หรือคุณหมายถึง cobalt blü?
Search result for

cobalt blue

(5 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobalt blue-, *cobalt blue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobalt blue[N] สารสีน้ำเงินเข้มที่เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิเนียมออกไซด์
cobalt blue[N] สีน้ำเงินเข้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
コバルトブルー[, kobarutoburu-] (n) cobalt blue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cobalt \Co"balt\ (k[=o]"b[o^]lt; 277, 74), n. [G. kobalt, prob.
   fr. kobold, kobel, goblin, MHG. kobolt; perh. akin to G.
   koben pigsty, hut, AS. cofa room, cofgodas household gods,
   Icel. kofi hut. If so, the ending -old stands for older
   -walt, -wald, being the same as -ald in E. herald and the
   word would mean ruler or governor in a house, house spirit,
   the metal being so called by miners, because it was poisonous
   and troublesome. Cf. {Kobold}, {Cove}, {Goblin}.]
   1. (Chem.) A tough, lustrous, reddish white metal of the iron
    group, not easily fusible, and somewhat magnetic. Atomic
    weight 59.1. Symbol Co.
    [1913 Webster]
 
   Note: It occurs in nature in combination with arsenic,
      sulphur, and oxygen, and is obtained from its ores,
      smaltite, cobaltite, asbolite, etc. Its oxide colors
      glass or any flux, as borax, a fine blue, and is used
      in the manufacture of smalt. It is frequently
      associated with nickel, and both are characteristic
      ingredients of meteoric iron.
      [1913 Webster]
 
   2. A commercial name of a crude arsenic used as fly poison.
    [1913 Webster]
 
   {Cobalt bloom}. Same as {Erythrite}.
 
   {Cobalt blue}, a dark blue pigment consisting of some salt of
    cobalt, as the phosphate, ignited with alumina; -- called
    also {cobalt ultramarine}, and {Thenard's blue}.
 
   {Cobalt crust}, earthy arseniate of cobalt.
 
   {Cobalt glance}. (Min.) See {Cobaltite}.
 
   {Cobalt green}, a pigment consisting essentially of the
    oxides of cobalt and zinc; -- called also {Rinman's
    green}.
 
   {Cobalt yellow} (Chem.), a yellow crystalline powder,
    regarded as a double nitrite of cobalt and potassium.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cobalt blue
   n 1: a shade of blue tinged with green [syn: {greenish blue},
      {aqua}, {aquamarine}, {turquoise}, {cobalt blue}, {peacock
      blue}]
   2: greenish-blue pigment consisting essentially of cobalt oxide
     and alumina [syn: {cobalt blue}, {cobalt ultramarine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top