Search result for

cling to

(38 entries)
(0.0815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cling to-, *cling to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling to[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ติดกับ, เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to
cling to[PHRV] เก็บรักษา, Syn. cling onto, hang onto
cling to[PHRV] ซื่อสัตย์ต่อ, Syn. adhere to
cling together[PHRV] เกาะติดกัน, See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน, Syn. stick together
cling together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)
Give him two arms to cling toให้เขาจับสองแขน The Blues Brothers (1980)
Isn't it better to cling to what might've been instead of ruining everything with reality?มันจะไม่ดีกว่าเหรอ ที่จะให้เขาจดจำว่าฉันเคยเป็นใคร ... . .. แต่นี่ทุก ๆ อย่างกำลังดำเนินไป ตามความเป็นจริง A Cinderella Story (2004)
Yeah, money seems to cling to him, but what's the use?ก็จริง อย่างน้อยก็ยังมีตังค์ใช้ แต่จะมีประโยชน์อะไร Saving Face (2004)
I only cling to this crazy theory because it's been proven right every step of the way.ใช่,เธอดูมีสุขภาพดีขึ้นมาก เลือดออกมาก Alone (2007)
Others cling to ritual.บางคนเลือกยึดติดกับวิธีเดิมๆ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Tend to cling to male authority figures.ความหลังฝังใจ ในอดีต Goodbye to All That (2008)
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ Adverse Events (2008)
Because you cling to your political power, this will never stop!คำพูดนั้นข้าฟังจนเบื่อแล้ว Goemon (2009)
RIGHT NOW, HE NEEDS A FIX, AND THE WORDS THEY'VE SHARED ARE ALL HE HAS TO CLING TO.การถูกทรยศจะให้ให้เค้ารู้สึกสิ้นหวัง. Soul Mates (2009)
He chose to cling to life and finish his sentence.เค้าเลือกการมีชีวิตต่อไปและถอน คำร้องของเค้าออกไป Episode #1.8 (2009)
You can cling to six decades of deep-seated homophobia or just give it up, and get a complete bailout of your bank's ridiculous incompetence.คุณจะยึดโรคกลัวเกย์ หยั่งรากลึก อีก 60 ปี หรือแค่ยอมซะ แล้วโดดออกมา Abandon All Hope (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cling toCling to power.
cling toWe must cling to our faith.
cling toWet clothes cling to the body.
cling toWhat the fuck are you up to taking advantage of his proximity to cling to him like a wet T-shirt?!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดถือ[V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
ยึดถือ[v.] (yeuttheū) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick   FR: détenir ; retenir
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to   FR: adhérer

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
へばり付く[へばりつく, hebaritsuku] (v5k) to cling to [Add to Longdo]
寄り縋る;寄縋る[よりすがる, yorisugaru] (v5r,vi) to cling to; to rely on [Add to Longdo]
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy [Add to Longdo]
自転車旅行[じてんしゃりょこう, jitensharyokou] (n) bicycle trip; cycling tour [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
取り縋る;取縋る[とりすがる, torisugaru] (v5r,vi) to cling to [Add to Longdo]
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cling to
   v 1: hold firmly, usually with one's hands; "She clutched my arm
      when she got scared" [syn: {cling to}, {hold close}, {hold
      tight}, {clutch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top