Search result for

cleave

(52 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleave-, *cleave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleave[VT] ทำให้แยกออก, Syn. split
cleave[VI] แยกออก, Syn. split, separate
cleaver[N] เครื่องมือที่ใช้ในการตัดขนาดใหญ่, Syn. butcher's knife, chopper
cleave to[PHRV] ศรัทธาต่อ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ, Syn. adhere to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaver(คลี'เวอะ) n. คนที่ผ่า,มีดขนาดใหญ่,ขวาน,เครื่องมือผ่า
cleavers n.หญ้าเจ้าชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
cleave(vi) ยึดติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ
cleave(vt) ผ่าออก,แยกออก,ตัด,กะเทาะ
cleaver(n) มีด,บังตอ,ขวาน,เครื่องมือผ่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleaveตัดย่อย,เว้าเป็นร่องลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She said that if I talk to Lucy, you'll kill me with a meat cleaver.เธอบอกชั้นว่าถ้าคุยกับลูซี่อีกจะให้แกสับชั้น. 50 First Dates (2004)
If Lucy gets hurt, I'm gonna chop you with the meat cleaver.ถ้าลูซี่เสียใจขึ้นมาชั้นจะสับแกด้วยมีดอีโต้ 50 First Dates (2004)
Like Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Fred Hampton.อย่าง ฮิวอี้ นิวตัน, บ็อบบี่ ซีล เอลดริจ คลีเวอร์, เฟรด แฮมตัน Crash (2004)
The cleavers have arrived. And just in time.คู่รักมาถึงแล้ว Open Water 2: Adrift (2006)
Granted, Agnes' mother's more Courtney Love than June Cleaver, but she's a committed parent, and she's gone through similar phases with Agnes.ยอมให้แม่ของแอกเนส เธอก็เป็นคนดูแลให้ แล้วเธอก็ไปบอกกับแอกเนสแบบเดียวกัน Bonfire of the Vanity (2008)
I remember after my fourth kid was born, I'd wake up in the middle of the night sometimes... my wife would be there staring at me... with a meat cleaver in her hand.ฉันจำตอนที่ลูกคนที่ 4 ของฉันเกิดได้ บางครั้งฉันก็ตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วเมียฉันก็จะยืนอยู่ตรงนั้น จ้องเขม็งมาที่ฉัน โดยมีมีดหั่นเนื้ออยู่ในมือ Marley & Me (2008)
Well, that would bring us to large-end carving knives, machetes, cleavers.นั่นอาจนำเราไปสู่ มีดสับขนาดใหญ่ มีดแมเชสทีส มีดคลีฟเวอร์ส Bone Voyage (2009)
We... are looking for a cleaver, commercial grade.เรา... กำลังมองหา มีดคลีฟเวอร์ ชั้นดี Bone Voyage (2009)
The striae on Samantha's bone is a match to his cleaver.และร่องมีดบนกระดูกของซาแมนต้า ตรงกันกับมีดคลีฟเวอร์ของเขา Bone Voyage (2009)
What do I look like, June cleaver? What can I do for you? Well, uh...หน้าฉันเหมือนจูน คลีเว่อร์รึไงคะ มีอะไรให้ช่วยคะหมอ You Don't Know Jack (2010)
To cleave his fate.ที่จะแยกผลลัพธ์เขา Delicate Things (2010)
No, the cleaver has a totally different blade profile.ไม่ เครื่องมือตัดแตกต่างจากรูปร่างใบมีดโดยสิ้นเชิง The Death of the Queen Bee (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปังตอ[N] cleaver, See also: chopper, Syn. มีดปังตอ, Example: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดใหญ่ทำครัว, Notes: (จีน)
ผ่าซีก[V] cleave, See also: cut, cut off, Example: รูปร่างของปอดคล้ายรูปกรวยที่ถูกผ่าซีก, Thai definition: ทำให้ขาด แยกออกจากกันตามยาวเป็น 2 ส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
แล่ง[v.] (laeng) EN: split ; chop ; cleave ; break   
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew   FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to   FR: adhérer

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEAVE    K L IY1 V
CLEAVER    K L IY1 V ER0
CLEAVES    K L IY1 V Z
CLEAVELAND    K L IY1 V L AH0 N D
CLEAVENGER    K L IY1 V AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleave    (v) (k l ii1 v)
cleaved    (v) (k l ii1 v d)
cleaver    (n) (k l ii1 v @ r)
cleaves    (v) (k l ii1 v z)
cleavers    (n) (k l ii1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーヴァ[, kuri-va] (n) cleaver [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P) [Add to Longdo]
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart [Add to Longdo]
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon) [Add to Longdo]
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter [Add to Longdo]
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k,vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劈开[pǐ kāi, ㄆㄧˇ ㄎㄞ, / ] cleave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleave \Cleave\ (kl[=e]v), v. t. [imp. {Cleft} (kl[e^]ft),
   {Clave} (kl[=a]v, Obs.), {Clove} (kl[=o]v, Obsolescent); p.
   p. {Cleft}, {Cleaved} (kl[=e]vd) or {Cloven} (kl[=o]"v'n); p.
   pr. & vb. n. {Cleaving}.] [OE. cleoven, cleven, AS.
   cle['o]fan; akin to OS. klioban, D. klooven, G. klieben,
   Icel. klj[=u]fa, Sw. klyfva, Dan. kl["o]ve and prob. to Gr.
   gly`fein to carve, L. glubere to peel. Cf. {Cleft}.]
   1. To part or divide by force; to split or rive; to cut.
    [1913 Webster]
 
       O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To part or open naturally; to divide.
    [1913 Webster]
 
       Every beast that parteth the hoof, and cleaveth the
       cleft into two claws.         --Deut. xiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleave \Cleave\ (kl[=e]v), v. i. [imp. {Cleaved} (kl[=e]vd),
   {Clave} (kl[=a]v, Obs.); p. p. {Cleaved}; p. pr. & vb. n.
   {Cleaving}.] [OE. cleovien, clivien, cliven, AS. cleofian,
   clifian; akin to OS. klib[=o]n, G. kleben, LG. kliven, D.
   kleven, Dan. kl[ae]be, Sw. klibba, and also to G. kleiben to
   cleve, paste, Icel. kl[imac]fa to climb. Cf. {Climb}.]
   1. To adhere closely; to stick; to hold fast; to cling.
    [1913 Webster]
 
       My bones cleave to my skin.      --Ps. cii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The diseases of Egypt . . . shall cleave unto thee.
                          --Deut.
                          xxviii. 60.
    [1913 Webster]
 
       Sophistry cleaves close to and protects
       Sin's rotten trunk, concealing its defects.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite or be united closely in interest or affection; to
    adhere with strong attachment.
    [1913 Webster]
 
       Therefore shall a man leave his father and his
       mother, and shall cleave unto his wife. --Gen. ii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Cleave unto the Lord your God.    --Josh. xxiii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit; to be adapted; to assimilate. [Poetic.]
    [1913 Webster]
 
       New honors come upon him,
       Like our strange garments, cleave not to their mold
       But with the aid of use.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleave \Cleave\, v. i.
   To part; to open; to crack; to separate; as parts of bodies;
   as, the ground cleaves by frost.
   [1913 Webster]
 
      The Mount of Olives shall cleave in the midst. --Zech.
                          xiv. 4.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleave
   v 1: separate or cut with a tool, such as a sharp instrument;
      "cleave the bone" [syn: {cleave}, {split}, {rive}]
   2: make by cutting into; "The water is going to cleave a channel
     into the rock"
   3: come or be in close contact with; stick or hold together and
     resist separation; "The dress clings to her body"; "The label
     stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere" [syn:
     {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top