Search result for

comet

(54 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comet-, *comet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comet[N] ดาวหาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comet(คัม'มิท) n. ดาวหาง, See also: cometary adj.
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
comet(n) ดาวหาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cometsดาวหาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน The Blues Brothers (1980)
Darkness, like a comet, like a ship, lo, passing into the night....เหมือนดาวหางหรือเรือ ที่ผ่านไปตอนกลางคืน Punchline (1988)
"Watch ye, therefore, for ye know not when the master of the house cometh.""จงดูดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่รู้เมื่อต้นแบบของบ้านจะมา". The Shawshank Redemption (1994)
This is a 12-rounder, and this is the third round... and you and I are going to go out of here like Halley's comet.และคุณกับผมจะออกจากที่นี่ เหมือนดาวหางฮัลเลย์ Don Juan DeMarco (1994)
"One generation passeth away, and another cometh."รุ่นหนึ่งผ่านไป รุ่นใหม่จะเกิดมา The Time Machine (2002)
Look at the chart, you'll see Halley's comet.ดูที่ตารางนี้ เธอจะเห็นดาวหางฮัลเล่ย์... A Walk to Remember (2002)
I'm planning on building a larger one so I can see the comet Hyakutake.ฉันคิดไว้ว่าจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้น / ฉันจะได้เห็นดาวตกฮายากูทาเกะ A Walk to Remember (2002)
It is said the comet always precedes them.ว่ากันว่า... พวกมัน จะมีดาวหางนำทัพมาก่อน The Chronicles of Riddick (2004)
Look, a comet!ดูนั่นสิ! นั่นมันอะไรน่ะ? Kung Fu Hustle (2004)
MAN: Now, would it be fair to say that this comet is close in size to Haley's comet, or is it a little bigger?จะพูดได้มั้ยว่า อุกบาตลูกนี้ มีขนาดใกล้เคียงกับ Pilot (2004)
Well, actually, as far as comets go, this one's a little smaller than Haley's, but what makes this particularly interesting to us is how close it will pass by Earth.แหม จริงๆ แล้ว ลูกอุกบาต Pilot (2004)
There's a big comet.กำลังเกิดลูกอุกบาต Pilot (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cometHalley's Comet comes round once every eighty years.
cometHalley's Comet will come back in 2061.
cometHe claimed that he had discovered a new comet.
cometThat's how he discovered the comet.
cometThe comet leaves a trail of light behind it as it moves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาง[N] comet, Syn. ดาวหาง, Example: ดาวหางดวงนี้จะมาเยือนโลกเราในเดือนหน้า, Count unit: ดวง, Thai definition: เรียกดาวจรที่ส่วนท้ายมีแสงลักษณะเป็นทางยาวดุจหางว่า ดาวหาง
ดาวหาง[N] comet, Example: ดาวหางดวงนี้จะมาเยือนเราในเดือนหน้า, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวจรชนิดหนึ่งที่ส่วนท้ายมีแสงลักษณะเป็นทางยาวดุจหาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวหาง[n.] (dāohāng) EN: comet   FR: comète [f]
มาตรจอดรถ[n. exp.] (māt jøt rot) EN: parking meter   FR: parcmètre [m] ; parcomètre (Québ.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMET    K AA1 M AH0 T
COMETH    K AH1 M IH2 TH
COMETS    K AA1 M AH0 T S
COMET'S    K AA1 M AH0 T S
COMETRA    K OW0 M EH1 T R AH0
COMETARY    K AA1 M AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comet    (n) (k o1 m i t)
comets    (n) (k o1 m i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komet {m} | Kometen {pl}comet | comets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
コメット[, kometto] (n) comet [Add to Longdo]
ニセクロスジイソハゼ[, nisekurosujiisohaze] (n) comet pygmy goby (Eviota cometa) [Add to Longdo]
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet [Add to Longdo]
飲酒検知器[いんしゅけんちき, inshukenchiki] (n) (See アルコール検知器) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
客星[かくせい;きゃくせい;きゃくしょう, kakusei ; kyakusei ; kyakushou] (n) celestial body seen only for a short time (e.g. comet) [Add to Longdo]
赤気[せっき, sekki] (n) (1) red cloud; (2) comet [Add to Longdo]
中心核[ちゅうしんかく, chuushinkaku] (n) (See コア) core (of planets, stars, galaxies, etc.); nucleus (of comets, galaxies, etc.) [Add to Longdo]
鉄魚[てつぎょ;テツギョ, tetsugyo ; tetsugyo] (n) (uk) comet goldfish [Add to Longdo]
粘度計[ねんどけい, nendokei] (n) viscometer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] comet [Add to Longdo]
孛星[bèi xīng, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥ, ] comet (arch.) [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] comet [Add to Longdo]
彗星[huì xīng, ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, ] comet [Add to Longdo]
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, ] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen [Add to Longdo]
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, / ] comet or supernova viewed as evil portent [Add to Longdo]
茀星[fú xīng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ, ] comet (arch.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comet \Com"et\, n. [L. cometes, cometa, from Gr. ? comet, prop.
   long-haired, fr. ? to wear long hair, fr. ? hair, akin to L.
   coma: cf. F. com[`e]te.] (Astron.)
   A member of the solar system which usually moves in an
   elongated orbit, approaching very near to the sun in its
   perihelion, and receding to a very great distance from it at
   its aphelion. A comet commonly consists of three parts: the
   nucleus, the envelope, or coma, and the tail; but one or more
   of these parts is frequently wanting. See Illustration in
   Appendix.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comet
   n 1: (astronomy) a relatively small extraterrestrial body
      consisting of a frozen mass that travels around the sun in
      a highly elliptical orbit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top