หรือคุณหมายถึง cörce?
Search result for

coerce

(34 entries)
(0.065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coerce-, *coerce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coerce[VT] บีบบังคับ, See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ, Syn. force, hale, pressure
coerce into[PHRV] บีบบังคับ, See also: ขู่เข็ญ, Syn. railroad into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am being coerced.ฉันกำลังถูกข่มขู่ The Russia House (1990)
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT The Corporation (2003)
All right, so this, this... this Bo-- uh, he coerces you into doing this, all to clear a $90,000 debt.แล้วเรื่องนี้ โบ... เขาวางแผนให้คุณไปฆ่า เพื่อจะล้างหนี้ 90,000 เหรียญ ของคุณเหรอ ? Cute Poison (2005)
- Any confession is coerced. - She's sick.ทุกคำสารภาพถูกขู่เข็ญ เธอไม่สบาย Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Coerced or not, they believe her.ขู่เข็ญหรือไม่ พวกนั้นก็เชื่อเธอ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Frank, they coerce these ladies into coming here, and then they sell them to the highest bidder.แฟร้งค์ พวกมันบังคับให้สาว ๆ เข้ามาที่นี่ และมันก็ขายไปในราคาสูง ๆ Won't Get Fueled Again (2008)
Isn't something that you can be coerced into doing.Isn't something that you can be coerced into doing. There's No 'I' in Team (2008)
No, but you would try to coerce girl not too out with me in the first place.ใช่ แต่เธอพยายามกันไม่ให้ ผู้หญิงคนอื่นไปกับฉันก่อนนี่ The Ex-Files (2008)
They're going to know he was coerced.เขาต้องรู้ว่ามันโดนบังคับแน่ Greatness Achieved (2008)
Gets coerced into an activityใช้กำลังบังคับ Pleasure Is My Business (2009)
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.ฉันขอโทษด้วย ฉันแค่มาบังคับให้เธอไปกินมื้อสายกับครอบครัว The Wrath of Con (2009)
Any confession illegally coerced is inadmissible, and with no admissible evidence, we have no basis to hold him.ทุกคำรับสารภาพที่เกิดจากบีบบังคับ ไม่อาจจะยอมรับได้ และถ้าไม่มี หลักฐานอื่นที่ยอมรับได้ พวกเราไม่มีอำนาจควบคุมตัวเขา Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coerceHe was coerced into helping the thieves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
เค้น[V] force, See also: coerce, compel, oblige, press, Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ, Example: ตำรวจเค้นเอาความลับจากผู้ต้องหาออกมาหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press   FR: dominer ; soumettre
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnjai) EN: coerce   
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
COERCE    K OW0 ER1 S
COERCED    K OW0 ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coerce    (v) (k ou1 @@1 s)
coerced    (v) (k ou1 @@1 s t)
coerces    (v) (k ou1 @@1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ, / ] coerce; compel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coerce \Co*erce"\, v. t. [imp. & p. p. {Coerced}; p. pr. & vb.
   n. {Coercing}.] [L. co["e]rcere; co- + arcere to shut up, to
   press together. See {Ark}.]
   1. To restrain by force, especially by law or authority; to
    repress; to curb. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Punishments are manifold, that they may coerce this
       profligate sort.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel or constrain to any action; as, to coerce a man
    to vote for a certain candidate.
    [1913 Webster]
 
   3. To compel or enforce; as, to coerce obedience.
 
   Syn: To {Coerce}, {Compel}.
 
   Usage: To compel denotes to urge on by force which cannot be
      resisted. The term aplies equally to physical and
      moral force; as, compelled by hunger; compelled
      adverse circumstances; compelled by parental
      affection. Coerce had at first only the negative sense
      of checking or restraining by force; as, to coerce a
      bad man by punishments or a prisoner with fetters. It
      has now gained a positive sense., viz., that of
      driving a person into the performance of some act
      which is required of him by another; as, to coerce a
      man to sign a contract; to coerce obedience. In this
      sense (which is now the prevailing one), coerce
      differs but little from compel, and yet there is a
      distinction between them. Coercion is usually
      acomplished by indirect means, as threats and
      intimidation, physical force being more rarely
      employed in coercing.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coerce
   v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
      moral or intellectual means :"She forced him to take a job
      in the city"; "He squeezed her for information" [syn:
      {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top