Search result for

comatose

(25 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comatose-, *comatose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comatose[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comatose-โคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comatoseหมดสติ,ไม่รู้สติ [การแพทย์]
Comatose, Deepหมดสติอย่างลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
Why don't you start with the time she tried to steal your comatose boyfriend?ทำไมเธอไม่เริ่มจากตอนที่ เธอพยายามแย่งแฟนที่นอนสลบขั้นโคม่าของเธอไปล่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Well,in layman's terms, drifting in and out of consciousness is better than fully comatose.ว่าง่ายๆ ก็คือ สลึมสลือก็ยังดีกว่าโคมาเต็มขั้น Being Alive (2009)
Sweets said that your dream was nothing more than your comatose brain processing what I read to you from my book.สวีทบอกว่าฝันของคุณ ไม่มีอะไรมากไปกว่า ขบวนการของสมองในช่วงไม่ได้สติ ฉันอ่านอะไรในหนังสือให้คุณฟัง Harbingers in a Fountain (2009)
One ex-blood junkie, one drop-out with 6 bucks to his name, and Mr. Comatose over there.คนนึงเป็นขี้เลือดเก่า อีกคนแทบไม่มีอะไรเหลือ และคุณไร้พลังตรงนั้น The Song Remains the Same (2010)
You do understand that these people are all comatose, don't you?คุณรู้ว่าคนพวกนี้ไม่รู้สึกตัว ใช่ไหม? The Eleventh Hour (2010)
That's what made him lose consciousness and what's keeping him comatose.และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ได้สติ และเราจะต้องหาทางทำให้เขามีสติ Grilled Cheesus (2010)
I'd rather have a mad cousin... than a comatose one.ฉันต้องทำให้น้องชายฉันมีชีวิตอยู่ Episode #1.18 (2010)
But she's still comatose.แต่ฉันยังไม่รู้ตัว Charade (2011)
- What? The last time I communed with Lilith, I was unconscious, comatose.ครั้งล่าสุดที่ผมติดต่อกับลิลิธ ผมอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติ Don't You Feel Me (2013)
And if banking was boring, then the bond department at the bank was straight-up comatose.และหากธนาคารเป็นที่น่าเบื่อ แล้วกรมพันธบัตรที่ธนาคาร ก็ตรงขึ้นโคม่า The Big Short (2015)
She is comatose.เธอไม่รู้สึกตัวค่ะ Elle (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคม่า[N] coma, See also: comatoseness, Syn. รุนแรง, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นโคม่าต้องรีบตามหมอมาด่วน, Thai definition: ภาวะหมดสติขั้นรุนแรงเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือยาพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคม่า[n.] (khōmā) EN: coma ; comatoseness   FR: coma [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMATOSE    K OW1 M AH0 T OW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comatose    (j) (k ou1 m @ t ou s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n,adj-no) lethargic state; comatose state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comatose \Co"ma*tose`\ (? or ?; 277), a. [From {Coma} lethargy.]
   Relating to, or resembling, coma; drowsy; lethargic; as,
   comatose sleep; comatose fever.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comatose
   adj 1: relating to or associated with a coma; "comatose
       breathing"; "comatose state"
   2: in a state of deep and usually prolonged unconsciousness;
     unable to respond to external stimuli; "a comatose patient"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top