Search result for

coffering

(50 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coffering-, *coffering*, coffer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coffering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coffering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffer[VT] บรรจุในหีบ
coffer[N] หีบสมบัติ, See also: หีบเงิน, กำปั่น, กล่องใส่ของมีค่า, Syn. case, chest, strongbox
coffers[N] ทรัพย์สิน, See also: กองทุน, เงินทุน, Syn. funds, treasury, wealth
scoffer[N] ผู้เยาะเย้ย
cofferdam[N] เขื่อนเล็กๆ กั้นลำน้ำที่สร้างขึ้นไว้ชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferdamn. หีบดำน้ำ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
coffer(n) หีบ,กล่องใส่ของ,กำปั่น
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coffer damcoffer dam, ทำนบชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tighter than the King's coffers. Yeah.แน่นหนายิ่งกว่ากว่าหีบสมบัติขององค์ราชาเสียอีก ใช่.. The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Well, you better get your second wind, because we still have a lot left in our coffers.คุณต้องรีบเติมำลังก็อกสอง เพราะเรายังเหลือทองอีกเป็นกระบุง Taking Account (2011)
Well, we think he framed the church accountant for clearing out the church's coffers and took the money for himself.เราคิดว่าเขาปรักปรำนักบัญชีของโบสถ์ ว่ายักยอกเงินโบสถ์ แล้วเอาเงินไปเอง The Good Shepherd (2012)
Well, not if he's able to refill the coffers before then.ไม่ ถ้าก่อนนั้นเขาคืนเงินเข้ากองทุน Resurrection (2012)
The royal coffers are empty.หีบสมบัติของราชวงศ์นั้นว่างเปล่า Tiny (2013)
Elise Vogelsong had run through her entire inheritance and was plundering the coffers of the soldiers' home to line her own pockets.เอลีส โวเกลซอง บริหารมรดกของเธอ โดยถ่ายเทเงินกองทุน ของโซลเยอร์โฮม เข้ากระเป๋าตัวเอง ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา Red Lacquer Nail Polish (2013)
And it looks like Lou's coffers are nearly empty.และดูเหมือนเงินเขาใกล้จะหมดแล้ว All In (2013)
All you ever think about is fattening your own coffers.ทั้งหมดที่คุณคิดคือมันเป็นขุนเงินกองทุนของคุณ Blue on Blue (2013)
"and she'd pay us enough to shore up the town's coffersและหล่อนจะจ่ายพวกเราพอที่จะค้ำเงินกองทุนของเมือง Let the Games Begin (2013)
The Swede bids the highest, and all of that dirty money is deposited into HR's coffers, squeaky clean and laundered, and ready for digital distribution.สวีดจะประมูลในราคาที่สูงที่สุด และเงินสกปรกทั้งหมด ก็จะถูกฝากกับหีบสมบัติของ HR ฟอกเงินอย่างขาวสะอาด The Perfect Mark (2013)
Still, we remain silent while our coffers are emptied and our freedoms eroded.แต่ถึงกระนั้นเรายังคงเงียบ ในขณะที่เงินกองทุนของเราได้รับการยอบ และเสรีภาพของเรากัดเซาะ Last Knights (2015)
You keep the coffers open in Congress, you keep the money flowing to the contractors.ในสภา นายต้องเปิดหีบไว้ ปล่อยเงินไหลสู่มือผู้รับจ้าง Snowden (2016)
Bring gold to our nation's coffers and honor to your family names!นำสมบัติกลับมาสู่ประเทศ และ ชื่อเสียงมาสู่ครอบครัว The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
And Scoffern in 'Stray Leaves of Science And Folklore' writes,Und Scoffern schreibt in Stray Leaves Of Science and Folklore: The Revenant (2009)
Get up there, Coffer. Come on.Geh dort hinauf, CofferThe Wild Bunch (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cofferThe government coffers are replete with funds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบ[CLAS] box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ[N] casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
กำปั่น[N] coffer, See also: strong box, safe, Example: สมบัติทั้งหลายแหล่ถูกเก็บไว้ในกำปั่น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หีบทำด้วยเหล็กหนา สำหรับใส่เงินและของต่างๆ รูปค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวสูงเท่ากัน ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลายทำเป็นช่องเล็กเพื่อปิดลงมาสวมขอเหล็กโค้งที่ตัวหีบสำหรับใส่กุญแจ เดิมทำเป็นหีบฝังตะปูหัวเห็ดทั่วตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
กำปั่น[n.] (kampan) EN: coffer ; strong-box ; safe   FR: coffre-fort [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COFFER    K AO1 F ER0
COFFERS    K AA1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coffer    (n) (k o1 f @ r)
coffers    (n) (k o1 f @ z)
scoffer    (n) (s k o1 f @ r)
scoffers    (n) (s k o1 f @ z)
coffer-dam    (n) - (k o1 f @ - d a m)
coffer-dams    (n) - (k o1 f @ - d a m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettendecke {f}coffered ceiling [Add to Longdo]
Spötter {m}scoffer [Add to Longdo]
Truhe {f}; Kasten {m} | Truhen {pl}; Kästen {pl}coffer | coffers [Add to Longdo]
verwahren | verwahrend | verwahrt | verwahrt | verwahrteto coffer | coffering | coffered | coffers | coffered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格天井[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling [Add to Longdo]
締め切り(P);締切り(P);締切(io)(P);〆切;〆切り;乄切り(oK);閉め切り;閉切り[しめきり, shimekiri] (n) (1) (not 閉め切り, etc.) deadline; closing; cut-off; end; (2) (not 閉め切り, etc.) cofferdam; (adj-no,n) (3) (not 〆切, etc.) closed (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] (n) (1) (uk) chest; coffer; (2) (See 御櫃) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围堰[wéi yàn, ㄨㄟˊ ㄧㄢˋ, / ] a cofferdam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top