Search result for

coexist

(49 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coexist-, *coexist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coexist[VI] อยู่ด้วยกัน, See also: อยู่ร่วมกัน, อยู่ในสมัยเดียวกัน, Syn. exist together, exist side-by-side, synchronize
coexist[VI] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
coexist with[PHRV] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ (โดยเฉพาะกับผู้มีความคิดแตกต่างกันทางการเมือง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coexistvt. อยู่ร่วมกัน, See also: coexistent adj. ดูcoexist coexistence n. ดูcoexist

English-Thai: Nontri Dictionary
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coexistดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coexistenceการดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coexistence การอยู่ร่วมกัน
การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Coexistenceการอยู่ร่วมกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coexistence (n) การอยู่รวมกัน (ของโลกตะวันออกและโลกคอมมิวนิสต์), อยู่ร่วมกัน
See also: S. coexistent , R. coexist

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The good cannot coexist with the bad. You can't escape your destiny.ธรรมะยังสู้อธรรมไม่ได้ ถ้าข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงล่ะ Kung Fu Hustle (2004)
Two can't coexist!เสือสองตัว อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หรอก Spygirl (2004)
True democracy and capitalism cannot coexist.ประชาธิปไตยที่แท้จริงกับลัทธิทุนนิยมอยู่ด้วยกันไม่ได้ Super Rookie (2005)
We're not here to coexist. I'm here to win.And then you had to push it, and now an agent's dead. Deja Vu (2006)
We will never coexist with these buffoons.We will never coexist with these buffoons. Night at the Museum (2006)
But if vampires and humans are going to coexistแต่ถ้าแวมไพร์และมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกัน Dr. Feelgood (2007)
That's what Jung means when he says... it's in the subconscious that the living coexist with the dead.นั่นคือสิ่งที่จุงหมายถึง เมื่อเขากล่าวว่า... ภายใต้จิตใต้สำนึกนั้น คนเป็นจะอยู่ร่วมกับคนตาย The Orphanage (2007)
They coexist with humans but on anther plane, and they can only be seen when they want to be seen.พวกมันอยู่ร่วมกับมนุษย์ แต่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็ก ๆ และพวกมันก็ทำให้มองเห็นได้ ถ้าพวกมันต้องการให้เห็น The Deaths of Ian Stone (2007)
But I believe, if we reach out to one another, that we can coexist, and even thrive together.แล้วฉันจะรู้มั้ยเนี่ย คืนนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ปกติแวมไพร์จะอยู่ในโลกส่วนตัว Sparks Fly Out (2008)
Actually, while I appreciate all of your kind words, if we're going to continue to coexist happily,ฉันก็ชอบคำหวาานๆ ของคุณนะ ถ้าเราจะคงมีความสุขกันต่อ Chuck Versus the Seduction (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coexistHealth coexists with temperance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ร่วม[V] coexist, See also: live together, Example: ญี่ปุ่นมีผลการวิจัยมากมายในเรื่องของหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์, Thai definition: อยู่ด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along   FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre

CMU English Pronouncing Dictionary
COEXIST    K OW2 AH0 G Z IH1 S T
COEXISTED    K OW2 AH0 G Z IH1 S T AH0 D
COEXISTING    K OW2 IH0 G Z IH1 S T IH0 NG
COEXISTENCE    K OW2 IH0 G Z IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coexist    (v) (k ou2 i g z i1 s t)
coexists    (v) (k ou2 i g z i1 s t s)
coexisted    (v) (k ou2 i g z i1 s t i d)
coexisting    (v) (k ou2 i g z i1 s t i ng)
coexistence    (n) (k ou2 i g z i1 s t @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共在[きょうざい, kyouzai] (n,vs) coexistence; compresence [Add to Longdo]
共存[きょうぞん(P);きょうそん, kyouzon (P); kyouson] (n,vs) coexistence; (P) [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] (n) {comp} coexisting segment [Add to Longdo]
共存主義[きょうぞんしゅぎ, kyouzonshugi] (n) coexistentialism [Add to Longdo]
同居[どうきょ, doukyo] (n,vs) coexistence; living together; (P) [Add to Longdo]
併存;並存[へいぞん;へいそん, heizon ; heison] (n,vs) coexistence [Add to Longdo]
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence [Add to Longdo]
両雄並び立たず[りょうゆうならびたたず, ryouyuunarabitatazu] (exp) (id) Two great men cannot coexist [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] (n,vs) compatibility; coexistence; standing together; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共处[gòng chǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] coexist; get along (with others) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coexist \Co`ex*ist\, v. i. [imp. & p. p. {Coexisted}; p. pr. &
   vb. n. {Coexisting}.]
   To exist at the same time; -- sometimes followed by with.
   [1913 Webster]
 
      Of substances no one has any clear idea, farther than
      of certain simple ideas coexisting together. --Locke.
   [1913 Webster]
 
      So much purity and integrity . . . coexisting with so
      much decay and so many infirmities.   --Warburton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coexist
   v 1: coexist peacefully, as of nations
   2: exist together

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top