Search result for

come to an end

(50 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come to an end-, *come to an end*, come to an en
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come to an end[IDM] สิ้นสุด, See also: จบ, ยุติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a line when things come to an end.มันมาถึงสิ้นสุดแล้ว Heartbreak Library (2008)
The world as we know it will soon come to an end.โลกในแบบที่เรารู้จัก กำลังจะถึงกาลอวสาน 2012 (2009)
And be an example to others so not only this war, but every war waged may come to an end as well.และให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น ไม่เพียงสงครามนี้ แต่ทุกสงครามที่เกิดขึ้น อาจยุติลงได้ Trespass (2009)
* The witching hour must come to an end. *ชั่วโมงของการเป็นแม่มด มันต้องจบลงแล้ว How to Succeed in Bassness (2009)
Simply open this little box of yours so I can get the information from this crystal, and your suffering will come to an end.เพียงแค่เปิดกล่องเล็กๆ นี่ซะ ข้าจะได้เอาข้อมูลออกมาจากคริสตัล และความทรมานของท่านจะได้สิ้นสุดลง Holocron Heist (2009)
Without a son, the Pendragon dynasty would come to an end.ปราศจากบุตร,ราชวงค์ เพนดรากอน ราชวงค์จะถึงจุดจบ The Sins of the Father (2009)
- Unless I've misread the signs, the world seems to have come to an end.- ถ้าฉันเดาไม่ผิด ดูเหมือนว่า โลกหยุดหมุน Vatos (2010)
And my time finally can come to an end.และเวลาของข้าหมดลง The Eye of the Phoenix (2010)
But as we all know, every great career has to come to an end.แต่อย่างที่เราทุกคนทราบ อย่างอันยิ่งใหญ่ใดๆล้วนแต่มีวันอันจบสิ้น Black Swan (2010)
Our time as middle schoolers has come to an end.ช่วงเวลาของการเป็นเด็ก ม.ต้น ได้จบลงแล้ว Crazy, Stupid, Love. (2011)
Our time together has come to an end.เวลาอยู่ร่วมกันของเรา ได้สิ้นสุดลงแล้ว Soul of Fire (2011)
Your usefulness has come to an end.เจ้าหมดประโยชน์แล้ว Altar of Mortis (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come to an endNow that the project has come to an end, I feel like I've finally come to a resting-place.
come to an endOur vacation will soon come to an end.
come to an endThe second term come to an end.
come to an endThe summer vacation has come to an end, and we will have to go back to school.
come to an endThe summer vacation has come to an end too soon.
come to an endThe Tokugawa Shogunate come to an end in 1868.
come to an endWhat would you do if the world were to come to an end tomorrow?
come to an endWhen will the world come to an end?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จบบริบูรณ์[V] end, See also: come to an end, finish, complete, Example: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว, Thai definition: เสร็จโดยสมบูรณ์
สุด[V] end, See also: come to an end, finish, terminate, Syn. หมด, จบ, สิ้น, สิ้นสุด
สุดสิ้น[V] end, See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude, Syn. เสร็จสิ้น, จบลง, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ, Example: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว
สิ้นสุด[V] end, See also: come to an end, terminate, be over, Syn. จบสิ้น, Ant. เริ่มต้น, Example: เรื่องราวระหว่างผมกับคุณสิ้นสุดลงแล้ว
พบจุดจบ[V] die, See also: come to an end, Syn. ตาย, Example: ไก่ที่อยู่ใต้ถุนโรงครัว อีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามันคงออกมาพบจุดจบเช่นเดียวกับเพื่อนของมันที่ตายไปแล้ว
ชิ่น[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, หมด
จบกัน[V] come to an end, See also: end, wind up, Syn. สิ้นสุด, Example: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้, Thai definition: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป
สิ้น[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. หมด, จบ, Example: จงใช้มันต่อๆ ไปด้วยความภาคภูมิใจจนสิ้นอายุขัยของมัน
หมด[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, จบ, Thai definition: ไม่มีอะไรเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete   
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; end ; wind up   
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end   
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดเขต[v.] (motkhēt) EN: come to an end ; be due   FR: arriver à échéance
สุด[v.] (sut) EN: end ; come to an end ; finish ; terminate   
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude   FR: prendre fin ; se terminer
วาย[v.] (wāi) EN: finish ; end ; come to an end ; be over ; close down   FR: finir ; terminer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest [Add to Longdo]
休する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P) [Add to Longdo]
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P) [Add to Longdo]
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]
途絶える(P);跡絶える[とだえる, todaeru] (v1,vi) to stop; to cease; to come to an end; (P) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end [Add to Longdo]
暮れる(P);眩れる;暗れる[くれる, kureru] (v1,vi) to get dark; to end; to come to an end; to close; to run out; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top