Search result for

combustible

(31 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combustible-, *combustible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combustible[ADJ] ที่ติดไฟได้ง่าย, Syn. flammable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combustible(คัมบัส'ทะเบิล) adj. ซึ่งติดไฟได้,ลุกไหม้ได้ -n. สารที่ติดไฟได้, See also: combustibility n., Syn. inflammable ###A. nonflammable
incombustible(อินคัมบัส' ทะเบิล) adj. ไม่สันดาป, ไม่เผาไหม้. -n. สารที่ไม่สันดาป, สารที่ไม่ไหม้., See also: incombustibility, incombustibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
incombustible(adj) ไม่ไหม้ไฟ,ไม่ติดไฟ,ไม่เผาไหม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combustible เผาไหม้ได้
สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Combustible Waste ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้
ขยะมุลฝอยที่สามารถลุกไหม้ได้ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I get a copy of your notes on combustible elements, right?ทีนี้ นายจะให้ฉันลอก รายงานเรื่องธาตุที่ติดไฟได้ ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Combustible.วัตถุไวไฟ The Perfect Man (2005)
Combustible.วัตถุไวไฟ The Perfect Man (2005)
You do know that the formula is highly combustible.คูณรู้นี่ว่าสูตรนั่นมันไวไฟ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
That canister contains an extremely combustible substance called antimatter.ผอกมีสารมาก ลุกเป็นไฟ antimaterie เรียก. Angels & Demons (2009)
The trick is to mix it into Tovex in order to create a combustible gel that will generate over 8, 000 kilonewtons of thrust.เคล็ดลับคือผสมในโทเว็กซ์ เพื่อสร้างเจลที่สันดาปได้ ซึงจะสร้างแรงขับกว่า 8 พันกิโลนิวตัน The Staircase Implementation (2010)
Every time you two get together, it's combustible!ทุกครั้ง ที่คุณสองคนอยู่ด้วยกัน มันลุกเป็นไฟทุกที What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
But there are no bomb fragments, no evidence of combustible material, no residue at all.แต่ว่า ไม่มีเศษสะเก็ดระเบิด ไม่มีหลักฐานของการเผาไหม้ หรือวัสดุใดๆเหลืออยู่ A Stitch in Time (2012)
You need to tell your team to check for an explosion with no bomb fragments or combustible residue.คุณควรจะบอกทีมงานให้ตรวจสอบ วัตถุระเบิด ที่ไม่มีชิ้นส่วนระเบิด หรือ สารตกค้างที่เผาไหม้ได้ Fast Times (2012)
I'll meet you back here in half an hour with the combustibles.ผมจะได้พบคุณกลับมาที่นี่อีกครึ่งชั่วโมง พร้อมกับของไวไฟ Out of the Frying Pan (2013)
The general alarm is set up to inform the entire rig of, number one, fire, number two, combustible gas, number three, toxic gas.ระบบเตือนภัยทั่วไปได้รับการติดตั้ง เพื่อรายงานสถานการณ์โดยรวมของแท่น หนึ่ง-ไฟ สอง Deepwater Horizon (2016)
High Priestess, the batteries, they are exceptionally combustible... and could destroy the entire fleet.สังฆราชินี แบตเตอรี่เราปะทุลุกไหม้ได้ง่าย กองยานอาจถูกทำลาย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combustible    (n) (k @1 m b uh1 s t @ b l)
combustibles    (n) (k @1 m b uh1 s t @ b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可燃[かねん, kanen] (adj-no,n) inflammable; flammable; combustible; burnable [Add to Longdo]
可燃性[かねんせい, kanensei] (n) (1) combustibility; (adj-no) (2) combustible; (P) [Add to Longdo]
可燃物[かねんぶつ, kanenbutsu] (n) combustibles; inflammables; flammables; burnables; (P) [Add to Longdo]
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles [Add to Longdo]
不燃物[ふねんぶつ, funenbutsu] (n) non-inflammables; incombustible (usu. waste); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combustible \Com*bus"ti*ble\, a. [Cf. F. combustible.]
   1. Capable of taking fire and burning; apt to catch fire;
    inflammable.
    [1913 Webster]
 
       Sin is to the soul like fire to combustible matter.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Easily kindled or excited; quick; fiery; irascible.
    [1913 Webster]
 
       Arnold was a combustible character.  --W. Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combustible \Com*bus"ti*ble\, n.
   A substance that may be set on fire, or which is liable to
   take fire and burn.
   [1913 Webster]
 
      All such combustibles as are cheap enough for common
      use go under the name of fuel.      --Ure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combustible
   adj 1: capable of igniting and burning [ant: {incombustible},
       {noncombustible}]
   n 1: a substance that can be burned to provide heat or power
      [syn: {combustible}, {combustible material}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top