Search result for

collaboration

(41 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collaboration-, *collaboration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collaboration[N] การเป็นไส้ศึก, Syn. quislingism
collaboration[N] การร่วมมือ, Syn. alliance, cooperation, teamwork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collaborationประสานงาน [การแพทย์]
Collaboration, Intersectoralการประสานร่วมมือระหว่างส่วนงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
collaboration[คอลลาโบเรชั่น] (n ) การร่วมมือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
"First Collaboration!""เล่นด้วยกันเป็นครั้งแรก" Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
"First Collaboration!""เล่นด้วยกันเป็นครั้งแรก" Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We are looking at a human/animal collaboration.เรากำลังมองกาการร่วมมือกันระหว่างสัตว์ และมนุษย์ Shake and Fingerpop (2009)
My contribution is but a small token of gratitude for our collaboration throughout the ages.สิ่งที่ฉันมอบให้\เป็นเพียงความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ ในความสัมพันธ์ของเรา\ตลอดทุกยุคที่ผ่านมา 9 Crimes (2010)
The Haeshin Group is having the Kuwait oil company Aramkum carry out the plant construction in collaboration with General Sparky.บริษัทเฮชินกรุ๊ป มี\ธุรกิจก่อนสร้างใหญ่ในคูเวต ให้ความร่วมมือกับ บ.เจเนอรอล สปาร์กกี้ Episode #1.2 (2010)
Let's sign a collaboration contract.เรามาเซ็นสัญญาความร่วมมือกันเถอะ Episode #1.18 (2010)
Well then, tomorrow you'll be working on the dream collaboration with superstar Geun-sama.ใช่แล้ว ความฝันที่จะได้ร่วมงานกับ ซุปเปอร์สตาร์อย่างท่านกึนจะมาถึงพรุ่งนี้แล้ว มาทำให้ดีที่สุดกันนะ! Ikemen desune (2011)
And I know that progress comes from collaboration, which is what makes moments like this so thrilling.และผมรู้ว่าความก้าวหน้า เกิดจากการทำงานร่วมกัน ซึ่งนั่นทำให้ช่วงเวลาแบบนี้ มันน่าตื่นเต้น How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
But, again, collaboration.แต่ อีกทีนึงนะ การร่วมมือกัน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Now, if this collaboration leads to assert my position well, I will make sure that you enjoy compensation in return.ถ้าการร่วมมือนี้ ช่วยรักษาตำแหน่งผมไว้ได้... ผมจะทำให้คุณ... ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ The Green Hornet (2011)
Today, Ayrs and I presented our first collaboration to Tadeusz Kesselring,іΙѕ іt nоt mіrасulоuѕ hоw оnе'ѕ fоrtunе саn turn ѕо quісkly, ѕо соmрlеtеly. /і Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collaborationCollaboration has apparently paid off for the two firms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร่วมแรง[N] cooperation, See also: collaboration, Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ, Example: การร่วมแรงของชาวบ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านเสร็จเร็วกว่ากำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมกับ[X] (rūam kap) EN: and ; with ; together with ; accompany with   FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
ร่วมมือกับ[X] (ruammeū kap) FR: en collaboration avec

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLABORATION    K AH0 L AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N
COLLABORATIONS    K AA2 L AH0 B ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collaboration    (n) (k @1 l a2 b @ r ei1 sh @ n)
collaborationist    (n) (k @1 l a2 b @ r ei1 sh @ n i s t)
collaborationist    (n) (k @1 l a2 b @ r ei1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollaboration {f} (mit dem Feind) | Kollaborationen {pl}collaboration (with the enemy) | collaborations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
コラボ[, korabo] (n) (abbr) (See コラボレーション) collaboration [Add to Longdo]
コラボレーション[, korabore-shon] (n) collaboration; (P) [Add to Longdo]
マスコミュニケーション;マス・コミュニケーション[, masukomyunike-shon ; masu . komyunike-shon] (n) (1) mass communication; the media; (2) mass collaboration, e.g. Wikipedia [Add to Longdo]
共作[きょうさく, kyousaku] (n,vs) joint work; collaboration [Add to Longdo]
共著[きょうちょ, kyoucho] (n) collaboration; co-authorship; (P) [Add to Longdo]
共通化[きょうつうか, kyoutsuuka] (n) {comp} collaboration [Add to Longdo]
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P) [Add to Longdo]
協調主義[きょうちょうしゅぎ, kyouchoushugi] (n) collaboration [Add to Longdo]
協力(P);共力(iK)[きょうりょく, kyouryoku] (n,vs,adj-no) (See ご協力) cooperation; collaboration; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collaboration \Col*lab`o*ra"tion\, n.
   1. The act of working together; united labor.
    [1913 Webster]
 
   2. the act of willingly cooperating with an enemy, especially
    an enemy nation occupying one's own country.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collaboration
   n 1: act of working jointly; "they worked either in
      collaboration or independently" [syn: {collaboration},
      {coaction}]
   2: act of cooperating traitorously with an enemy that is
     occupying your country [syn: {collaboration},
     {collaborationism}, {quislingism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top