Search result for

clearer

(21 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearer-, *clearer*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearerLet me make my stand clearer.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Tastes that will become clearer laterลิ้มรสสิ่งนั่นจะกลายเป็นต่อมาใสกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Get a clearer picture.ต้องรู้ให้แน่ชัด The Lawnmower Man (1992)
It gets clearer the higher you hold it.มันจะชัดกว่าถ้าถือไว้สูงๆ Signs (2002)
Vee, I can't be any clearer on where we stand.วี ผมไม่สามารถทำให้เราเข้าใจกันได้ ถ้าเรายังยืนกันอยู่ตรงนี้ Hope Springs (2003)
I see the enemy clearer than ever.ผมเห็นมันได้ชัดเจนกว่าที่เคยเห็น Hollow Man II (2006)
That's where the differences became clearer.ตรงนี้ล่ะที่เราต่างกันอย่างชัดเจน There's Something About Harry (2007)
Look, I can't be any clearer than how crystal clear I am being.เข้าใจมั๊ย Transformers (2007)
Things are... becoming clearer.แล้วเรื่องบางเรื่องก็... . กระจ่างขึ้น In Buddy's Eyes (2008)
- Can't you get it any clearer? - I'm working on it.ภาพไม่ค่อยชัดนะ \ ผมจะลองหาทางดู Episode #2.3 (2008)
They're giving us a lot clearer a picture of who he is and what he's been up to.มันช่วยให้เราเข้าใจขึ้นเยอะ ว่าเขาเป็นใครและเขาอยากจะเป็น Deal or No Deal (2008)
Typos, grammar, something could be clearer, whatever.ตัวอักษร, แกรมม่า อะไรที่ต้องอธิบายเพิ่ม, อะไรก็ได้ Our Father (2008)
How much clearer do I need to make this?ต้องใช้คนทำความสะอาดกี่คน เพื่อทำเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
That's a lot clearer than "the limp leading the blind."มันน่าจะทำให้สะอาดขึ้นมากกว่าตาบอดนะ House Divided (2009)
BRENNAN: Yeah, a lot clearer than a psychic.ใช่ ชัดมาก มากกว่าหมอดู Harbingers in a Fountain (2009)
Is there a pill that makes the word "no" clearer?จะมียาไหนที่ทำให้คำว่า "ไม่" ฟังดูชัดเจนขึ้นมั้ย? Politics of Human Sexuality (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARER    K L IH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearer    (j) (k l i@1 r @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), a. [Compar. {Clearer} (-[~e]r); superl.
   {Clearest}.] [OE. cler, cleer, OF. cler, F. clair, fr.L.
   clarus, clear, bright, loud, distinct, renowned; perh. akin
   to L. clamare to call, E. claim. Cf. {Chanticleer},
   {Clairvoyant}, {Claret}, {Clarify}.]
   1. Free from opaqueness; transparent; bright; light;
    luminous; unclouded.
    [1913 Webster]
 
       The stream is so transparent, pure, and clear.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Fair as the moon, clear as the sun.  --Canticles
                          vi. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous;
    plain; evident; manifest; indubitable.
    [1913 Webster]
 
       One truth is clear; whatever is, is right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating;
    discriminating; as, a clear intellect; a clear head.
    [1913 Webster]
 
       Mother of science! now I feel thy power
       Within me clear, not only to discern
       Things in their causes, but to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not clouded with passion; serene; cheerful.
    [1913 Webster]
 
       With a countenance as clear
       As friendship wears at feasts.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Easily or distinctly heard; audible; canorous.
    [1913 Webster]
 
       Hark! the numbers soft and clear
       Gently steal upon the ear.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Without mixture; entirely pure; as, clear sand.
    [1913 Webster]
 
   7. Without defect or blemish, such as freckles or knots; as,
    a clear complexion; clear lumber.
    [1913 Webster]
 
   8. Free from guilt or stain; unblemished.
    [1913 Webster]
 
       Statesman, yet friend to truth! in soul sincere,
       In action faithful, and in honor clear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. Without diminution; in full; net; as, clear profit.
    [1913 Webster]
 
       I often wished that I had clear,
       For life, six hundred pounds a-year. --Swift
    .
    [1913 Webster]
 
   10. Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a
     clear view; to keep clear of debt.
     [1913 Webster]
 
        My companion . . . left the way clear for him.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   11. Free from embarrassment; detention, etc.
     [1913 Webster]
 
        The cruel corporal whispered in my ear,
        Five pounds, if rightly tipped, would set me clear.
                          --Gay.
     [1913 Webster]
 
   {Clear breach}. See under {Breach}, n., 4.
 
   {Clear days} (Law.), days reckoned from one day to another,
    excluding both the first and last day; as, from Sunday to
    Sunday there are six clear days.
 
   {Clear stuff}, boards, planks, etc., free from knots.
 
   Syn: Manifest; pure; unmixed; pellucid; transparent;
     luminous; obvious; visible; plain; evident; apparent;
     distinct; perspicuous. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearer \Clear"er\, n.
   1. One who, or that which, clears.
    [1913 Webster]
 
       Gold is a wonderful clearer of the understanding.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A tool of which the hemp for lines and twines,
    used by sailmakers, is finished.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top