Search result for

cline

(53 entries)
(0.0866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cline-, *cline*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clineไคลน์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cline(ไคลน) n. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ค่อย ๆ เป็นไป., See also: clinal adj.
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
geanticlinen. ส่วนของพื้นผิวโลกที่เอียงลาดลงทั้งสองข้าง
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down
syncline(ซิง'ไคลน,ซิน'ไคลน) n. ส่วนลาดที่มีลักษณะเป็นsynclinal (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decline(vi) เสื่อมลง,บ่ายเบน,ลดถอย,คล้อยต่ำ,เอียงลง
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at Patsy Cline or Billie Holiday.ดูอย่างแพ็ทซี่ ไคลน์ หรือ บิลลี่ ฮอลิเดย์ Raise Your Voice (2004)
Do they listen to Patsy Cline in Canada?เขาฟัง แพทซี่ ไคลน์ กันมั้ย ที่แคนาดาน่ะ Tabula Rasa (2004)
They listen to Patsy Cline everywhere.เขาฟัง แพทซี่ ไคลน์ กันทุกที่แหละ Tabula Rasa (2004)
She listens to Patsy Cline when she's sad.เธอชอบฟังเพลงแพทซี่ ไคลน์เวลาเศร้า The Perfect Man (2005)
Patsy Cline's her sad music?แพทซี่ ไคลน์ คือเพลงเศร้าของเธอ The Perfect Man (2005)
Drink Jack out of the bottle, listen to patsy cline, you know.ดวดวิสกี้จากขวด ฟังเพลงอกหัก ประเภทนั้น As You Were (2010)
I'm Attorney Perry Cline, Esquire.ผมคือทนายแพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
I already sent word to Perry Cline.ฉันส่งข่าวให้แพร์รี่ ไคลน์แล้ว Episode #1.3 (2012)
Perry Cline.แพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
Mr. Cline, what's your pleasure?คุณไคลน์ ลมอะไรพัดมา Episode #1.3 (2012)
We got this, Mr. Cline, we got this.เดี๋ยวเราจัดการเอง คุณไคลน์ Episode #1.3 (2012)
It's Perry Cline's house, that's why it looks different.นี่บ้านแพร์รี่ ไคลน์ มันถึงได้ดูต่างจากเดิม Episode #1.3 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean   FR: incliner ; pencher
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai thāng khwā) EN: incline to the right ; lean to the right   FR: pencher à droite
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLINE    K L AY1 N
CLINES    K L AY1 N Z
CLINES'S    K L AY1 N Z AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]
インクライン[, inkurain] (n) incline [Add to Longdo]
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]
オキシテトラサイクリン[, okishitetorasaikurin] (n) oxytetracycline [Add to Longdo]
クロルテトラサイクリン[, kurorutetorasaikurin] (n) chlortetracycline [Add to Longdo]
テトラサイクリン[, tetorasaikurin] (n) tetracycline [Add to Longdo]
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎靡[いび, ibi] (n,vs) decline; decay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cline
   n 1: American geneticist who succeeded in transferring a
      functioning gene from one mouse to another (born in 1934)
      [syn: {Cline}, {Martin Cline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top