Search result for

coffer

(40 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coffer-, *coffer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffer[VT] บรรจุในหีบ
coffer[N] หีบสมบัติ, See also: หีบเงิน, กำปั่น, กล่องใส่ของมีค่า, Syn. case, chest, strongbox
coffers[N] ทรัพย์สิน, See also: กองทุน, เงินทุน, Syn. funds, treasury, wealth
cofferdam[N] เขื่อนเล็กๆ กั้นลำน้ำที่สร้างขึ้นไว้ชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferdamn. หีบดำน้ำ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
coffer(n) หีบ,กล่องใส่ของ,กำปั่น
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coffer damcoffer dam, ทำนบชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tighter than the King's coffers. Yeah.แน่นหนายิ่งกว่ากว่าหีบสมบัติขององค์ราชาเสียอีก ใช่.. The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Well, you better get your second wind, because we still have a lot left in our coffers.คุณต้องรีบเติมำลังก็อกสอง เพราะเรายังเหลือทองอีกเป็นกระบุง Taking Account (2011)
Well, we think he framed the church accountant for clearing out the church's coffers and took the money for himself.เราคิดว่าเขาปรักปรำนักบัญชีของโบสถ์ ว่ายักยอกเงินโบสถ์ แล้วเอาเงินไปเอง The Good Shepherd (2012)
Well, not if he's able to refill the coffers before then.ไม่ ถ้าก่อนนั้นเขาคืนเงินเข้ากองทุน Resurrection (2012)
The royal coffers are empty.หีบสมบัติของราชวงศ์นั้นว่างเปล่า Tiny (2013)
Elise Vogelsong had run through her entire inheritance and was plundering the coffers of the soldiers' home to line her own pockets.เอลีส โวเกลซอง บริหารมรดกของเธอ โดยถ่ายเทเงินกองทุน ของโซลเยอร์โฮม เข้ากระเป๋าตัวเอง ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา Red Lacquer Nail Polish (2013)
And it looks like Lou's coffers are nearly empty.และดูเหมือนเงินเขาใกล้จะหมดแล้ว All In (2013)
All you ever think about is fattening your own coffers.ทั้งหมดที่คุณคิดคือมันเป็นขุนเงินกองทุนของคุณ Blue on Blue (2013)
"and she'd pay us enough to shore up the town's coffersและหล่อนจะจ่ายพวกเราพอที่จะค้ำเงินกองทุนของเมือง Let the Games Begin (2013)
The Swede bids the highest, and all of that dirty money is deposited into HR's coffers, squeaky clean and laundered, and ready for digital distribution.สวีดจะประมูลในราคาที่สูงที่สุด และเงินสกปรกทั้งหมด ก็จะถูกฝากกับหีบสมบัติของ HR ฟอกเงินอย่างขาวสะอาด The Perfect Mark (2013)
Still, we remain silent while our coffers are emptied and our freedoms eroded.แต่ถึงกระนั้นเรายังคงเงียบ ในขณะที่เงินกองทุนของเราได้รับการยอบ และเสรีภาพของเรากัดเซาะ Last Knights (2015)
You keep the coffers open in Congress, you keep the money flowing to the contractors.ในสภา นายต้องเปิดหีบไว้ ปล่อยเงินไหลสู่มือผู้รับจ้าง Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cofferThe government coffers are replete with funds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำปั่น[N] coffer, See also: strong box, safe, Example: สมบัติทั้งหลายแหล่ถูกเก็บไว้ในกำปั่น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หีบทำด้วยเหล็กหนา สำหรับใส่เงินและของต่างๆ รูปค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวสูงเท่ากัน ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลายทำเป็นช่องเล็กเพื่อปิดลงมาสวมขอเหล็กโค้งที่ตัวหีบสำหรับใส่กุญแจ เดิมทำเป็นหีบฝังตะปูหัวเห็ดทั่วตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
กำปั่น[n.] (kampan) EN: coffer ; strong-box ; safe   FR: coffre-fort [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COFFER    K AO1 F ER0
COFFERS    K AA1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coffer    (n) (k o1 f @ r)
coffers    (n) (k o1 f @ z)
coffer-dam    (n) - (k o1 f @ - d a m)
coffer-dams    (n) - (k o1 f @ - d a m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Truhe {f}; Kasten {m} | Truhen {pl}; Kästen {pl}coffer | coffers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格天井[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling [Add to Longdo]
締め切り(P);締切り(P);締切(io)(P);〆切;〆切り;乄切り(oK);閉め切り;閉切り[しめきり, shimekiri] (n) (1) (not 閉め切り, etc.) deadline; closing; cut-off; end; (2) (not 閉め切り, etc.) cofferdam; (adj-no,n) (3) (not 〆切, etc.) closed (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] (n) (1) (uk) chest; coffer; (2) (See 御櫃) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffer \Cof"fer\ (?; 115), n. [OF. cofre, F. coffre, L. cophinus
   basket, fr. Gr. ?. Cf. {Coffin}, n.]
   1. A casket, chest, or trunk; especially, one used for
    keeping money or other valuables. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In ivory coffers I have stuffed my crowns. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Treasure or funds; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       He would discharge it without any burden to the
       queen's coffers, for honor sake.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Hold, here is half my coffer.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A panel deeply recessed in the ceiling of a vault,
    dome, or portico; a caisson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fort.) A trench dug in the bottom of a dry moat, and
    extending across it, to enable the besieged to defend it
    by a raking fire.
    [1913 Webster]
 
   5. The chamber of a canal lock; also, a caisson or a
    cofferdam.
    [1913 Webster]
 
   {Coffer dam}. (Engin.) See {Cofferdam}, in the Vocabulary.
 
   {Coffer fish}. (Zool.) See {Cowfish}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffer \Cof"fer\, v. t.
   1. To put into a coffer. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining.) To secure from leaking, as a shaft, by ramming
    clay behind the masonry or timbering. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. To form with or in a coffer or coffers; to furnish with a
    coffer or coffers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coffer
   n 1: an ornamental sunken panel in a ceiling or dome [syn:
      {coffer}, {caisson}, {lacuna}]
   2: a chest especially for storing valuables

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top