Search result for

cline

(53 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cline-, *cline*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cline(ไคลน) n. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ค่อย ๆ เป็นไป., See also: clinal adj.
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
geanticlinen. ส่วนของพื้นผิวโลกที่เอียงลาดลงทั้งสองข้าง
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down
syncline(ซิง'ไคลน,ซิน'ไคลน) n. ส่วนลาดที่มีลักษณะเป็นsynclinal (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decline(vi) เสื่อมลง,บ่ายเบน,ลดถอย,คล้อยต่ำ,เอียงลง
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clineไคลน์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drink Jack out of the bottle, listen to patsy cline, you know.ดวดวิสกี้จากขวด ฟังเพลงอกหัก ประเภทนั้น As You Were (2010)
I'm Attorney Perry Cline, Esquire.ผมคือทนายแพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
I already sent word to Perry Cline.ฉันส่งข่าวให้แพร์รี่ ไคลน์แล้ว Episode #1.3 (2012)
Perry Cline.แพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
Mr. Cline, what's your pleasure?คุณไคลน์ ลมอะไรพัดมา Episode #1.3 (2012)
We got this, Mr. Cline, we got this.เดี๋ยวเราจัดการเอง คุณไคลน์ Episode #1.3 (2012)
It's Perry Cline's house, that's why it looks different.นี่บ้านแพร์รี่ ไคลน์ มันถึงได้ดูต่างจากเดิม Episode #1.3 (2012)
- I don't like Perry Cline.- แม่ไม่ชอบแพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
I don't like Perry Cline.แม่ไม่ชอบแพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
Frank Phillips asked me to take you to Mr. Cline's house.แฟรงค์ ฟิลลิปส์ขอให้หนู พาลุงมาส่งที่บ้านคุณไคลน์ Episode #1.3 (2012)
You're sending me away so you can go to hell with Perry Cline.แต่คุณส่งฉันไป เพื่อจะได้ลงนรกกับแพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
You like them young, don't you, Cline? You cradle-robbing snake.ชอบเด็กเอ๊าะๆ ละสิ ไคลน์ ไอ้เฒ่าหัวงู Episode #1.3 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean   FR: incliner ; pencher
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai thāng khwā) EN: incline to the right ; lean to the right   FR: pencher à droite
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLINE    K L AY1 N
CLINES    K L AY1 N Z
CLINES'S    K L AY1 N Z AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]
インクライン[, inkurain] (n) incline [Add to Longdo]
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]
オキシテトラサイクリン[, okishitetorasaikurin] (n) oxytetracycline [Add to Longdo]
クロルテトラサイクリン[, kurorutetorasaikurin] (n) chlortetracycline [Add to Longdo]
テトラサイクリン[, tetorasaikurin] (n) tetracycline [Add to Longdo]
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎靡[いび, ibi] (n,vs) decline; decay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cline
   n 1: American geneticist who succeeded in transferring a
      functioning gene from one mouse to another (born in 1934)
      [syn: {Cline}, {Martin Cline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top