หรือคุณหมายถึง coarseneß?
Search result for

coarseness

(15 entries)
(0.0576 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coarseness-, *coarseness*, coarsenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarseness[N] การขาดรสนิยม, See also: ความธรรมดา, Syn. commonness, grossness, vulgarity
coarseness[N] ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency

English-Thai: Nontri Dictionary
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps it was her coarseness that he was attracted to.บางที ความกระด้างของเธอ อาจจะดึงดูดเขา Smoldering Children (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coarseness    (n) (k oo1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth) [Add to Longdo]
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness [Add to Longdo]
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity [Add to Longdo]
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] (adj-na,n) inferiority; coarseness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coarseness \Coarse"ness\ (k[=o]rs"n[e^]s), n.
   The quality or state of being coarse; roughness; inelegance;
   vulgarity; grossness; as, coarseness of food, texture,
   manners, or language. "The coarseness of the sackcloth."
   --Dr. H. More.
   [1913 Webster]
 
      Pardon the coarseness of the illustration.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
      A coarseness and vulgarity in all the proceedings.
                          --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coarseness
   n 1: language or humor that is down-to-earth; "the saltiness of
      their language was inappropriate"; "self-parody and
      saltiness riddled their core genre" [syn: {saltiness},
      {coarseness}]
   2: the quality of being composed of relatively large particles
     [syn: {coarseness}, {graininess}, {granularity}]
   3: looseness or roughness in texture (as of cloth) [syn:
     {coarseness}, {nubbiness}, {tweediness}]
   4: the quality of lacking taste and refinement [syn:
     {coarseness}, {commonness}, {grossness}, {vulgarity},
     {vulgarism}, {raunch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top