Search result for

come down

(39 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come down-, *come down*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want you to come down!ฉันอยากให้เธอลงมาข้างล่าง! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Come down and I'll tell you all about him.ลงมาก่อน แล้วฉันจะเล่าเรื่องเขาให้ฟัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Y'all come down here and hide in the basement. I will handle this. Thank you.พวกนายลงไปข้างล่างแล้วซ่อนตัว ในห้องใต้ดิน ฉันจะจัดการบนนี้เอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Don't make me come down there and whip your Cyclops ass!อย่าให้ฉันต้องลงไปข้างล่าง แล้วเฆี่ยนก้นไซคลอปของแกนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I was gonna come down here and ask if you wanted to talk some more about what happened in Panama, but, um, I think I already know what you're gonna say.ผมมาถามว่าคุณอยากจะคุยเรื่องที่เกิดที่ปานามาบ้างหรือเปล่า แต่.. ผมพอจะรู้สิ่งที่คุณกำลังจะพูดละ Breaking and Entering (2008)
He was always saying how great south Florida is... and that maybe my wife and I might enjoy it here, so we decided to come down here.เค้าพูดอยู่เสมอว่า ฟลอริด้าตอนใต้นั้นมันยอดเยี่ยมแค่ไหน บางทีผมกับภรรยาอาจจะเอ็นจอยที่นี่ ผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่น่ะครับ Marley & Me (2008)
Do you want me to come down there?คุณอยากให้ฉันไปหาไม๊? Marley & Me (2008)
Hey, Professor Wilson, you want to come down and take a look?ศจ.วิลสัน คุณอยากลงมาดูเองมั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Come down from there. - I need to get to the church.ลงมานะ ฉันต้องเอาไปโบสถ์ Made of Honor (2008)
They've come down now from the cattle post.พวกมันกำลังลงมากัน จากปักวัว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Would you come down from there?ลงมาหน่อยได้มั้ยเนี่ย Burn After Reading (2008)
Would you come down from there?ลงมาหน่อยได้มั้ย Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come downA person won't remain long in business, if he does not come down to earth and think business.
come downCome down, Dick. It is time for dinner.
come downCome downstairs as soon as possible.
come downFood prices will come down soon, won't they?
come downGet dressed and come downstairs.
come downHe has come down in the world.
come downHe waited for the elevator to come down.
come downHe will come down soon.
come downI saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him.
come downIt seemed to me that beauty was like the summit of a mountain peak; when you had reached it there was nothing to do but to come down again.
come downJimmy, breakfast is ready. Come downstairs.
come downLately it seems that no matter how much I sleep, I stay tired. I wonder if I've come down with something strange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงมา[V] come down, See also: descend, Syn. มา, Ant. ขึ้นไป, ขึ้น, Example: บริเวณถนนข้างหน้ามีรถจอดเรียงกันเป็นตับ ผู้คนหลายสิบยืนเบียดเสียดกันอยู่ บ้างก็ลงมาชะเง้อชะแง้อยู่บนไหล่ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate   FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลงมา[v. exp.] (long mā) EN: come down ; descend   FR: descendre ; dévaler
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down   FR: décroître ; diminuer
ติดเชื้อ[v. exp.] (tit cheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with   FR: être infecté ; attraper une maladie

Japanese-English: EDICT Dictionary
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r,vi) to be degraded; to come down in the world [Add to Longdo]
落下[らっか, rakka] (n,vs) fall; drop; come down; (P) [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come down
   v 1: move downward and lower, but not necessarily all the way;
      "The temperature is going down"; "The barometer is
      falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up
      and then fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down},
      {come down}] [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up},
      {lift}, {move up}, {rise}, {uprise}]
   2: be the essential element; "The proposal boils down to a
     compromise" [syn: {reduce}, {come down}, {boil down}]
   3: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling";
     "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on
     Herculaneum" [syn: {precipitate}, {come down}, {fall}]
   4: get sick; "She fell sick last Friday, and now she is in the
     hospital" [syn: {sicken}, {come down}]
   5: criticize or reprimand harshly; "The critics came down hard
     on the new play"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top