Search result for

combing

(26 entries)
(0.1024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combing-, *combing*, comb
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combings[N] ผมที่ร่วงจากการหวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combing(โคม'บิง) n. หวีละเอียด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
combings(โคม'บิงซฺ) n.,pl. ผมที่ร่วงจากการหวี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combing Propertyคุณสมบัติในการหวี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Combing out their hair...แปรงผม... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Blowing out their candles, combing out their hair--เป่าเทียนดับ แปลงผม-- Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Well, the atlanta p.d. And the fbi are combing all the bars you go to.ตำรวจแอตแลนต้า กับเอฟบีไอ กำลังตรวจสอบบาร์ที่คุณไปอยู่ 52 Pickup (2008)
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
Police and emergency workers in Manchester are still combing through what is left of this block of flats.ตำรวจและทีมฉุกเฉินในแมนเชสเตอร์ ยังคงค้นหาท่ามกลางซากปรักหักพัง Body of Lies (2008)
Military's still combing through the remainsทางทหารกำลังรวบรวมข้อมูลที่เหลือ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Our people are combing the city as we speak.คนของพวกเรากันค้นเมืองนี้ อย่างที่พูดไว้ VS. (2009)
While combing my hair now# ในตอนฉันหวีผม # Showmance (2009)
Well, I've been combing through Laston-Hennings' files, trying to figure out, of all the heads they took, which was the one that they wanted?เอาล่ะ ฉันได้เข้าไปยัง แฟ้มข้อมูลแลนตัน-เฮนนิงส์ แล้ว เพื่อพยายามที่จะหาว่า ศรีษะทั้งหมดที่พวกเขาเอาไป หัวไหนกันที่พวกเขา กำลังต้องการได้ไป? Grey Matters (2009)
All right, I want two teams combing the 600 block of Walton Street.ผมต้องการให้แบ่งเป็นสองทีม ออกตรวจพื้นที่ทั้ง 600 บล็อค ของถนนวอลมาร์ท Slight of Hand (2010)
Combing every inch of the county.กำลังค้นหาทุกตารางนิ้วในเขตอยู่ Mosley Lane (2010)
He plans to keep combing the cosmos a section at a time, looking for stars similar to our sun and enjoying the fruits of our ever-evolving technology.ทำให้การตรวจจับ ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก ยากมาก มาร์ซี่ได้หายไปจากคนนอกบ้า Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combingShe was combing her hair for a long time.

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBING    K OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combing    (v) (k ou1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックコーミング[, bakkuko-mingu] (n) back combing [Add to Longdo]
櫛目[くしめ, kushime] (n) (sign of) combing [Add to Longdo]
抜け毛;脱け毛[ぬけげ, nukege] (n) fallen hair; combings; hair left on comb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comb \Comb\, v. t. [imp. & p. p. {Combed}; p. pr. & vb. n.
   {Combing}.]
   To disentangle, cleanse, or adjust, with a comb; to lay
   smooth and straight with, or as with, a comb; as, to comb
   hair or wool. See under {Combing}.
   [1913 Webster]
 
      Comb down his hair; look, look! it stands upright.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combing \Comb"ing\, n.
   1. The act or process of using a comb or a number of combs;
    as, the combing of one's hair; the combing of wool.
    [1913 Webster]
 
   Note: The process of combing is used in straightening wool of
      long staple; short wool is carded.
      [1913 Webster]
 
   2. pl.
    (a) That which is caught or collected with a comb, as
      loose, tangled hair.
    (b) Hair arranged to be worn on the head.
      [1913 Webster]
 
         The baldness, thinness, and . . . deformity of
         their hair is supplied by borders and combings.
                          --Jer. Taylor.
    (c) (Naut.) See {Coamings}.
      [1913 Webster]
 
   {Combing machine} (Textile Manuf.), a machine for combing
    wool, flax, cotton, etc., and separating the longer and
    more valuable fiber from the shorter. See also {Carding
    machine}, under {Carding}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combing
   n 1: the act of drawing a comb through hair; "his hair needed a
      comb" [syn: {comb}, {combing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top