Search result for

clumsy

(69 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clumsy-, *clumsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsy[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: เร่อร่า, เซอะ, เซ่อซ่า, Syn. awkward, ungraceful, lumbering, lubberly, Ant. graceful, adroit, skillful
clumsy[ADJ] ไม่คล่อง, See also: ไม่ชำนาญในการใช้, งุ่มง่าม, เงอะงะ, Syn. unhandy, unskillful, maladroit, inexpert, Ant. adroit, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumsyเชื่องช้าและงุ่มง่าม,งุ่มง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You fucking clumsy idiot, don't fucking...ไอ้โง่ซุ่มซ่ามเอ้ย อย่าเล่นกับกูนะ Episode #1.5 (2008)
I'll serve you, though for want of practice, I'm, I'm a little clumsy.ฉันจะรับใช้หลวงพ่อ,อยากลองฝึกดู ฉันออกจะซุ่มซ่ามเล็กๆ Doubt (2008)
Just stupid, a clumsy accident.แค่เรื่องซุ่มซ่าม Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
You're diligent, clumsy, and cute.เธอทั้งสองทั้งโง่และน่าเอ็นดู Episode #1.17 (2009)
She was clumsy, stupid and mean, but I wouldn't wish that kind of death on a possum.หล่อนทั้งซุ่มซ่าม งี่เง่า ใจจืดใจดำ แต่ฉันไม่เคยหวังให้ใครต้องตายอถาถแบบนั้นเลย I Will Rise Up (2009)
That's very clumsy of you.นั้นนายซุ่มซ่ามมากเลยนะ Pilot (2009)
Were you born clumsy or do you work at it?เจ้าเกิดมาซุ่มซ่าม หรือมันเป็นงานของเจ้ากันแน่? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I don't take orders from big, clumsy, galumphing...ข้าไม่ทำตามคำสั่งของพวกร่างใหญ่ โง่เง่า เซ่อซ่าหรอกนะ... Alice in Wonderland (2010)
Got a black eye because she's so clumsy, she walked into a wall.ตาเธอช้ำๆเพราะว่า เธอซุ่มซ่ามมาก เธอเดินชนกำแพง Night on the Sun (2010)
I'm clumsy. Heh. Then get off the dance floor.เออ งั้นก็ออกไปจาก ฟลอร์เต้นรำซะ Under Control (2010)
I'm clumsy.ผมซุ่มซ่ามเอง Under Control (2010)
Clumsy.งุ่มง่าม The Ballad of Booth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clumsyHe is clumsy with his hands.
clumsyHer movements were awkward and her gesture clumsy.
clumsyI am still clumsy catching batons thrown high up.
clumsyMy sister is clumsy, which is a disadvantage to her.
clumsyShe's basically clumsy so ... I guess she looks up to that sort of thing.
clumsyThe clumsy man envied her extraordinary talent.
clumsyThe clumsy man envied her unusual talent.
clumsyThis scheme is clumsy production wise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้งก้าง[ADJ] awkward, See also: clumsy, ungainly, Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ, Example: ตั้งแต่แมวตัวนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เขาเคยนึกขำรูปร่างที่เก้งก้างผิดพวกพ้องและลายสีดำที่พาดตามตัวนั้นก็ทำให้ชวนหัวเราะ, Thai definition: มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางเกะกะไม่เรียบร้อย
เล่อ[ADJ] awkward, See also: clumsy, Syn. เซ่อซ่า, เร่อร่า, กะเล่อกะล่า, Example: เด็กเล็กๆ ตกใจเสียงฟ้าร้องทำสีหน้าเล่อล่า, Thai definition: ที่มีอาการมีหน้าตาผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ
อุ้ยอ้าย[ADJ] clumsy, See also: be ponderous, Example: งูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่หน้าบ้าน ตรงกลางท้องนูนป่อง ท่าทางอุ้ยอ้าย ไม่มีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
เด๋อ[ADJ] clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เด๋อด๋า[ADJ] awkward, See also: clumsy, foolish, silly, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อ, เปิ่น, เร่อร่า, Example: คนแก่สามสี่คนจูงมือเด็กๆ หน้าตาเด๋อด๋า
เบอะ[ADJ] sluggish, See also: clumsy, Syn. ซึมเซ่อ, เซ่อ, Example: เด็กน้อยทำหน้าเบอะเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวที่เขาคุยกัน
กะเล่อกะล่า[ADJ] clumsy, See also: foolish, silly, Syn. กะเล่อกะล่า, เล่อล่า, Example: ดูซิผู้ชายคนนั้นท่าทางกะเล่อกะล่าจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly   FR: dégingandé ; gauche
เคอะเขิน[adj.] (khoekhoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease   FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward   FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
เปิ่น[adj.] (poēn = poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche   FR: absurde ; saugrenu ; stupide
เร่อร่า[adj.] (roērā) EN: awkward ; clumsy   FR: maladroit
เซ่อ[adj.] (soē) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish   FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUMSY    K L AH1 M Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clumsy    (j) (k l uh1 m z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taps {m} [ugs.]clumsy oaf [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}; Tolpatsch {m} [alt]clumsy fellow [Add to Longdo]
Trampeltier {n}; Trampel {m} [übtr.]clumsy clot; oaf [Am.] [Add to Longdo]
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
エラっぽい[, era ppoi] (exp) (col) klutzy; clumsy [Add to Longdo]
怪しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
手元が狂う[てもとがくるう, temotogakuruu] (exp,v5u) to become clumsy; to miss one's aim [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笨拙[bèn zhuō, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄛ, ] clumsy; awkward; stupid, #25,510 [Add to Longdo]
拙劣[zhuō liè, ㄓㄨㄛ ㄌㄧㄝˋ, ] clumsy; botched, #37,292 [Add to Longdo]
笨手笨脚[bèn shǒu bèn jiǎo, ㄅㄣˋ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] clumsy; all thumbs, #61,884 [Add to Longdo]
愚拙[yú zhuō, ㄩˊ ㄓㄨㄛ, ] clumsy and stupid, #161,964 [Add to Longdo]
拙笨[zhuō bèn, ㄓㄨㄛ ㄅㄣˋ, ] clumsy; awkward; lacking skill, #163,137 [Add to Longdo]
拙涩[zhuō sè, ㄓㄨㄛ ㄙㄜˋ, / ] clumsy and incomprehensible; botched writing, #856,114 [Add to Longdo]
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, ] clumsy in speech; awkward; poor speaker [Add to Longdo]
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, ] clumsy in speaking; awkward; inarticulate [Add to Longdo]
讷涩[nè sè, ㄋㄜˋ ㄙㄜˋ, / ] clumsy in speech; tongue tied [Add to Longdo]
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, ] clumsy (writing); awkward; obscure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clumsy \Clum"sy\, a. [Compar. {Clumsier}; superl. {Clumsiest}.]
   [OE. clumsed benumbed, fr. clumsen to be benumbed; cf. Icel.
   klumsa lockjaw, dial. Sw. klummsen benumbed with cold. Cf.
   1st {Clam}, and 1st {Clamp}.]
   1. Stiff or benumbed, as with cold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Without skill or grace; wanting dexterity, nimbleness, or
    readiness; stiff; awkward, as if benumbed; unwieldy;
    unhandy; hence; ill-made, misshapen, or inappropriate; as,
    a clumsy person; a clumsy workman; clumsy fingers; a
    clumsy gesture; a clumsy excuse.
    [1913 Webster]
 
       But thou in clumsy verse, unlicked, unpointed,
       Hast shamefully defied the Lord's anointed.
                          --Dryden.
 
   Syn: See {Awkward}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clumsy
   adj 1: lacking grace in movement or posture; "a gawky lad with
       long ungainly legs"; "clumsy fingers"; "what an ungainly
       creature a giraffe is"; "heaved his unwieldy figure out
       of his chair" [syn: {gawky}, {clumsy}, {clunky},
       {ungainly}, {unwieldy}]
   2: not elegant or graceful in expression; "an awkward prose
     style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing style";
     "if the rumor is true, can anything be more inept than to
     repeat it now?" [syn: {awkward}, {clumsy}, {cumbersome},
     {inapt}, {inept}, {ill-chosen}]
   3: difficult to handle or manage especially because of shape;
     "an awkward bundle to carry"; "a load of bunglesome
     paraphernalia"; "clumsy wooden shoes"; "the cello, a rather
     ungainly instrument for a girl" [syn: {awkward},
     {bunglesome}, {clumsy}, {ungainly}]
   4: showing lack of skill or aptitude; "a bungling workman"; "did
     a clumsy job"; "his fumbling attempt to put up a shelf" [syn:
     {bungling}, {clumsy}, {fumbling}, {incompetent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top