Search result for

coast guard

(23 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coast guard-, *coast guard*, coast guar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coast guard[N] ยามชายฝั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
Listen, it's official, the Coast Guard has issued a hurricane warning.ฟังน่ะ ยามฝั่งประกาศเป็นทางการ มีเรื่องประกาศเตือนเฮอร์ริเคน Nights in Rodanthe (2008)
General, I think we have to call the coast guard.ผู้พันครับ ผมว่าเราน่าจะเรียกพวกยามชายฝั่ง Hell or High Water (2008)
The coast guard is launching four vessels...พวกยามชายฝั่งเริ่มเดินเรือสี่ลำแล้ว Hell or High Water (2008)
The coast guard.พวกยามชายฝั่ง Hell or High Water (2008)
The U.S. Coast Guard has a distress channel here.ยามชายฝั่งมีช่องสัญญาณที่แย่มาก Gasp (2009)
U.S. Coast Guard, this is Harper's Island requesting immediate assistance.ยามชายฝั่งสหรัฐ ที่นี่ ฮาเปอร์ ไอส์แลนด์ เราต้องการความช่วยเหลือด่วน Gasp (2009)
U.S. Coast Guard, this is Harper's Island.ยามชายฝั่งสหรัฐ ที่นี่ ฮาเปอร์ ไอส์แลนด์ Gasp (2009)
U.S. Coast Guard, this is Harper's Island requesting immediate assistance.ยามชายฝั่งสหรัฐ ที่นี่ ฮาเปอร์ ไอส์แลนด์ ต้องการความช่วยเหลือด่วน Gasp (2009)
(over radio): This is U.S. Coast Guard, Port of Seattle.ที่นี่ ตำรวจชายฝั่งสหรัฐ Gasp (2009)
Coast Guard's on their way.ยามชายฝั่งกำลังมา Sigh (2009)
Over. WOMAN (over radio): This is U.S. Coast Guard.ที่นี่ ยามชายฝั่งสหรัฐ Sigh (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
沿岸警備隊[えんがんけいびたい, engankeibitai] (n) coast guard [Add to Longdo]
海上保安庁[かいじょうほあんちょう, kaijouhoanchou] (n) Japan Coast Guard (formerly Maritime Safety Agency); (P) [Add to Longdo]
海保[かいほ, kaiho] (n) (abbr) (See 海上保安庁) Japan Coast Guard; JCG [Add to Longdo]
水上警察[すいじょうけいさつ, suijoukeisatsu] (n) Coast Guard [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸护卫队[hǎi àn hù wèi duì, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] coast guard [Add to Longdo]
海巡[hǎi xún, ㄏㄞˇ ㄒㄩㄣˊ, ] coast guard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guard \Guard\, n. [OF. guarde, F. garde; of German origin; cf.
   OHG. wart, warto, one who watches, warta a watching, Goth.
   wardja watchman. See {Guard}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, guards from injury, danger,
    exposure, or attack; defense; protection.
    [1913 Webster]
 
       His greatness was no guard to bar heaven's shaft.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A man, or body of men, stationed to protect or control a
    person or position; a watch; a sentinel.
    [1913 Webster]
 
       The guard which kept the door of the king's house.
                          --Kings xiv.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. One who has charge of a mail coach or a railway train; a
    conductor. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. Any fixture or attachment designed to protect or secure
    against injury, soiling, or defacement, theft or loss; as:
    (a) That part of a sword hilt which protects the hand.
    (b) Ornamental lace or hem protecting the edge of a
      garment.
    (c) A chain or cord for fastening a watch to one's person
      or dress.
    (d) A fence or rail to prevent falling from the deck of a
      vessel.
    (e) An extension of the deck of a vessel beyond the hull;
      esp., in side-wheel steam vessels, the framework of
      strong timbers, which curves out on each side beyond
      the paddle wheel, and protects it and the shaft
      against collision.
    (f) A plate of metal, beneath the stock, or the lock
      frame, of a gun or pistol, having a loop, called a
      bow, to protect the trigger.
    (g) (Bookbinding) An interleaved strip at the back, as in
      a scrap book, to guard against its breaking when
      filled.
      [1913 Webster]
 
   5. A posture of defense in fencing, and in bayonet and saber
    exercise.
    [1913 Webster]
 
   6. An expression or admission intended to secure against
    objections or censure.
    [1913 Webster]
 
       They have expressed themselves with as few guards
       and restrictions as I.        --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   7. Watch; heed; care; attention; as, to keep guard.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) The fibrous sheath which covers the phragmacone of
    the Belemnites.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guard is often used adjectively or in combination; as,
      guard boat or guardboat; guardroom or guard room; guard
      duty.
      [1913 Webster]
 
   {Advanced guard}, {Coast guard}, etc. See under {Advanced},
    {Coast}, etc.
 
   {Grand guard} (Mil.), one of the posts of the second line
    belonging to a system of advance posts of an army.
    --Mahan.
 
   {Guard boat}.
    (a) A boat appointed to row the rounds among ships of war
      in a harbor, to see that their officers keep a good
      lookout.
    (b) A boat used by harbor authorities to enforce the
      observance of quarantine regulations.
 
   {Guard cells} (Bot.), the bordering cells of stomates; they
    are crescent-shaped and contain chlorophyll.
 
   {Guard chamber}, a guardroom.
 
   {Guard detail} (Mil.), men from a company regiment etc.,
    detailed for guard duty.
 
   {Guard duty} (Mil.), the duty of watching patrolling, etc.,
    performed by a sentinel or sentinels.
 
   {Guard lock} (Engin.), a tide lock at the mouth of a dock or
    basin.
 
   {Guard of honor} (Mil.), a guard appointed to receive or to
    accompany eminent persons.
 
   {Guard rail} (Railroads), a rail placed on the inside of a
    main rail, on bridges, at switches, etc., as a safeguard
    against derailment.
 
   {Guard ship}, a war vessel appointed to superintend the
    marine affairs in a harbor, and also, in the English
    service, to receive seamen till they can be distributed
    among their respective ships.
 
   {Life guard} (Mil.), a body of select troops attending the
    person of a prince or high officer.
 
   {Off one's guard}, in a careless state; inattentive;
    unsuspicious of danger.
 
   {On guard}, serving in the capacity of a guard; doing duty as
    a guard or sentinel; watching.
 
   {On one's guard}, in a watchful state; alert; vigilant.
 
   {To mount guard} (Mil.), to go on duty as a guard or
    sentinel.
 
   {To run the guard}, to pass the watch or sentinel without
    leave.
 
   Syn: Defense; shield; protection; safeguard; convoy; escort;
     care; attention; watch; heed.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coast \Coast\ (k[=o]st), n. [OF. coste, F. c[^o]te, rib, hill,
   shore, coast, L. costa rib, side. Cf. {Accost}, v. t.,
   {Cutlet}.]
   1. The side of a thing. [Obs.] --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. The exterior line, limit, or border of a country; frontier
    border. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From the river, the river Euphrates, even to the
       uttermost sea, shall your coast be.  --Deut. xi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   3. The seashore, or land near it.
    [1913 Webster]
 
       He sees in English ships the Holland coast.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       We the Arabian coast do know
       At distance, when the species blow.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {The coast is clear}, the danger is over; no enemy in sight.
    --Dryden. Fig.: There are no obstacles. "Seeing that the
    coast was clear, Zelmane dismissed Musidorus." --Sir P.
    Sidney.
 
   {Coast guard}.
    (a) A body of men originally employed along the coast to
      prevent smuggling; now, under the control of the
      admiralty, drilled as a naval reserve. [Eng.]
    (b) The force employed in life-saving stations along the
      seacoast. [U. S.]
 
   {Coast rat} (Zool.), a South African mammal ({Bathyergus
    suillus}), about the size of a rabbit, remarkable for its
    extensive burrows; -- called also {sand mole}.
 
   {Coast waiter}, a customhouse officer who superintends the
    landing or shipping of goods for the coast trade. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top