Search result for

colonizes

(64 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonizes-, *colonizes*, colonize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา colonizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *colonizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonize[VI] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize[VT] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer
decolonize[VT] ให้เอกราช, See also: ปลดปล่อย, Ant. colonize, conquer
decolonization[N] การให้เอกราช, See also: การปลดปล่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colonize(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonizationการทำให้เป็นอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonizationการยึดเป็นอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonizationการยึดครอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colonizeตั้งนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonizationการเพิ่มจำนวน [การแพทย์]
Colonizeเพิ่มจำนวน,พำนักอาศัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to colonize earth.เรากำลังจะตั้งรกรากบนโลกใบนี้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น Jedi Crash (2009)
A Central African power block is formed, colonizing North Africa and Europe.เกิดการรวมตัวกันของประเทศในแอฟริกากลาง เข้ายึดครองอเมริกาเหนือและยุโรป The Zazzy Substitution (2010)
The Mogs, they don't colonize. They decimate. And then they move on.พวกม็อก,ไม่ตั้งรกรากแต่มันล้างบาง,ล้างและไปต่อ I Am Number Four (2011)
Look, at best, they'll colonize us and make us a subject people.ฟังนะ ถ้ามองในแง่ดี พวกเขาจะยึดเป็นอาณานิคม ทำให้เราเป็นตัวทดลอง And Then There Were More (2011)
It's funny, years later, when they first discovered the time fracture and decided to colonize this place,ยังไม่ทราบว่ามีทางรักษาหรือไม่ Instinct (2011)
Herfamilyescaped the initials waves of colonization.ครอบครัวของเธอหลบหนีจากการรุกรานเข้ายึดครองร่าง The Host (2013)
They're planning to colonize another planet, before they breed themselves into extinction.ขณะที่นายกำลังอาบน้ำ Ender's Game (2013)
Phaen/'c/'a ser/'cata-Early stage of colonization.เฟนิเชีย เซริคาตา อยู่ขั้นตั้งรกราก The Doll in the Derby (2013)
A billion years ago, there wasn't enough oxygen in our atmosphere to form an ozone layer, and without it, ultraviolet radiation prevented life from colonizing the land.ในบรรยากาศของเรา ในรูปแบบชั้นโอโซน, และไม่ว่ารังสีอัลตราไวโอเลต ป้องกันชีวิตจากอาณานิคมที่ดิน Unafraid of the Dark (2014)
The real difficulty with colonization is genetic diversity.สิ่งที่ยากจริงๆก็คือ ความหลากหลายของพันธุกรรม และนี่จะจัดการได้ Interstellar (2014)
Obviously before any colonization or resource development could be done safely to your planet, a large-scale extinction event was manufactured...เห็นได้ชัดก่อนที่จะตั้งรกรากใด ๆ หรือการพัฒนาทรัพยากร สามารถทำได้อย่างปลอดภัยไปยังดาวเคราะห์ของคุณ เหตุการณ์การสูญเสียขนาดใหญ่ ผลิต... Jupiter Ascending (2015)
They say that once you grow crops somewhere... you've officially colonized it.พวกเขาบอกว่าเมื่อคุณปลูกพืชที่ใดที่หนึ่ง คุณเคยตกคือเมืองขึ้นอย่างคือทางการ The Martian (2015)
I colonized Mars.ฉันอาณานิคมดาวอังคาร The Martian (2015)
This tradition started 100 years before the colonization of Massachusetts, my husband's State.ประเพณีนี้... เริ่มต้นเมื่อร้อยปี ก่อนการตั้งอาณานิคมแมสซาชูเซตส์ Jackie (2016)
We are the landed white gentry in this country and we have no plans to carve off a strip of this country, which we have gone to great pains to break and colonize and hand it over to Catholics, Jews, darkies or dagos.เราเป็นชนผิวขาวชั้นสูงซึ่งเป็นเจ้าของ ที่ดินมากมายในประเทศนี้ และไม่มีแผนที่จะแบ่งปันบางส่วนของประเทศนี้ ซึ่งเราต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างมาก ที่จะแบ่งและสร้างอาณานิคม Live by Night (2016)
Instructions for us on their colonization procedures.คำแนะนำสำหรับเราในขั้นตอน การตั้งรกรากของพวกเขา Contact (1997)
India is British. That's what being colonized is about.อินเดีย คือ อังกฤษ เพราะอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ Anna and the King (1999)
We have colonized the 4 corners of our tiny planet.พวกเรายึดครองทั่วทุกมุม ของโลกใบเล็กๆนี้ Chapter One 'Genesis' (2006)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪The Colonization Application The Colonization Application (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonizIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIZE    K AA1 L AH0 N AY2 Z
COLONIZED    K AA1 L AH0 N AY2 Z D
COLONIZER    K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0
COLONIZERS    K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0 Z
COLONIZATION    K AA2 L AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonize    (v) (k o1 l @ n ai z)
colonized    (v) (k o1 l @ n ai z d)
colonizer    (n) (k o1 l @ n ai z @ r)
colonizes    (v) (k o1 l @ n ai z i z)
colonizers    (n) (k o1 l @ n ai z @ z)
colonizing    (v) (k o1 l @ n ai z i ng)
decolonize    (v) (d ii2 k o1 l @ n ai z)
decolonized    (v) (d ii2 k o1 l @ n ai z d)
decolonizes    (v) (d ii2 k o1 l @ n ai z i z)
colonization    (n) (k o2 l @ n ai z ei1 sh @ n)
decolonizing    (v) (d ii2 k o1 l @ n ai z i ng)
decolonization    (n) (d ii2 k o2 l @ n ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besiedler {m}colonizer; coloniser [Br.] [Add to Longdo]
Kolonisation {f}; Besiedlung {f}colonization [Am.]; colonisation [Br.] [Add to Longdo]
kolonisieren | kolonisierend | kolonisiertto colonize; to colonise [Br.] | colonizing; colonising | colonized; colonised [Br.] [Add to Longdo]
neu besiedelnto recolonize; to recolonise [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
植民;殖民[しょくみん, shokumin] (n,vs,adj-no) colonization; colonisation [Add to Longdo]
植民政策[しょくみんせいさく, shokuminseisaku] (n) colonization policy [Add to Longdo]
植民地化[しょくみんちか, shokuminchika] (n,vs) colonization; colonisation [Add to Longdo]
拓殖[たくしょく, takushoku] (n,vs) colonization; colonisation; exploitation; (P) [Add to Longdo]
屯田[とんでん, tonden] (n,vs) colonization; colonisation [Add to Longdo]
屯田兵[とんでんへい, tondenhei] (n) agricultural soldiers; colonizers; colonisers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top