หรือคุณหมายถึง cloudleß?
Search result for

cloudless

(10 entries)
(1.4653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloudless-, *cloudless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloudless    [ADJ] ที่ไม่มีเมฆ, Syn. clear, bright, Ant. cloud
cloudlessly    [ADV] อย่างไม่มีเมฆ

English-Thai: Nontri Dictionary
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUDLESS    K L AW1 D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloudless    (j) (k l au1 d l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れた空[はれたそら, haretasora] (n) clear (cloudless) sky [Add to Longdo]
天泣[てんきゅう, tenkyuu] (n) rain from a cloudless sky [Add to Longdo]
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloudless \Cloud"less\, a.
   Without a cloud; clear; bright.
   [1913 Webster]
 
      A cloudless winter sky.         --Bankroft.
   -- {Cloud"less*ly}, adv. -- {Cloud"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloudless
   adj 1: free from clouds; "under a cloudless sky" [syn:
       {cloudless}, {unclouded}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top