Search result for

clearance

(62 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearance-, *clearance*
English-Thai: Longdo Dictionary
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearance[N] การทำให้หมดไป, See also: การเอาออกไป, Syn. removal, withdrawal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceการชำระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่าน (สินค้าหรือบุคคล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่านทางศุลกากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะห่าง๒. คำอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceระยะห่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance volumeช่องห่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance, creatinineการชำระครีแอทินิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearance, politicalการได้รับความเห็นชอบจากผู้นำทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearance, slumการขจัดชุมชนแออัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Clearanceเคลียรันซ,การขจัด,การขับถ่าย,การขจัด,การชำระ [การแพทย์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Clearance Rateอัตราการชำระ [การแพทย์]
Clearance, Non-Renalการที่ยาถูกกำจัดออกไปนอกไต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clearance formality (n ) พิธีการออกของจากศุลกากร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About your little clearance sale, lohan.เกี่ยวกับการขายที่ว่างเล็กๆของเธอ โลแฮน There Might be Blood (2008)
There are levels of clearance at the department of corrections that are simply not available, even for friends as connected as mine.ข้อมูลทางการ/Nมันไม่สามารถเข้าถึงง่าย แม้แต่คนของฉันในแวดวง Breaking and Entering (2008)
You're so sweet. You're like a little clearance puppy.หนูน่ารักจัง หนูเหมือนลูกหมาเลหลังเลยนะลูก Marley & Me (2008)
Clearance Puppy likes you.ลูกหมาเลหลังชอบคุณ Marley & Me (2008)
I'll just call him Clearance Puppy till you get back.ผมจะเรียกมันว่าลูกหมาเลหลัง จนกว่าคุณจะกลับมา Marley & Me (2008)
Bye, Clearance Puppy.ลาก่อนนะ ลูกหมาเลหลัง Marley & Me (2008)
It's a... Well, it is a lower clearance level. Yes.เอาเป็นว่าระดับเข้าถึงข้อมูลอาจต่ำกว่า แต่ว่าเราไม่... Burn After Reading (2008)
Yeah. What's his clearance level?ระดับเข้าถึงแค่ไหน Burn After Reading (2008)
I have level two clearance. See?ผมอยู่ระดับ 2 นะ เห็นมั้ย? Blow Out (2008)
You want to give me your clearance level?ผมอยากทราบตำแหน่งของคุณ Blow Out (2008)
Got the tie-bash disbandment, no more security clearance, no retirement, no nothing.ล่องจุ๊นหมดไม่เหลือ ไม่มีเหลือสิทธิพิเศษ ไม่เหลือสวัสดิการ. ไม่เหลือซักอย่าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You want to have fooled down about my lack of clearance, or you want to help save a gazillion lives?เรื่องคอขาด จะรู้ให้ได้ว่าผมเป็นใคร หรือจะให้คนตายเป็นพันๆล้าน? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit   
การทำพิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (kān tham phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs clearance   
การตรวจตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (kān trūattrā phāsī sunlakākøn) EN: customs clearance   
ขายของรุสต๊อก[n. exp.] (khāikhøng ru satǿk) EN: clearance sale   FR: vente jusqu'à épuisement du stock [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARANCE    K L IH1 R AH0 N S
CLEARANCES    K L IH1 R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearance    (n) (k l i@1 r @ n s)
clearances    (n) (k l i@1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausverkauf {m}; Schlussverkauf {m} | Ausverkäufe {pl}; Schlussverkäufe {pl}clearance sale | clearance sales [Add to Longdo]
Durchgangsloch {n} | Durchgangslöcher {pl}clearance hole; through hole | clearance holes; through holes [Add to Longdo]
Freiwinkel {m}clearance angle [Add to Longdo]
Klärung {f} | Klärungen {pl}clearance | clearances [Add to Longdo]
Landeerlaubnis {f}clearance to land [Add to Longdo]
Luftstrecke {f}clearance in air; air path [Add to Longdo]
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Totalausverkauf {m}; Räumungsverkauf {m}clearance sale [Add to Longdo]
Verzollungspapiere {pl}clearance certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリアランス[, kuriaransu] (n) clearance [Add to Longdo]
クリアランスセール[, kuriaransuse-ru] (n) clearance sale [Add to Longdo]
クレアチニンクリアランス[, kureachininkuriaransu] (n) creatinine clearance; (P) [Add to Longdo]
タペクリ[, tapekuri] (n) (abbr) tappet clearance [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]
警察証明書[けいさつしょうめいしょ, keisatsushoumeisho] (n) police certification; police clearance [Add to Longdo]
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder) [Add to Longdo]
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale [Add to Longdo]
見切り品[みきりひん, mikirihin] (n) bargain or clearance goods [Add to Longdo]
残品整理[ざんぴんせいり, zanpinseiri] (n) clearance sale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearance \Clear"ance\ (kl[=e]r"ans), n.
   1. The act of clearing; as, to make a thorough clearance.
    [1913 Webster]
 
   2. A certificate that a ship or vessel has been cleared at
    the customhouse; permission to sail.
    [1913 Webster]
 
       Every ship was subject to seizure for want of
       stamped clearances.          --Durke
    [1913 Webster]
 
   3. Clear or net profit. --Trollope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The distance by which one object clears another,
    as the distance between the piston and cylinder head at
    the end of a stroke in a steam engine, or the least
    distance between the point of a cogwheel tooth and the
    bottom of a space between teeth of a wheel with which it
    engages.
    [1913 Webster]
 
   {Clearance space} (Steam engine), the space inclosed in one
    end of the cylinder, between the valve or valves and the
    piston, at the beginning of a stroke; waste room. It
    includes the space caused by the piston's clearance and
    the space in ports, passageways, etc. Its volume is often
    expressed as a certain proportion of the volume swept by
    the piston in a single stroke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearance
   n 1: the distance by which one thing clears another; the space
      between them
   2: vertical space available to allow easy passage under
     something [syn: {headroom}, {headway}, {clearance}]
   3: permission to proceed; "the plane was given clearance to
     land"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top