หรือคุณหมายถึง come acroß?
Search result for

come across

(45 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come across-, *come across*, come acros
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come across[PHRV] เกิดขึ้น, See also: ผ่านเข้ามา, Syn. occur, take place, happen
come across[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. encounter
come across[IDM] พบโดยบังเอิญ
come across[PHRV] ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ), See also: เดินข้าม, Syn. come over
come across[PHRV] เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก, Syn. come over
come across[PHRV] ผ่าน (สถานที่), Syn. go across
come across[PHRV] พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on
come across[PHRV] เกิดขึ้นในใจ, See also: ก่อตัวขึ้นในใจ, ผุดขึ้นมา
come across as[PHRV] ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม), See also: มีท่าทางของ, มีลักษณะของ
come across with[PHRV] ข้าม(ถนน, แม่น้ำฯลฯ)พร้อมกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs; collins, could you come across the street with me for just a moment?คุณนายคอลลินส์, ช่วยออกไปกับผมสักครู่ได้มั้ย? Changeling (2008)
When you come across the first fork in the road Open the first pouchเมื่อท่านถึงทางแยก จงเปิดถุงใบแรก Three Kingdoms (2008)
While you were at Primatech, did you come across anyone who could fly?ตอนคุณอยู่ไพรมาเทค คุณติดตามใครที่บินได้อยู่ใช่มั้ย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Now, how is it that the purest, most professional grade of meth we've ever come across is being slung by the likes of that?ที่เราเคยเห็นมา ที่เป็นจุดเชื่อมโยง จากยาชนิดนั้นใช่ไหม แต่เดี๋ยวก่อน ดีกว่านั้นอีก ABQ (2009)
Lately, pretty much every dime-bagger we come across.เมื่อเร็วๆนี้ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มาก ที่เรามองข้ามไป Breakage (2009)
I been checking with them to see if they come across that blue meth of yours.ฉันตรวจสอบข้อมูลที่พวกเขาส่งมา เกี่ยวกับยาไอซ์สีฟ้าของนาย Better Call Saul (2009)
That they don't come across these girls by accident.พวกนี้ไม่ได้เจอเด็กคนนั้นโดยบังเอิญแน่ๆ Bloodline (2009)
Look, I've come across some very interesting data--ผมจะข้ามเส้นเพื่อข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ... Justice (2009)
They're also our emergency response team,so they'll be armed in case we come across something.พวกเขาเป็นหน่วยฉุกเฉิน ติดอาวุธกรณีตรวจพบอะไร To Hell... And Back (2009)
You'll come across as a soulless,-คุณจะผ่านมาแบบไร้วิญญาณ Hello, Dexter Morgan (2009)
It's rare to come across such a beautiful corpse.หายากมากที่จะตายโดยไม่มีร่องรอยขนาดนี้ Orutorosu no inu (2009)
Oh, because she's afraid her mom might come across it?โอ้ ! เพราะเธอกลัวแม่เธอมาวุ่นวาย The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come acrossDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
come acrossDid you come across anyone you know on your way here?
come acrossHis explanation didn't come across well.
come acrossI always buy the English-language books I come across at bookstores. But since I never read them, all they do is pile up.
come acrossI come across him on the train.
come acrossI come across Mary at a party last week.
come acrossI come across this book in a secondhand bookstore.
come acrossI couldn't understand him; his speech didn't come across well.
come acrossIf you come across an unfamiliar word, look it up in your dictionary.
come acrossIf you come across my book, will you send it to me?
come acrossI have never come across such a stubborn person.
come acrossI've never come across such a strange case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะ[V] meet, See also: come across, meet unexpectedly, run into, Syn. เผชิญ, Example: เมื่อตุลาคมปี 2519 ฉันได้ปะหน้าเขาอย่างไม่น่าเป็นไปได้และไม่คาดฝัน, Thai definition: มาเจอกัน, มาประเชิญหน้ากัน
พบพาน[V] meet, See also: come across, come up against, run into, Ant. จาก, Example: เมื่อผมเรียนจบไปทำงานต่างท้องที่ ได้รับรู้พบพานสิ่งใหม่ๆ มีความทรงจำใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบการรับรู้, Thai definition: ปะกัน, เจอกัน
พานพบ[V] meet, See also: come across, Syn. พบพาน, พบปะ, เจอ, เจอะเจอ, Example: ซิ้มต้องพานพบกับความทุกข์อย่างมหาศาล เมื่ออาเหลาคู่ชีวิตตายลง, Thai definition: ประสบพบเจอกับเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant

Japanese-English: EDICT Dictionary
見付ける(P);見つける(P);見附ける;見附る(io)[みつける(P);みっける(見付ける;見附ける;見附る)(ik), mitsukeru (P); mikkeru ( mitsuke ru ; mitsuke keru ; mitsuke ru )(ik)] (v1,vt) (1) to discover; to find (e.g. an error in a book); to come across; to detect; to spot; (2) to locate; to find (e.g. something missing); to find fault; (3) (See 見慣れる) to be used to seeing; to be familiar with; (P) [Add to Longdo]
出くわす;出会す;出喰わす[でくわす, dekuwasu] (v5s) to happen to meet; to come across [Add to Longdo]
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P) [Add to Longdo]
通り合わせる[とおりあわせる, tooriawaseru] (v1) to come across; to happen upon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come across
   v 1: find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old
      tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck
      the main path to the lake" [syn: {fall upon}, {strike},
      {come upon}, {light upon}, {chance upon}, {come across},
      {chance on}, {happen upon}, {attain}, {discover}]
   2: be perceived in a certain way; make a certain impression
   3: come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How
     nice to see you again!" [syn: {meet}, {run into},
     {encounter}, {run across}, {come across}, {see}]
   4: communicate the intended meaning or impression; "He came
     across very clearly" [syn: {come across}, {come over}]
   5: be received or understood [syn: {resonate}, {come across}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top