandeur. Cf. {Commodore},
   {Commender}.]
   1. A chief; one who has supreme authority; a leader; the
    chief officer of an army, or of any division of it.
    [1913 Webster]
 
       A leader and commander to the people. --Is. lv. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. (Navy) An officer who ranks next below a captain, --
    ranking with a lieutenant colonel in the army.
    [1913 Webster]
 
   3. The chief officer of a commandery.
    [1913 Webster]
 
   4. A heavy beetle or wooden mallet, used in paving, in sail
    lofts, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Commander in chief}, the military title of the officer who
    has supreme command of the land or naval forces or the
    united forces of a nation or state; a generalissimo. The
    President is commander in chief of the army and navy of
    the United States.
 
   Syn: See {Chief}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commander
   n 1: an officer in command of a military unit [syn: {commanding
      officer}, {commandant}, {commander}]
   2: someone in an official position of authority who can command
     or control others
   3: a commissioned naval officer who ranks above a lieutenant
     commander and below a captain
   4: an officer in the airforce [syn: {air force officer},
     {commander}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 commander [kɔmãde]
   book; order; reserve
   command; order; tell
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top