Search result for

combated

(224 entries)
(3.0923 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combated-, *combated*, combat, combate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา combated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *combated*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combat    [N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat    [N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
combat    [VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
combat    [VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
combatant    [N] คนที่เถียงกัน, See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant    [ADJ] ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant    [N] นักรบ, See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้, Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combative    [ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent
non-combatant    [N] คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ), Syn. civilian, neutral
combat fatigue    [N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
area, combatพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noncombatantทหารหน่วยช่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative

English-Thai: Nontri Dictionary
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
it's my job to get you ready for field combat.มันเป็นงานของผม ที่จะฝึกให้พวกคุณพร้อม สำหรับการต่อสู้ในพื้นที่จริง Spies Like Us (1985)
it depends on your particular arena of combat. maybe this. I'll take you back to the base.มันขึ้นอยู่กับคุณ ว่าจะใช้เทคนิคไหน อาจใช้วิธีนี้... ตามผมกลับไปที่ฐาน Spies Like Us (1985)
A full-blooded combat soldier.นักรบเดนตาย Rambo III (1988)
We just spent some time in a combat zone.เพิ่งกลับมาจากแนวหน้าน่ะ Casualties of War (1989)
You can't expect anything else in the combat zone.อย่าคิดอะไรมากกับเรื่องในสนามรบ Casualties of War (1989)
But I just think soldiers like Tony Meserve and me belong out in combat not here.ผมเพียงแต่คิดว่าทหารอย่างจ่ากับผม ควรอยู่ในสนามรบ ไม่ใช่ที่นี่ Casualties of War (1989)
That just shows you we ain't all combat over here.แสดงว่าเราไม่ได้บ้ารบจนขึ้นสมอง Casualties of War (1989)
Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty?- Objection. Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty? Casualties of War (1989)
The honor was mine until another came to challenge me to single combat.เกียรติยศเป็นของข้า จนกว่าจะมีคนอื่นมาท้าทายข้า ในการต่อสู้ครั้งเดียว. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Oh, no, it's a Combat Carl.โอ้ ไม่นะ มันคือนายทหาร Toy Story (1995)
Effective combat range 3.500 Meter.- ยิงระยะหวังผล 3,500 เมตร The Jackal (1997)
Major Koslova ... ends the debate about women in combat, as far as I'm concerned.พันตรีโคสโลว่าทำให้การถกเถียง เรื่องส่งผู้หญิงไปสนามรบสิ้นสุดลง The Jackal (1997)
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง Dark Harbor (1998)
"I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind.ฉันเกลียดรองเท้าคู่ใหญ่น่าเกลียดนั่น เกลียดแบบที่เธออ่านใจฉัน 10 Things I Hate About You (1999)
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน Legally Blonde (2001)
Bullshit. We took a stage combat class together last fall.พล่าม เราเอาระดับการต่อสู้บนเวทีด้วยกันเมื่อฤดูใบไม้ร่วง Showtime (2002)
They would use ground tactics... hand-to-hand combat.มาจะรุกรานทางพื้นดิน ต่อสู้ด้วยมือ Signs (2002)
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Encountering combat.เตรียมพร้อมต่อสู้ Hoshi no koe (2002)
One family cannot combat an industry that spendsครอบครัวหนึ่งไม่สามารถต่อสู้กับอุตสาหกรรม The Corporation (2003)
I was a combat pilot in Korea.ฉันเป็นนักบินต่อสู้ในเกาหลี Pilot (2004)
They were mostly farm hands from small towns in rural areas with little or no combat experience.เพราะพวกเค้ามีพื้นฐานมาจากการทำไร่ ในเมืองเล็กๆแถบชานเมือง.. จึงมีประสบการณ์การรบเพียงเล็กน้อย จนถึงไม่มีเลย.. The Great Raid (2005)
All fine combat medics, Henry.แล้วทุกคนก็เป็นแพทย์สนามที่เก่งมาก เฮนรี่ The Great Raid (2005)
We got Rangers out there that ain't heard the first round go downrange in combat yet.เรามีแต่พลทหารที่ไม่เคยรบมาก่อนเลยนะครับ The Great Raid (2005)
I'm wearing my combat boots.ป้าใส่บูททหารมานะ Red Eye (2005)
Engage this situation with close combat weapons!เปลี่ยนสถานการณ์ไปเป็นใช้อาวุธแบบสู้ประชิดตัวแทน Last Order: Final Fantasy VII (2005)
From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat.เมื่อยืนได้, มันจะถูกจับโยน เข้าสู่เปลวเพลิงแห่งการฆ่าฟัน 300 (2006)
I beg you, bold king, to permit me to redeem my father's name by serving you in combat.บิดาข้าฝึกข้า มิให้รู้จักกลัว ให้หอกและโล่ห์ ทั้งกระบี่เป็นเช่นส่วนหนึ่งของกาย 300 (2006)
Covert reconnaissance. Close-quarter hand-to-hand combat.ออกลาดตระเวน ต่อสู้ประชิดตัว ด้วยมือเปล่า The Marine (2006)
Using the latest in flying war machines, the French have created a new airborne combat unit just for these Yanks.บินขับไล่ด้วย เครื่องจักรสงครามใหม่ล่าสุด ฝรั่งเศสจัดตั้งฝูงบิน เพื่อหนุ่มแยงกี้โดยเฉพาะ Flyboys (2006)
You do realize that crash landing your own plane doesn't count as combat.รู้ไหมว่าการพาเครื่องตก ไม่นับเป็นการรบ Flyboys (2006)
When he goes into combat, he goes deep, he goes black.เมื่อใดก็ตามที่เขาต้องต่อสู้ เขาจะถลำลึกและจะกลับมาเอง Hollow Man II (2006)
fortunately, our handsomest politicians came up with a cheap, Iast-minute way to combat global warming.โชคยังดีที่นักการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา คิดหนทางง่ายๆแบบนาทีสุดท้าย ที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อน An Inconvenient Truth (2006)
Precisely the kind of terrorist organization today's accord was designed to combat.ตกลงว่าจุดมุ่งหมายของผกก.ในวันนี้คือการทำสงคราม Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
One girlish scream, and they go into combat mode.- ซาร่าห์กับเคซี่ย์อยู่ในบ้าน Chuck Versus the Nemesis (2007)
You could be looking at Combat cyborgs.พวกนายต้องจับที่การต่อสู้กับไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
So we decided to produce bioroids with high Combat capabilities... to further uphold public order.เราจึงตัดสินใจสร้างไบโอรอยด์ ที่มีความสามารถทางการรบสูง ...เพื่อรองรับคำสั่งในภายภาคหน้า Appleseed Ex Machina (2007)
After analyzing Combat data from all soldiers in ES.W.A.T... we found him to be by far the most qualified of all candidates.หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการต่อ สู้ จากหน่วยรบทั้งหมดใน ES.W.A.T. ...เราพบว่าเขามีคุณสมบัติทิ้งห่างผู้ได้รับการคัดเลือกมาก Appleseed Ex Machina (2007)
I saw your Combat data with him. Not bad.ชั้นดูข้อมูลการต่อสู้ของเธอกับเขา ไม่เลวนี่ Appleseed Ex Machina (2007)
Some in combat, some were shipped east.บางคนก็ในสนามรบ บางคนก็เรือผู้อพยพจม Hannibal Rising (2007)
The latest intelligence says that Fudge doesn't wanna train in combatมีสายรายงานว่าฟัดจ์ไม่ต้องการ ให้พวกเธอเรียนรู้การต่อสู้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Combat?ต่อสู้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I will develop a serum that will not just combat the effects of the T-virus, but potentially reverse it, giving back these creatures a measure of their intelligence, their memories, thus curbing their hunger for flesh.เราพัฒนาเซรุ่มที่ไม่ได้แค่ ต่อต้านการติดเชื้อที-ไวรัส แต่ยังมีผล ทำให้พวกมันฉลาดขึ้น Resident Evil: Extinction (2007)
They had arrows, but there are rules to combat.เขามีลูกศร แต่มีกฏสำหรับการต่อสู้ In the Valley of Elah (2007)
All right, you got four enemy combatants.คุณมีศัตรู 4 คนกำลังพร้อมรับมือ Shooter (2007)
We can invoke hors de combat.เราเกณฑ์ทหารเก่งมาใช้ได้ Eagle Eye (2008)
Advance to combat!เริ่มได้ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combatCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
combatHe was sent into combat.
combatThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.
combatWe should play a more active role in combating global warming.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู้รบ    [V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ประจัน    [V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
ศึก    [N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม    [N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
พลเรือน    [N] civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร
พันตู    [V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
ฮึกห้าว    [ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย
ต่อสู้    [V] fight, See also: battle, combat, Syn. สู้รบ, รบ, ราวี, Example: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
รบพุ่ง    [V] battle, See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7 - 8 ปี จนเงินหมด
ประจัญ    [V] confront, See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter, Syn. ผจญ, เผชิญ, ปะทะต่อสู้, ต่อสู้, Example: ทหารกรมนี้ได้ประจัญศัตรูอย่างกล้าหาญ
ประจญ    [V] fight, See also: combat, battle, struggle, encounter, confront, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ, Ant. ถอย, Example: เขาประจญศัตรูตามลำพัง
ประจำซอง    [V] take one's combat position, See also: be at one's post, take one's combat duty, Syn. เตรียมพร้อม, Example: ทหารทุกคนประจำซองทันทีที่ถูกโจมตี, Thai definition: เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
โซรมโรม [V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม [V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Thai definition: รุมรบกัน
การทำศึก    [N] war, See also: battle, fight, combat, Syn. การทำสงคราม, การต่อสู้, การสู้รบ, Example: พวกเขามีชัยชนะด้านการทหารเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำศึกในอ่าวเปอร์เซีย
การศึก    [N] war, See also: battle, conflict, combat, fight, campaign, Syn. การสงคราม, การต่อสู้, การรบ, การรบทัพจับศึก, Example: ในสมัยโบราณ นายทัพนายกองต้องเตรียมพร้อมและเรียนรู้การศึกการสงครามจากราชครู, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
การสู้    [N] fight, See also: struggle, combat, contest, strife, contention, Syn. การต่อสู้, การพยายาม, การต่อต้าน, การเอาชนะ
นักรบ    [N] combatant, See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior, Syn. นักสู้, ทหาร, Example: งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในการรบ
สู้    [V] battle against, See also: fight, combat, wage a struggle against, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, รบ, รบรา, รบพุ่ง, Example: ชาวมองโกลสู้จนตายหมดทุกคนในสนามรบ เพราะถือว่ามาด้วยกันควรตายด้วยกัน, Thai definition: การต่อสู้เฉพาะหน้า, การรบกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin khaplai) FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin prajanbān) EN: fighter   FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf) EN: Ruff   FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
หน่วยรบ[n. exp.] (nūay rop) EN: combat unit   FR: unité de combat [f]
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk   FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
พลเรือน[n.] (phonlareūoen) EN: civil ; civilian ; noncombatant   FR: civil [m]
พลรบ[n.] (phonlarop) EN: combatants   
ปลากัด [n. exp.] (plā kat) EN: fighting fish ; Siamese fighting fish   FR: combattant [m] ; poisson-combattant [m]
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter   FR: affronter ; faire face ; combattre
ประจัญบาน [v.] (prajanbān) EN: fight ; battle ; confrontengage in a hand-to-hand fight ; join battle   FR: combattre
รบ[v.] (rop) EN: fight ; go to war ; battle ; combat   FR: combattre ; faire la guerre ; partir en guerre ; guerroyer (litt.)
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle   FR: combattre ; livrer bataille
รถถัง[n.] (rot thang) EN: tank   FR: tank [m] ; char [m] ; char d'assaut [m] ; char de combat [m]
สมร[n.] (samøn) EN: war ; battle ; fighting   FR: bataille [f] ; combat [m]
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront   FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister ; perséverer
สู้รบ[v.] (sūrop) EN: fight ; battle ; engage in combat   FR: combattre ; engager l'action
เต็มอัตราศึก[X] (tem attrā seuk) EN: in full battle dress   FR: en tenue de combat
ทหารผ่านศึก[n.] (thahānphānseuk) EN: veteran   FR: vétéran [m] ; ancien combattant [m]
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]
ต่อสู้[v.] (tøsū) EN: fight ; combat ; battle ; struggle   FR: combattre ; se battre ; lutter
ยุทธหัตถี[n.] (yutthahatthi) EN: war elephant ; hand-to-hand combat on elephants' backs   
ยุทธนาการ[n.] (yutthanākān) EN: fight ; combat ; military engagement ; naval engagement ; air combat   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBAT    K AA1 M B AE0 T
COMBAT    K AH0 M B AE1 T
COMBATS    K AH0 M B AE1 T S
COMBATIVE    K AA2 M B AE1 T IH2 V
COMBATIVE    K AH0 M B AE1 T IH0 V
COMBATING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
COMBATANT    K AH0 M B AE1 T AH0 N T
COMBATANTS    K AH0 M B AE1 T AH0 N T S
COMBATTING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
NONCOMBATANT    N AA2 N K AH0 M B AE1 T AH0 N T
COMBATIVENESS    K AH0 M B AE1 T IH0 V N AH0 S
NONCOMBATANTS    N AA2 N K AH0 M B AE1 T AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combat    (v) (k o1 m b a t)
combats    (v) (k o1 m b a t s)
combated    (v) (k o1 m b a t i d)
combatant    (n) (k o1 m b @ t @ n t)
combating    (v) (k o1 m b a t i ng)
combative    (j) (k o1 m b @ t i v)
combatants    (n) (k o1 m b @ t @ n t s)
combatively    (a) (k o1 m b @ t i v l ii)
noncombatant    (n) (n o1 n k o1 m b @ t @ n t)
noncombatants    (n) (n o1 n k o1 m b @ t @ n t s)
hors de combat    (j) -- (oo2 - d @ - k o1 m b aa)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekämpfung {f} | Bekämpfungen {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]
Gefechtsausbildung {f}combat training [Add to Longdo]
Kämpfer {m} | Kämpfer {pl}combatant | combatants [Add to Longdo]
Kampfverband {m}combat unit [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Kampfabschnitt {m}combat sector [Add to Longdo]
Kampfauftrag {m}combat mission [Add to Longdo]
Kampferfahrung {f}combat experience [Add to Longdo]
Kampfflieger {m}combat pilot [Add to Longdo]
Kampfgebiet {n}combat area [Add to Longdo]
Kampflust {f}combativeness [Add to Longdo]
Kampftruppen {f}combat troops [Add to Longdo]
Kampfzone {f}combat zone [Add to Longdo]
Mitkämpfer {n}fellow combatant [Add to Longdo]
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack [Add to Longdo]
bekämpfendcombating [Add to Longdo]
bekämpftecombated [Add to Longdo]
gefechtsbereit {adj}ready for action; ready for combat [Add to Longdo]
kämpfen; bekämpfento combat [Add to Longdo]
kampfbereit {adv}combatively [Add to Longdo]
kampflustigcombative [Add to Longdo]
mitgekämpfttaken part in the combat [Add to Longdo]
mitkämpfen | mitkämpfendto take part in the combat | taking part in the combat [Add to Longdo]
streitento combat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバット[, konbatto] (n) combat [Add to Longdo]
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team [Add to Longdo]
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
衛生兵[えいせいへい, eiseihei] (n) combat medic; medic [Add to Longdo]
下洗い[したあらい, shitaarai] (n,vs) pre-washing to combat stains [Add to Longdo]
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition [Add to Longdo]
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight [Add to Longdo]
軍長[ぐんちょう, gunchou] (n) combat commander [Add to Longdo]
工兵[こうへい, kouhei] (n) combat engineer; military engineer; combat engineering; military engineering; (P) [Add to Longdo]
死闘[しとう, shitou] (n,vs) life or death struggle; mortal combat; struggle to the death [Add to Longdo]
実戦[じっせん, jissen] (n) combat; actual fighting; (P) [Add to Longdo]
接近戦[せっきんせん, sekkinsen] (n) close combat; close(-quarter) fighting; in-fighting [Add to Longdo]
接戦[せっせん, sessen] (n,vs,adj-no) close combat; close contest; (P) [Add to Longdo]
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P) [Add to Longdo]
戦士[せんし, senshi] (n) soldier; combatant; warrior; (P) [Add to Longdo]
戦闘[せんとう, sentou] (n,vs,adj-no) battle; fight; combat; (P) [Add to Longdo]
戦闘員[せんとういん, sentouin] (n) combatant [Add to Longdo]
戦闘支援[せんとうしえん, sentoushien] (n) combat support [Add to Longdo]
戦闘支援計画[せんとうしえんけいかく, sentoushienkeikaku] (n) combat support plan [Add to Longdo]
戦闘前哨[せんとうぜんしょう, sentouzenshou] (n) combat outpost [Add to Longdo]
戦闘電子戦情報[せんとうでんしせんじょうほう, sentoudenshisenjouhou] (n) combat electronic warfare intelligence [Add to Longdo]
戦闘任務[せんとうにんむ, sentouninmu] (n) combat mission [Add to Longdo]
戦闘服[せんとうふく, sentoufuku] (n) (combat) uniform [Add to Longdo]
戦歴[せんれき, senreki] (n) military service; combat experience [Add to Longdo]
対手[たいしゅ;あいて(gikun), taishu ; aite (gikun)] (n) (See 相手・あいて・3) opponent (in combat) [Add to Longdo]
敵性戦闘員[てきせいせんとういん, tekiseisentouin] (n) enemy combatant [Add to Longdo]
闘志を燃やす[とうしをもやす, toushiwomoyasu] (exp,v5s) to burn with combativeness [Add to Longdo]
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness [Add to Longdo]
肉弾戦[にくだんせん, nikudansen] (n) warfare in which soldiers fling themselves at the enemy; hand-to hand combat [Add to Longdo]
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques [Add to Longdo]
白兵戦[はくへいせん, hakuheisen] (n) hand-to-hand combat [Add to Longdo]
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian [Add to Longdo]
武者修行[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n,vs) traveling about to gain skill in combat (travelling) [Add to Longdo]
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight [Add to Longdo]
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, ] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance) [Add to Longdo]
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, / ] real combat; actual combat [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] fight; combat; seize [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative [Add to Longdo]
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows [Add to Longdo]
短兵相接[duǎn bīng xiāng jiē, ㄉㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄝ, ] lit. short-weaponed soldiery fight one another (成语 saw); fierce hand-to-hand infantry combat; to fight at close quarters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\ (? or ?; 277), v. i. [imp. & p. p. {Combated};
   p. pr. & vb. n. {Combating}.] [F. combattre; pref. com- +
   battre to beat, fr. L. battuere to strike. See {Batter}.]
   To struggle or contend, as with an opposing force; to fight.
   [1913 Webster]
 
      To combat with a blind man I disdain.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      After the fall of the republic, the Romans combated
      only for the choice of masters.     --Gibbon.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top