Search result for

co-op

(53 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -co-op-, *co-op*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
co-op[N] สหกรณ์, Syn. cooperative
co-opt[VT] เลือก, Syn. adopt
co-optation[N] การเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-op(โค'ออพ,โคออพ') n. สหกรณ์
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Co-Operationร่วมมือกันปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Co-Operativeให้ความร่วมมือดี [การแพทย์]
Co-Operativityการร่วมมือ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
co-opt (vt ) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's like a co-op for parakeets.มันช่างดูประหลาด Made of Honor (2008)
Well,if you did know what I was talking about, then you'd probably understand the value of co-opting the native population.งั้น ถ้าคุณเกิดรู้ว่าผมพูดถึงอะไร งั้น ถ้าคุณเกิดรู้ว่าผมพูดถึงอะไร Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I live in 5E. I'm president of the co-op board.ผมอยูชั้น 5อี ผมเป็นประธานบอร์ดของบริษัท A Pretty Girl in a Leotard (2009)
He took off with all the money that he got my mom And the co-Op to invest, and he took poppy's money, too.แต่เขาเอาเงินทั้งหมดที่เขาได้จากแม่ฉันแล้วก็นักลงทุนที่ Co-Op และเงินของป๊อปปี้ไปด้วย The Wrath of Con (2009)
Look, i apologize. i'm hosting the co-op meeting tomorrow,ดูนะ ฉันขอโทษด้วย ฉันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมพรุ่งนี้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And that concludes our co-op business at this timeและนั่นก็เป็นการสรุปของวันนี้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
No one's killing anyone. it's a co-op cocktail party.ไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นแหละ นี่งาน ค้อกเทล ปาร์ตี้นะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Yeah, the co-op meeting should be done by now.ใช่ ประชุม co-op น่าจะเสร็จแล้ว Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Of one of the wealthiest co-ops in manhattan, and smartest.อพารต์เมนท์ที่หรูที่สุดในแมนฮัตตันทั้งนั้น แล้วก็ฉลาดมาก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Tell the rest of the co-op members that she invested,บอกสมาชิก Co-opคนอื่นว่าแม่ฉันลงทุนกับบริษัทเธอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
On the chicken coop at the co-op. (chuckles)ในซุปไก่หรอ ฮ่าๆ Enough About Eve (2009)
Hey. I thought you were getting ready for that co-op meeting.เฮ้ ผมนึกว่าคุณกำลัง The Debarted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
co-opWe emphasized the importance of his co-operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหกรณ์[N] co-operative, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver

CMU English Pronouncing Dictionary
CO-OP    K OW1 AA2 P
CO-OPT    K OW0 AA1 P T
CO-OPTED    K OW0 AA1 P T AH0 D
CO-OPERATIVE    K OW2 AA1 P ER2 AH0 T IH0 V
CO-OPERATIVE    K OW2 AA1 P R AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Co-op    (n) - (k ou1 - o1 p)
co-op    (n) - (k ou1 - o p)
co-ops    (n) - (k ou1 - o p s)
co-opt    (v) - (k ou1 - o1 p t)
co-opts    (v) - (k ou1 - o1 p t s)
co-opted    (v) - (k ou1 - o1 p t i d)
co-opting    (v) - (k ou1 - o1 p t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイアナ協同共和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
欧州政治協力[おうしゅうせいじきょうりょく, oushuuseijikyouryoku] (n) European Political Co-operation; EPC [Add to Longdo]
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P) [Add to Longdo]
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] (n) {comp} co-operative acquisition [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] (n,vs) mutual election; co-opting; (P) [Add to Longdo]
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share [Add to Longdo]
生協[せいきょう, seikyou] (n) cooperative association; co-op store; (P) [Add to Longdo]
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coop \Coop\ (k[=oo]p), n. [Cf. AS. cypa a measure, D. kuip tub,
   Icel. kupa bowl, G. kufe coop tub; all fr. L. cupa vat, tub,
   LL. cupa, copa, cup. See {Cup}, and cf. {Keeve}.]
   [1913 Webster]
   1. A barrel or cask for liquor. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. An inclosure for keeping small animals; a pen; especially,
    a grated box for confining poultry.
    [1913 Webster]
 
   3. A cart made close with boards; a tumbrel. [Scotch]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coop \Coop\, v. t. [imp. & p. p. {Cooped}; p. pr. & vb. n.
   {Cooping}.]
   To confine in a coop; hence, to shut up or confine in a
   narrow compass; to cramp; -- usually followed by up,
   sometimes by in.
   [1913 Webster]
 
      The Trojans cooped within their walls so long.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The contempt of all other knowledge . . . coops the
      understanding up within narrow bounds.  --Locke.
   [1913 Webster]
 
   2. To work upon in the manner of a cooper. [Obs.] "Shaken
    tubs . . . be new cooped." --Holland.
 
   Syn: To crowd; confine; imprison.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 co-op \co"-op\ (k[=o]"[o^]p), n. [ contraction of co-operative
   enterprise.]
   a commercial enterprise run for the benefit of its owners.
 
   Syn: cooperative, coop.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 co-op
   n 1: a jointly owned commercial enterprise (usually organized by
      farmers or consumers) that produces and distributes goods
      and services and is run for the benefit of its owners [syn:
      {cooperative}, {co-op}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COOP
     Concurrent Object Orientated Programming (OOP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top