Search result for

cobbly

(125 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobbly-, *cobbly*, cobb
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cobbly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cobbly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobble[VT] ปะหรือซ่อม (เช่น รองเท้า), Syn. mend, patch
cobbler[N] ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า, Syn. shoemaker, bootmaker, shoe repairman
cobblers[SL] ไร้สาระ
cobble up[PHRV] ทำลวกๆ, See also: ทำอย่างหยาบๆ
cobblestone[N] หินกรวด, See also: หินก้อนกลมๆ, Syn. pebble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbly(คอบ'บลี) adj. ปูด้วยหินกลม,ปูด้วยกรวดขนาดกลาง
cobby(คอบ'บี) adj. ปราดเปรียว,หัวดื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
cobble(vt) ซ่อมรองเท้า
cobbler(n) คนซ่อมรองเท้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cobbingการแยกแร่แบบคอบบิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cobbleกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cobblestoneหินกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
COBB :COBBInception (2010)
Cobb?CobbInception (2010)
COBB :หุบปาก! Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
Maybe it's not to late to cobble my family back together.บางทีมันอาจจะยังไม่สาย ที่ฉันจะเอาครอบครัวกลับคืนมา Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Ritual Cobb salad lunch tomorrow.พรุ่งนี้เที่ยง มีพิธี คอบ สลัด Julie & Julia (2009)
I will have a Cobb salad, no bleu cheese.ฉันเอาคอบสลัด ไม่เอาเบลอ ชีส Julie & Julia (2009)
-Cobb salad, no beets. -Cobb salad, no bacon.คอบ สลัด ไม่เอาบีท / คอบ สลัด ไม่เอาเบคอน Julie & Julia (2009)
-Cobb salad, no eggs. -Okay, tell them...คอบ สลัด ไม่ใส่ไข่ / โอเค บอกพวกเขานะ Julie & Julia (2009)
I'll just have the cobb salad, please.ผมขอแค่คอบสลัดแล้วกันครับ The Monster at the End of This Book (2009)
Cobb salad for you.คอบสลัดของคุณค่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
COBB :COBBInception (2010)
- Cobb!- คอบบ์! Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
What Mr. Cobb is trying to say...สิ่งที่นายคอบบ์ได้พยายามที่จะบอกว่า ... Inception (2010)
Now the envelope, Mr. Cobb.ตอนนี้ซอง​​นายคอบบ์ Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
- You got what you came for. COBB :- คุณมีสิ่งที่คุณมา COBBInception (2010)
You have lived up to your reputation, Mr. Cobb.คุณยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงชื่อเสียงของนาย Cobb ของคุณ Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
Hey, Mr. Cobb.เฮ้นายคอบบ์ Inception (2010)
- Cobb, come on.- คอบบ์, มา Inception (2010)
- Cobb, we should walk away from this.- คอบบ์เราควรจะเดินออกไปจากนี้ Inception (2010)
Assemble your team, Mr. Cobb. And choose your people more wisely.รวบรวมทีมนาย Cobb ของคุณ และเลือกคนของคุณมากขึ้นอย่างชาญฉลาด Inception (2010)
I'd like you to meet Mr. Cobb.ฉันต้องการให้คุณเพื่อให้ตรงกับนายคอบบ์ Inception (2010)
If you have a few moments, Mr. Cobb has a job offer he'd like to discuss with you.ถ้าคุณมีสักกี่นายคอบบ์ได้รับข้อเสนองานที่เขาอยากจะพูดคุยกับคุณ Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
- Cobb!- คอบบ์! Inception (2010)
Cobb!CobbInception (2010)
That's some subconscious you've got on you, Cobb!นั่นคือจิตใต้สำนึกบางอย่างที่คุณมีกับคุณคอบบ์! Inception (2010)
- I see you met Mrs. Cobb.- ผมเห็นคุณได้พบกับนางคอบบ์ Inception (2010)
I don't know if you can't see what's going on, or if you just don't want to but Cobb has some serious problems that he's tried to bury down there.ผมไม่ทราบว่าถ้าคุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือถ้าคุณเพียงแค่ไม่ต้องการที่จะ ... Cobb ... แต่มีปัญหาบางอย่างที่เขาพยายามที่จะฝังลงไปที่นั่น Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
COBB : Cobol Engineering.วิศวกรรม Cobol: Inception (2010)
Care for a lift, Mr. Cobb?การดูแลรักษาลิฟท์, นายคอบบ์? Inception (2010)
Cobb said you'd be back.คอบบ์บอกว่าคุณจะกลับมา Inception (2010)
Cobb can't build anymore, can he?คอบบ์ไม่สามารถสร้างอีกต่อไปสามารถเขา? Inception (2010)
You are seeking a chemist? COBB :คุณกำลังมองหานักเคมีหรือไม่ COBBInception (2010)
No, I rarely go into the field, Mr. Cobb.ไม่ฉันไม่ค่อยเข้าไปในทุ่งนานายคอบบ์ Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
Tell him, Mr. Cobb.บอกเขาว่านายคอบบ์ Inception (2010)
Do you still dream, Mr. Cobb?คุณยังคงความฝันของนายคอบบ์? Inception (2010)
Are you all right, Mr. Cobb?คุณสิทธิทั้งหมดนายคอบบ์? Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
- Cobb, do the others know?- คอบบ์ไม่คนอื่น ๆ รู้หรือไม่ว่า Inception (2010)
COBB :COBBInception (2010)
COBB :COBBInception (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cobbLet not the cobbler go beyond his last.
cobbI'm looking forward to the day when Miss Cobb comes back, I can tell you.
cobbShe'll be seeing to your correspondence while Miss Cobb's away.
cobbJane Cobb, his present secretary, is the only person in the office who can stand him.
cobbLet the cobbler stick to his last.
cobbThe only person who's looking forward to Miss Cobb's return.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทำรองเท้า[N] shoemaker, See also: cobbler, Syn. ช่างซ่อมรองเท้า, Example: รองเท้าร้านนี้คุณภาพดีเพราะช่างทำรองเท้าของร้านมีฝีมือ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
หินกลม[n. exp.] (hin klom) EN: cobble stone   FR: galet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COBB    K AA1 B
COBBS    K AA1 B Z
COBBLE    K AA1 B AH0 L
COBBETT    K AA1 B IH2 T
COBBINS    K AA1 B AH0 N Z
COBBLED    K AA1 B AH0 L D
COBBLER    K AA1 B L ER0
COBBLERS    K AA1 B L ER0 Z
GIACOBBE    JH AA1 K OW0 B IY0
COBBLER'S    K AA1 B L ER0 Z
COBBLESTONE    K AA1 B AH0 L S T OW2 N
COBBLESTONES    K AA1 B AH0 L S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobber    (n) (k o1 b @ r)
cobble    (v) (k o1 b l)
cobbers    (n) (k o1 b @ z)
cobbled    (v) (k o1 b l d)
cobbler    (n) (k o1 b l @ r)
cobbles    (v) (k o1 b l z)
cobblers    (n) (k o1 b l @ z)
cobbling    (v) (k o1 b l i ng)
cobblestone    (n) (k o1 b l s t ou n)
cobblestones    (n) (k o1 b l s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flickschuster {m}cobbler [Add to Longdo]
Kopfsteinpflaster {n}cobblestones; cobbles [Add to Longdo]
Kopfsteinpflaster {n}cobblestone pavement; cobbled pavement [Add to Longdo]
Kopfsteinpflasterstraße {f} | eine Gasse mit Kopfsteinpflasterncobbled street | a cobbled street [Add to Longdo]
Pflasterstein {m}; Pflaster {n}; Kopfstein {m}; Katzenkopf {m} | Pflastersteine {pl}; Pflaster {n}; Kopfsteinpflaster {n}cobble | cobbles {pl} [Add to Longdo]
Schuster {m} | Schuster {pl}cobbler | cobblers [Add to Longdo]
Stümper {m}cobblestone [Add to Longdo]
flicken; schustern | flickend; schusternd | geflickt; geschustert | flickt; schustert | flickte; geschustertto cobble | cobbling | cobbled | cobbles | cobbled [Add to Longdo]
pflasternto cobble [Add to Longdo]
Schuster, bleib bei deinen Leisten. [Sprw.]A cobbler should stick to his last. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸石[まるいし, maruishi] (n) boulder; cobble [Add to Longdo]
栗石[くりいし, kuriishi] (n) cobblestone [Add to Longdo]
継ぎはぎ(P);継ぎ接ぎ;継接ぎ[つぎはぎ, tsugihagi] (n,vs) patching (and darning); cobbling together; (P) [Add to Longdo]
男爵[だんしゃく, danshaku] (n,adj-no) (1) (See 五等爵) baron; (2) (See 男爵芋) Irish cobbler (variety of potato); (P) [Add to Longdo]
男爵芋;男爵薯[だんしゃくいも, danshakuimo] (n) Irish Cobbler potato [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, / ] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom [Add to Longdo]
修鞋匠[xiū xié jiàng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, ] a cobbler [Add to Longdo]
皮匠[pí jiang, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, ] cobbler [Add to Longdo]
石子儿[shí zǐ r, ㄕˊ ㄗˇ ㄖ˙, / ] cobble [Add to Longdo]
制鞋匠[zhì xié jiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] shoemaker; cobbler [Add to Longdo]
制鞋工人[zhì xié gōng rén, ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] shoemaker; cobbler [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] to cobble, to patch [Add to Longdo]
鞋匠[xié jiang, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤ˙, ] shoemaker; cobbler [Add to Longdo]
鹅卵石[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top