Search result for

clearly

(48 entries)
(0.1212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearly-, *clearly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearly    [ADV] อย่างชัดเจน, Syn. distinctly, plainly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearlyOh, I can hear you clearly.
clearlyYour meaning didn't come across clearly.
clearlyKate's voice is clearly different from the other girls'.
clearlyCan you clearly define this word?
clearlyI remember the event as clearly as if it had happened just yesterday.
clearlyThe document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.
clearlyStars can be seen clearly in this area.
clearlyIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
clearlyI could clearly see that the hard work had begun to tell on his health.
clearlyThe scene was clearly printed in my memory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นได้ชัด [ADV] obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขาวผ่อง    [ADJ] clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai definition: ที่มีสีขาวสดใส
แน่ชัด [ADV] clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดแจ้ง    [ADV] clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อย่างชัดเจน    [ADV] clearly, Syn. อย่างแจ่มแจ้ง, Ant. อย่างคลุมเครือ, Example: ระเบียบในระบบงานได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่มีข้อสงสัย
อย่างถ่องแท้    [ADV] clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้
โพลน [ADJ] clearly white, See also: snowy white, dazzling white, snow-white, Syn. ผ่อง, Example: ดอกไม้ทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน
คาหนังคาเขา    [ADV] red-handedly, See also: clearly, Example: นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันถูกจับได้คาหนังคาเขาเพราะไปติดกับดักของฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: จับได้ขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของการ, Notes: (สำนวน)
เด่นชัด [ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เต็มตา [ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
เห็นได้[adj.] (hendāi) EN: obviously seen ; clearly seen   FR: perceptible
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้งชัด[adv.] (jaēngchat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly   FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
คาหนังคาเขา[adv.] (khānangkhākhao) EN: red-handedly ; clearly   FR: en flagrant délit ; la main dans le sac

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARLY    K L IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearly    (a) (k l i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured [Add to Longdo]
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearly \Clear"ly\, adv.
   In a clear manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearly
   adv 1: without doubt or question; "they were clearly lost";
       "history has clearly shown the folly of that policy"
   2: in an intelligible manner; "the foreigner spoke to us quite
     intelligibly" [syn: {intelligibly}, {clearly},
     {understandably}] [ant: {unintelligibly}, {ununderstandably}]
   3: clear to the mind; with distinct mental discernment; "it's
     distinctly possible"; "I could clearly see myself in his
     situation" [syn: {distinctly}, {clearly}]
   4: in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under
     the microscope"; "She cried loud and clear" [syn: {clearly},
     {clear}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top