Search result for

comfortable

(72 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortable-, *comfortable*
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortable[ADJ] เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable[ADJ] มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
comfortable[ADJ] สะดวกสบาย, See also: สบาย, Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient, Ant. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable[ADJ] อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just make yourself comfortable.เจ้าแค่ทำตัวให้สบายๆ The Labyrinth of Gedref (2008)
I came only to see you were comfortable.ข้ามาเพื่อดูว่า ท่านอยู่สบายดี To Kill the King (2008)
I've tried to make her feel comfortable.ข้าจะทำให้นางรู้สึกสบายตัว Le Morte d'Arthur (2008)
Some people send in their stories and feel comfortable with me.โอเค บางครั้งมันก็มีคนบางประเภท Scandal Makers (2008)
You shouldn't feel so comfortable. I'm sure you took bribes to help pass someone.ข้าไม่ควรที่จะรู้สึกสบายไปนี่ ข้าแน่ใจว่าเจ้าจะติดสินบนที่จะช่วยให้บางคนได้ผ่าน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
make yourself comfortable.บางครั้ง ตอนเธอเด็ก The Eye (2008)
And every day I would stop by to make sure he was comfortable.แต่ละวันฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาิิอยู่สบายดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If you'd feel more comfortable, outside of the group environment... we could meet one on one.คุณอาจรู้สึกจะสะดวกกว่า ถ้าไม่เป็นแบบกลุ่ม เราสามารถพบกันสองต่อสองได้ Passengers (2008)
The pillow actually looks pretty comfortable.หมอนก็ดูน่าหนุนสบาย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
One I'm not sure I'm comfortable making.ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จ Breaking and Entering (2008)
Are you comfortable?แกสบายดีมั้ย Body of Lies (2008)
Can I make you more comfortable?ให้ฉันช่วยทำ ให้สบายขึ้นดีกว่า Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortableBut it looked comfortable.
comfortableGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortableHe lay down in a comfortable position.
comfortableHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortableHere's a comfortable chair you can sit in.
comfortableHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
comfortableI am quite comfortable in this room.
comfortableI feel comfortable in her company.
comfortableI feel comfortable in his company.
comfortableI feel like I'm just getting comfortable with my homemaking chores.
comfortableI feel more comfortable behind the wheel.
comfortableI found the bed quite comfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
มีกินมีใช้[ADJ] comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai definition: มีพอใช้จ่าย
มีกินมีใช้[ADJ] comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai definition: มีพอใช้จ่าย
ความสบายใจ[N] comfortableness, See also: consolation, solace, relief, Ant. ความกลุ้มใจ, Example: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phūn suk) EN: comfortable   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
ไม่สะดวก[adj.] (mai sadūak) EN: inconvenient   FR: incomfortable
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable   
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy   FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สบายจริง ๆ[adj.] (sabāi jing-jing) EN: comfortable   
สะดวก[v.] (sadūak) EN: be convenient ; be comfortable   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMFORTABLE    K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortable    (j) (k uh1 m f t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit {f}comfortable ambience [Add to Longdo]
Wohlbehagen {n}comfortable feeling [Add to Longdo]
bequem; behaglich; tröstlich {adj} | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
komfortable Suchmöglichkeitencomfortable search capabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, ] comfortable; happy, #20,170 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, ] comfortable; at ease, #22,468 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortable \Com"fort*a*ble\, a. [OF. confortable.]
   1. Strong; vigorous; valiant. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Thy conceit is nearer death than thy powers. For my
       sake be comfortable; hold death a while at the arm's
       end.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Serviceable; helpful. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be comfortable to my mother, your mistress, and make
       much of her.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Affording or imparting comfort or consolation; able to
    comfort; cheering; as, a comfortable hope. "Kind words and
    comfortable." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       A comfortable provision made for their subsistence.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. In a condition of comfort; having comforts; not suffering
    or anxious; hence, contented; cheerful; as, to lead a
    comfortable life.
    [1913 Webster]
 
       My lord leans wondrously to discontent;
       His comfortable temper has forsook him:
       He is much out of health.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Free, or comparatively free, from pain or distress; --
    used of a sick person. [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortable \Com"fort*a*ble\, n.
   A stuffed or quilted coverlet for a bed; a comforter; a
   comfort. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfortable
   adj 1: providing or experiencing physical well-being or relief
       (`comfy' is informal); "comfortable clothes";
       "comfortable suburban houses"; "made himself comfortable
       in an armchair"; "the antihistamine made her feel more
       comfortable"; "are you comfortable?"; "feeling comfy
       now?" [syn: {comfortable}, {comfy}] [ant:
       {uncomfortable}]
   2: free from stress or conducive to mental ease; having or
     affording peace of mind; "was settled in a comfortable job,
     one for which he was well prepared"; "the comfortable thought
     that nothing could go wrong"; "was comfortable in his
     religious beliefs"; "she's a comfortable person to be with";
     "she felt comfortable with her fiance's parents" [ant:
     {uncomfortable}]
   3: more than adequate; "the home team had a comfortable lead"
   4: sufficient to provide comfort; "a comfortable salary"
   5: in fortunate circumstances financially; moderately rich;
     "they were comfortable or even wealthy by some standards";
     "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-
     situated financially"; "well-to-do members of the community"
     [syn: {comfortable}, {easy}, {prosperous}, {well-fixed},
     {well-heeled}, {well-off}, {well-situated}, {well-to-do}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top