Search result for

coma

(76 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coma-, *coma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coma[N] สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย, See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน, Syn. unconsciousness, trance, insensibility, stupor, torpor
coma[N] กลุ่มเมฆล้อมรอบส่วนหัวของดาวหาง
comatose[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coma(โค'มะ) โคม่า,อาการหมดสติ,อาการ
comanche(โคแมน'ซี) n. เผ่าอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
glaucoma(กลอโค'มะ) n. โรคต้อหิน, See also: glaucomatous adj.
gynecomastiaเต้านมโตในผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coma๑. โคม่า [มีความหมายเหมือนกับ exanimation]๒. ความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ aberration, optical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coma๑. กระจุกขน [เมล็ดรัก]๒. กระจุกใบ [ปาล์ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
comatose-โคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comaโคม่า [TU Subject Heading]
Comaโคมา,โคม่า,หมดสติ,ไม่รู้สึกตัว,หมดสติอย่างลึก,การหมดสติ,ไม่รู้สติ,หมดความรู้สึก,เพียบหนัก,ไม่รู้สึกตัวเลย,ขั้นโคมา,ไม่รู้ตัว,ภาวะไม่รู้สติ,ภาวะหมดสติ [การแพทย์]
Coma, Convolutionการหดตัวของกล้ามเนื้อบางชนิดที่ควบคุมไม่ได้ [การแพทย์]
Coma, Deepหมดสติลึก,หมดสติอย่างลึก,การรู้สติลดต่ำจนถึงขีดที่สุด [การแพทย์]
Coma, Hyperosmolarการหมดสติจากไฮเปอร์ออสโมล่า,น้ำตาลในเลือดสูงมากเกิดอาการโคม่า [การแพทย์]
Coma, Hyperosmolar Nonketoticน้ำตาลในเลือดสูงมากจนทำให้หมดสติ [การแพทย์]
Coma, Hypoglycemicหมดสติจากภาวะน้ำตาลตก,หมดสติจากกลูโคสต่ำในเลือด [การแพทย์]
Coma, Myxedemaการหมดสติ,ซึมจนไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Coma, Myxedematousช๊อคจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Coma, Posthypoglycemicหมดสติหลังน้ำตาลในเลือดต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
A phenarbital coma will not only allow us to inject the cyst, I'll treat the DTS.phenobarbital coma \ ไ่ม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉีดซีสมันใช้รักษาDTS Birthmarks (2008)
We'll wake her from the coma after the operation.เราปลุกเธอจากโคม่าหลังการผ่าตัด Birthmarks (2008)
And then you went into a coma for five days.แล้วก็มีอาการโคม่านานถึง 5 วัน Babylon A.D. (2008)
Yup, pretty deep coma.อาการเข้าขั้นโคมาสุด ๆ Superhero Movie (2008)
Your uncle came out of his coma this morning.ลุงของคุณ พ้นขีดโคมา เมื่อเช้านี้ Superhero Movie (2008)
The slightest bit of bad news could send him spiraling right back into a coma.อาจทำให้อาการเขา พลิกกลับไปโคมาได้อีก Superhero Movie (2008)
Why couldn't I have just banged my head and gone into a coma and died right there?ทำฉันไม่ทุบหัวตัวเองไปซะ จะได้ไปนอนโคม่า และก็ตายไปเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
All I can do is administer morphine, which will induce a coma, but you won't feel any pain.เท่าที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เพียงให้มอร์ฟีน ซึงจะทำให้คุณ ข๊อกไป แต่คุณจะไม่รู้สึกตัว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
We induced a coma to help ease him through the harsher symptoms.เราทำให้เขาช๊อกเพื่อที่เขา จะได้ผ่านช่วงอาการหนักนี้อย่างสบาย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
The only difference between this and our first date is that no one was drugged into a coma and left for dead.ความแตกต่างระหว่างคราวนี้ กับที่เจอคุณหนแรกก็คือ ผมไม่ต้องถูกมอมยาจนอาการร่อแร่ Duplicity (2009)
We got him to the hospital, but he's in a coma.แล้วแพตตี้ว่ายังไงบ้าง? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคม่า[N] coma, See also: comatoseness, Syn. รุนแรง, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นโคม่าต้องรีบตามหมอมาด่วน, Thai definition: ภาวะหมดสติขั้นรุนแรงเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือยาพิษ
อาการสาหัส[N] coma, Syn. โคม่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]
โคม่า[n.] (khōmā) EN: coma ; comatoseness   FR: coma [m]
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ผู้ติดยา[n. exp.] (phū tit yā) EN: drug addict   FR: toxicomane [f]
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet farang) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate   
ติดยา[v.] (tit yā) EN: be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent   FR: être toxicomane
ต้อหิน[n.] (tø hin) EN: glaucoma   FR: glaucome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMA    K OW1 M AH0
COMAN    K OW1 M AH0 N
COMAS    K OW1 M AH0 Z
COMAIR    K AA1 M EH1 R
COMARCO    K OW0 M AA1 R K OW0
COMATOSE    K OW1 M AH0 T OW2 S
COMANCHE    K AH0 M AE1 N CH IY0
COMANCHES    K AH0 M AE1 N CH IY0 Z
COMANDANTE    K OW2 M AH0 N D AA1 N T EY0
COMANDANTES    K OW2 M AH0 N D AA1 N T EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coma    (n) (k ou1 m @)
comas    (n) (k ou1 m @ z)
comatose    (j) (k ou1 m @ t ou s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
カポジ肉腫;カポシ肉腫[カポジにくしゅ(カポジ肉腫);カポシにくしゅ(カポシ肉腫), kapoji nikushu ( kapoji niku shu ); kaposhi nikushu ( kaposhi niku shu )] (n) Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
グラウコーマ[, gurauko-ma] (n) glaucoma [Add to Longdo]
コーマ[, ko-ma] (n) coma [Add to Longdo]
コマ[, koma] (n) coma; (P) [Add to Longdo]
リンパ肉腫[リンパにくしゅ, rinpa nikushu] (n) lymphosarcoma [Add to Longdo]
骨肉腫[こつにくしゅ, kotsunikushu] (n) osteosarcoma [Add to Longdo]
昏睡[こんすい, konsui] (n,vs,adj-no) (1) lethargy; stupor; (2) coma; dead sleep; (P) [Add to Longdo]
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n,adj-no) lethargic state; comatose state [Add to Longdo]
青底翳;青内障[あおそこひ, aosokohi] (n) (col) (uk) glaucoma [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后发座[hòu fā zuò, ㄏㄡˋ ㄈㄚ ㄗㄨㄛˋ, / ] Coma Berenices (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coma \Co"ma\ (k[=o]"m[.a]), n. [NL., fr. Gr. kw^ma lethargy, fr.
   koima^n to put to sleep. See {Cemetery}.]
   A state of profound insensibility from which it is difficult
   or impossible to rouse a person. See {Carus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coma \Co"ma\, n. [L., hair, fr. Gr. ko`mh.]
   1. (Astron.) The envelope of a comet; a nebulous covering,
    which surrounds the nucleus or body of a comet.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A tuft or bunch, -- as the assemblage of branches
    forming the head of a tree; or a cluster of bracts when
    empty and terminating the inflorescence of a plant; or a
    tuft of long hairs on certain seeds.
    [1913 Webster]
 
   {Coma Berenices}[L.] (Astron.), a small constellation north
    of Virgo; -- called also {Berenice's Hair}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envelope \En"vel*ope\ (?; 277), Envelop \En*vel"op\ (?; 277), n.
   [F. enveloppe.]
   1. That which envelops, wraps up, encases, or surrounds; a
    wrapper; an inclosing cover; esp., the cover or wrapper of
    a document, as of a letter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The nebulous covering of the head or nucleus of
    a comet; -- called also {coma}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fort.) A work of earth, in the form of a single parapet
    or of a small rampart. It is sometimes raised in the ditch
    and sometimes beyond it. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A curve or surface which is tangent to each member
    of a system of curves or surfaces, the form and position
    of the members of the system being allowed to vary
    according to some continuous law. Thus, any curve is the
    envelope of its tangents.
 
   4. A set of limits for the performance capabilities of some
    type of machine, originally used to refer to aircraft; --
    it is often described graphically as a two-dimensional
    graph of a function showing the maximum of one performance
    variable as a function of another. Now it is also used
    metaphorically to refer to capabilities of any system in
    general, including human organizations, esp. in the phrase
    push the envelope. It is used to refer to the maximum
    performance available at the current state of the
    technology, and therefore refers to a class of machines in
    general, not a specific machine.
    [PJC]
 
   {push the envelope} to increase the capability of some type
    of machine or system; -- usually by technological
    development.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coma
   n 1: a state of deep and often prolonged unconsciousness;
      usually the result of disease or injury [syn: {coma},
      {comatoseness}]
   2: (botany) a usually terminal tuft of bracts (as in the
     pineapple) or tuft of hairs (especially on certain seeds)
   3: (astronomy) the luminous cloud of particles surrounding the
     frozen nucleus of a comet; forms as the comet approaches the
     sun and is warmed

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COMA
     Cache Only Memory Architecture (SMP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top