Search result for

clone

(58 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clone-, *clone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clone[VT] ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน
clone[N] สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
cyclone(ไซ'โคลน) n. พายุไซโคลน,พายุหมุน, See also: cyclonic adj. ดูcyclone cyclonical,cyclonal adj. ดูcyclone

English-Thai: Nontri Dictionary
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clone๑. โคลน๒. เพาะไม่ผสมพันธุ์, สำเนาพันธุ์, ทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. เพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด๔. กลุ่มแฝดเพาะเลี้ยง, สำเนาพันธุ์, ผู้เกิดตามแม่แบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clone๑. สายต้น๒. สายยีนเดิม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloneโคลน , วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้สร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการดังกล่าวได้อีกด้วย คำว่า โคลน มีที่มาจากคำในภาษากรีกที่แปลง่า กิ่งก้าน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Cloneกลุ่มของเซลล์ [การแพทย์]
Cloneโคลน,ตระกูล,กลุ่ม,จุลชีพตัวเดียว [การแพทย์]
Clone (โคลน) การสร้างสำเนาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการของโมเลกุล เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clones (Algebra)โคลนส์ (พีชคณิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Republic clones 100 to 1.กองทัพโคลนของสหพันฯ ตั้ง 100 ต่อ 1 Ambush (2008)
Affirmative. The clones gave away their position.ได้ครับ ทหารโคลนเปิดเผยตำแหน่งตัวเองแล้ว Ambush (2008)
Clones you may be, but the force resides in all life forms.พวกเจ้าอาจเป็นมนุษย์โคลน แต่พลังแฝงอยู่ในสิ่งมีชิวิตทุกรูบแบบ Ambush (2008)
The clone starfleet is under seige.กองยานทัพโคลนถูกจู่โจมหนัก Rising Malevolence (2008)
Hasn't clone intelligence reported this weapon never leaves any survivors?หน่วยข่าวกรองโคลนไม่เคยรายงานรึไง... ...ว่าไอ้อาวุธนี่ไม่เคยปล่อยให้มีคนรอด? Rising Malevolence (2008)
We're just clones sir. We're meant to be expendible.พวกเราเป็นเพียงแค่โคลนส์ เราสามารถสละชีวิตได้ Rising Malevolence (2008)
Just get in the back and take care of the clones.นายกลับไปรักษาพวกทหารโคลนส์เถอะ Rising Malevolence (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
The Clone Warsสงครามโคลน Destroy Malevolence (2008)
The Clone Wars S01E05The Clone Wars S01E05 Rookies (2008)
Clone forces rally.กองทัพโคลนระดมพล Rookies (2008)
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเนา[N] copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count unit: แผ่น, ฉบับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคลน[n.] (khlōn) EN: clone   FR: clone [m]
พายุหมุน[n. exp.] (phāyu mun) EN: cyclone   
พายหมุนเขตร้อน [n. exp.] (phāyu mun khēt røn) EN: tropical cyclone   
พายุไซโคลน[n. exp.] (phayū saikhlōn) EN: cyclone   FR: cyclone [m]
ไซโคลน[n.] (saikhlōn) EN: cyclone   FR: cyclone [m]
ตาพายุ[n. exp.] (tā phāyu) EN: central eye   FR: oeil du cyclone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLONE    K L OW1 N
CLONED    K L OW1 N D
CLONES    K L OW1 N Z
CLONES'    K L OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clone    (n) (k l ou1 n)
clones    (n) (k l ou1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klon {m} [biol.] | Klone {pl}clone | clones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クローン[, kuro-n] (n,adj-no) clone; (P) [Add to Longdo]
クローンメーカ[, kuro-nme-ka] (n) {comp} clone maker [Add to Longdo]
クローン人間[クローンにんげん, kuro-n ningen] (n) (human) clone [Add to Longdo]
クローン動物[クローンどうぶつ, kuro-n doubutsu] (n) cloned animal [Add to Longdo]
クロン[, kuron] (n) clone [Add to Longdo]
サイクロン[, saikuron] (n) cyclone; (P) [Add to Longdo]
亜熱帯高気圧[あねったいこうきあつ, anettaikoukiatsu] (n) subtropical anticyclone [Add to Longdo]
移動性高気圧[いどうせいこうきあつ, idouseikoukiatsu] (n) migratory anticyclone [Add to Longdo]
温帯低気圧[おんたいていきあつ, ontaiteikiatsu] (n) extratropical cyclone [Add to Longdo]
高気圧[こうきあつ, koukiatsu] (n) (See 低気圧) high (atmospheric) pressure; high-pressure system; anticyclone; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克隆[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone [Add to Longdo]
克隆人[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] clone human [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローン[くろーん, kuro-n] clone [Add to Longdo]
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 clone \clone\ v. t.
   1. (Biol.) to make a clone from; to make identical copies of
    an organism by a non-sexual process of reproduction.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Microbiol.) to grow colonies of a microorganism by
    spreading a suspension of the microorganism onto a solid
    growth medium (such as in a Petri dish), at a
    concentration such that individual colonies will grow from
    single cells sufficiently well separated from other
    colonies so that pure cultures derived from a single
    organism can be isolated.
    [WordNet 1.5]
 
   3. (Biochem.) to make large quantities of a segment of DNA by
    inserting it, using biochemical techniques, into the DNA
    of a microorganism, and growing that microorganism in
    large numbers; as, to clone the gene for growth hormone.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 clone \clone\ (kl[=o]n), n.
   1. (Biol.) a group of organisms derived from a single
    individual by some kind of asexual reproduction; -- used
    mostly of microorganisms such as bacteria and yeast.
 
   Syn: clon.
     [WordNet 1.5]
 
   2. (Biol.) an individual organism containing a genetic
    complement identical to that of another organism, produced
    by using the genetic material from the second animal in a
    non-sexual reproduction process.
    [PJC]
 
   3. something virtually identical to another object.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clone
   n 1: a person who is almost identical to another [syn: {ringer},
      {dead ringer}, {clone}]
   2: a group of genetically identical cells or organisms derived
     from a single cell or individual by some kind of asexual
     reproduction [syn: {clone}, {clon}]
   3: an unauthorized copy or imitation [syn: {knockoff}, {clone}]
   v 1: make multiple identical copies of; "people can clone a
      sheep nowadays"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 clone
  n.
 
   1. An exact duplicate: ?Our product is a clone of their product.? Implies a
   legal reimplementation from documentation or by reverse-engineering. Also
   connotes lower price.
 
   2. A shoddy, spurious copy: ?Their product is a clone of our product.?
 
   3. A blatant ripoff, most likely violating copyright, patent, or trade
   secret protections: ?Your product is a clone of my product.? This use
   implies legal action is pending.
 
   4. [obs] PC clone: a PC-BUS/ISA/EISA/PCI-compatible 80x86-based
   microcomputer (this use is sometimes spelled klone or PClone). These
   invariably have much more bang for the buck than the IBM archetypes they
   resemble. This term fell out of use in the 1990s; the class of machines it
   describes are now simply PCs or Intel machines.
 
   5. [obs.] In the construction Unix clone: An OS designed to deliver a
   Unix-lookalike environment without Unix license fees, or with additional
   ?mission-critical? features such as support for real-time programming.
   {Linux} and the free BSDs killed off this product category and the term
   with it.
 
   6. v. To make an exact copy of something. ?Let me clone that? might mean ?I
   want to borrow that paper so I can make a photocopy? or ?Let me get a copy
   of that file before you {mung} it?.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Clone [kloːnə] (n) , s.(n )
   clone
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top