Search result for

come up

(47 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come up-, *come up*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trying to come up with an answer for the Dean's parlor game?พยายามที่จะหาคำตอบสำหรับเกมห้องรับแขกของคณบดีหล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
Are you sure it's okay for us to just come up here like this?ลูกแน่ใจหรอว่าจะไม่เป็นไรที่เรามาที่นี่ตอนนี้? New Haven Can Wait (2008)
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว Odyssey (2008)
What did wilson say about me? Oh, you've never come up.วิลสันพูดอะไรเกี่ยวกับฉัน คุณไม่เคยกลับมา Not Cancer (2008)
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง Lucky Thirteen (2008)
But I'm hoping you'll come up with a better answer when everyone asks what we're talking about.แต่ฉันหวังว่าคุณจะกลับไป\ กับคำตอบที่ดีกว่านี้ เมื่อทุกๆคนถาม ว่าเราคุยกันเรื่องอะไร The Itch (2008)
How long did it take her to come up with that?นานเท่าไหร่แล้วที่เธอเป็นแบบนั้น Emancipation (2008)
That idiot can come up with that stuff.That idiot can come up with that stuff. Akai ito (2008)
So you want me to come up with something devoid any accountability for anyone.งั้นคุณก็อยากให้ผมทำบางอย่าง โดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบทั้งนั้น The Bank Job (2008)
Now, Ox said he hid that skull someplace, and if my mom doesn't come up with it, they're gonna kill them both.อ๊อก บอกว่า เขาซ่อนกะโหลก ไว้สักที่ แล้วถ้าแม่หามันไม่เจอ พวกมันจะฆ่าทั้งคู่ทิ้ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Watch the sun come up over the warehouses.เฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้น ข้ามหลังคาโกดัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
How'd you come up with that?น้องจะนำเสนอนั่นยังไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come upBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
come upExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
come upFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
come upHe can come up with any amount of money.
come upHe come upon an old friend when he visited his club.
come upHe failed to come up to our expectations.
come upHe is scheduled to come up to Tokyo tomorrow.
come upHis new book did not come up to our expectations.
come upHis work has come up to the standard.
come upHis work hasn't come up to my expectations.
come upHow did you come up with such a good excuse?
come upHrmm, I can't come up with a good idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดขึ้นในใจ[V] have an idea, See also: come up with an idea, Example: เวลานี้ แผนการหลายอย่างเกิดขึ้นในใจเขา
สบ[V] meet, See also: come upon, find, join, encounter, assemble, Syn. พบ, ปะ, Example: เมื่อมีจังหวะและสบโอกาส ข้าพเจ้าจึงไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวตามวัดต่างๆ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิดขึ้นในใจ[v. exp.] (koētkheun nai jai) EN: have an idea ; come up with an idea   FR: avoir une idée
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāikhwām) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations   FR: ne pas avoir de sens
พะ[v.] (pha) EN: meet ; stumble on ; come upon   
พบ[v.] (phop) EN: meet ; encounter ; come upon ; see ; find   FR: rencontrer ; voir ; trouver
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to   FR: s'approcher de
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against   FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap uppasak) EN: come up against difficulties; meet with difficulties   FR: rencontrer des difficultés
สบ[v.] (sop) EN: meet ; come upon ; find ; join ; encounter ; assemble   FR: trouver ; rencontrer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugekommencome up to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議に上る[ぎにのぼる, gininoboru] (exp,v5r) to come up for discussion [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) [Add to Longdo]
工夫を凝らす[くふうをこらす, kufuuwokorasu] (exp,v5s) to exercise one's ingenuity; to come up with an ingenious plan [Add to Longdo]
考えつく;考え付く[かんがえつく, kangaetsuku] (v5k,vt) to think of; to come up with [Add to Longdo]
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea [Add to Longdo]
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan [Add to Longdo]
持上がる;持ち上がる[もちあがる, mochiagaru] (v5r,vi) to lift; to happen; to occur; to come up; to turn up [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) [Add to Longdo]
千慮一得[せんりょいっとく;せんりょのいっとく, senryoittoku ; senryonoittoku] (exp) Even a fool may sometimes come up with a good idea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come up
   v 1: bring forth, usually something desirable; "The committee
      came up with some interesting recommendations"
   2: result or issue; "A slight unpleasantness arose from this
     discussion" [syn: {arise}, {come up}]
   3: move toward, travel toward something or somebody or approach
     something or somebody; "He came singing down the road"; "Come
     with me to the Casbah"; "come down here!"; "come out of the
     closet!"; "come into the room" [syn: {come}, {come up}] [ant:
     {depart}, {go}, {go away}]
   4: come to the surface [syn: {surface}, {come up}, {rise up},
     {rise}]
   5: originate or come into being; "a question arose" [syn:
     {arise}, {come up}, {bob up}]
   6: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   7: be mentioned; "These names came up in the discussion"
   8: start running, functioning, or operating; "the lights went
     on"; "the computer came up" [syn: {go on}, {come up}, {come
     on}] [ant: {go off}]
   9: get something or somebody for a specific purpose; "I found
     this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold
     of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold
     of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
     [syn: {line up}, {get hold}, {come up}, {find}]
   10: come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun
     uprising sees the dusk night fled..."; "Jupiter ascends"
     [syn: {rise}, {come up}, {uprise}, {ascend}] [ant: {go
     down}, {go under}, {set}]
   11: gather (money or other resources) together over time; "She
     had scraped together enough money for college"; "they
     scratched a meager living" [syn: {scrape}, {scrape up},
     {scratch}, {come up}]
   12: gather or bring together; "muster the courage to do
     something"; "she rallied her intellect"; "Summon all your
     courage" [syn: {muster}, {rally}, {summon}, {come up},
     {muster up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top