Search result for

clot

(137 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clot-, *clot*
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clot[VI] จับตัวเป็นลิ่ม
clot[SL] โง่
cloth[N] ผ้า, Syn. fabric, textiles
clothe[VT] แต่งตัว, Syn. dress, dress up
clothe[VT] ปกคลุมด้วย
clothes[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothier[N] คนขายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
clothing[N] เสื้อผ้า, Syn. clothes, garments
clothe in[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe in[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
cloth(คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
clothier(โคลธ'ธีเออะ) n. คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย,ช่างทำเสื้อ,คนขายผ้า
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
clotted(คลอท'ทิด) adj. ซึ่งแข็งตัว,ซึ่งจับตัวเป็นก้อน
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
breechclothn. ผ้าคาดเอว

English-Thai: Nontri Dictionary
clot(n) ก้อน,พวง,ก้อนเลือดที่แข็งตัว
clot(vi) จับเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน
cloth(n) ผ้า,เสื้อผ้า
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clot retraction timeเวลาลิ่มเลือดหด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clot, bloodลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clot, bloodลิ่มเลือด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clot; coagulumลิ่ม, ก้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clotting time; time, coagulationเวลาเลือดจับลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clotแข็งตัว,การแข็งตัว,การหยุดของเลือด [การแพทย์]
Clot Formationการแข็งตัว [การแพทย์]
Clot Observation Testการทดสอบการแข็งตัวของโลหิต,การทดสอบสังเกตลิ่มเลือด [การแพทย์]
Clot Retractionการหดตัวของลิ่มเลือด [การแพทย์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [การแพทย์]
Clothing and dressเสื้อผ้าและการแต่งกาย [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should do your own clothing line.เธอควรจะทำแบนด์ของเธอเอง Pret-a-Poor-J (2008)
Of you and your clothes up there.ของคุณและเสื้อของคุณอยู่นั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Rings. You should do your own clothing line- เธอน่าจะทำเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง There Might be Blood (2008)
Nicole had a clot in the epatic vein.นิโคลเส้นเลือดแตก Birthmarks (2008)
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
She's bleeding and clotting?หยุด เธอมีเลือดออกและลิ่มเลือด Birthmarks (2008)
Also makes her pancreas fail, her blood clot, and her intestine...ซึ่งมันทำให้ตับอ่อนพัง เกิดลิ่มเลือด และหมดสติ Birthmarks (2008)
Blood clots could explain everything.ลิ่มเลือดอธิบายทุกอย่าง Lucky Thirteen (2008)
My clothes, not my mind.แค่เสื้อผ้า... ไม่ใช่จิตใจของฉัน Joy (2008)
So it's a bleed, clot, tumor, metabolic, or infection.แล้วไง มันอาจจะมีเลือดออก เลือดแข็งตัว เนื้องอก โรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญ หรือโรคติดเชื้อ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Ripped off her clothes in front of a room full of businessmen.ฉีกเสื้อผ้าของเธอต่อหน้านักธุรกิจชายทั้งห้อง Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clot5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
clotA coat is an article of clothing.
clotAll the money was spent on clothes.
clotAs children get bigger, they grow out of their clothes.
clotAs regards clothing, he is hard to please.
clotBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
clotBlack cloth absorbs light.
clotCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
clotChange your clothes.
clotChildren depend on their parents for food and clothing.
clotChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
clotClean the window with a damp cloth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอบผ้า[N] clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า[N] clothes shop, See also: fashion house
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า[N] clothes rack
ราวตากผ้า[N] clothes line, See also: washing line
ผ้าพื้น[N] fabric, See also: cloth, textile, Example: แม่ต้องการผ้าพื้น เพื่อนำมาทำเป็นผ้าม่าน, Thai definition: ผ้าที่ไม่มีลวดลาย มีสีใดสีหนึ่ง
ไม้แขวนเสื้อ[N] coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count unit: อัน
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราว[N] clothesline, See also: cloth-pole, Example: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้, Count unit: ราว, Thai definition: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body   
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth   FR: pièce de tissu [f]
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence   FR: longer la clôture
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
ฟันดาบ[n.] (fandāp) EN: fence   FR: clôture [f]
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes   FR: laver le linge

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOT    K L AA1 T
CLOTS    K L AA1 T S
CLOTH    K L AO1 TH
CLOTT    K L AA1 T
CLOTHE    K L OW1 DH
CLOTHS    K L AO1 TH S
CLOTHED    K L OW1 DH D
CLOTHES    K L OW1 Z
CLOTTED    K L AA1 T AH0 D
CLOTURE    K L OW1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clot    (v) (k l o1 t)
cloth    (n) (k l o1 th)
clots    (v) (k l o1 t s)
clothe    (v) (k l ou1 dh)
cloths    (n) (k l o1 th s)
clothed    (v) (k l ou1 dh d)
clothes    (v) (k l ou1 dh z)
clotted    (v) (k l o1 t i d)
clothier    (n) (k l ou1 dh i@ r)
clothing    (v) (k l ou1 dh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klümpchen {n} | Klümpchen {pl}clot | clots [Add to Longdo]
Klumpen {m} | Klumpen {pl}clot | clots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便] cloth shoes; slippers [Add to Longdo]
凝块[níng kuài, ㄋㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] clot; blood clot [Add to Longdo]
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, ] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden [Add to Longdo]
布匹[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, ] cloth (by the yard) [Add to Longdo]
布囊[bù náng, ㄅㄨˋ ㄋㄤˊ, ] cloth bag [Add to Longdo]
布帛[bù bó, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, ] cloth and silk; cotton and silk textiles [Add to Longdo]
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, ] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities [Add to Longdo]
布料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] cloth; material [Add to Longdo]
布鞋[bù xié, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ, ] cloth shoes [Add to Longdo]
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] clothes pin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clot \Clot\ (kl[o^]t), n. [OE. clot, clodde, clod; akin to D.
   kloot ball, G. kloss clod, dumpling, klotz block, Dan. klods,
   Sw. klot bowl, globe, klots block; cf. AS. cl[=a]te bur. Cf.
   {Clod}, n., {Clutter} to clot.]
   A concretion or coagulation; esp. a soft, slimy, coagulated
   mass, as of blood; a coagulum. "Clots of pory gore."
   --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Doth bake the egg into clots as if it began to poach.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   Note: Clod and clot appear to be radically the same word, and
      are so used by early writers; but in present use clod
      is applied to a mass of earth or the like, and clot to
      a concretion or coagulation of soft matter.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clot \Clot\, v. i. [imp. & p. p. {Clotted}; p. pr. & vb. n.
   {Clotting}.]
   To concrete, coagulate, or thicken, as soft or fluid matter
   by evaporation; to become a cot or clod.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clot \Clot\, v. t.
   To form into a slimy mass.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clot
   n 1: a lump of material formed from the content of a liquid
      [syn: {clot}, {coagulum}]
   v 1: change from a liquid to a thickened or solid state;
      "coagulated blood" [syn: {clot}, {coagulate}]
   2: cause to change from a liquid to a solid or thickened state
     [syn: {clot}, {coagulate}]
   3: turn into curds; "curdled milk" [syn: {curdle}, {clabber},
     {clot}] [ant: {homogenise}, {homogenize}]
   4: coalesce or unite in a mass; "Blood clots" [syn: {clog},
     {clot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top