Search result for

clear up

(42 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear up-, *clear up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear up[PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clean up, mop up
clear up[PHRV] ย้ายออกไป, See also: ย้าย, Syn. clean up
clear up[PHRV] ทำให้เสร็จ, Syn. clear off
clear up[PHRV] ทำให้สดใสขึ้น
clear up[PHRV] หาคำตอบของ, See also: ไขปริศนาของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the afternoon will clear up.และในตอนบ่ายอากาศจะแจ่มใส Heartbreak Library (2008)
And there's just a few things that I'd like to clear up. All right?และมีเพียงไม่กี่สิ่งที่ฉันต้องการที่จะชัดเจนขึ้น ทั้งหมดใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
Sheriff, you really think that dangling... a set of decade-old bones in town square... is gonna clear up these murders?เมื่อกี้นายพูดห่าอะไรกับฉัน ซาร่าห์ทนอยู่ อยู่ห่างเมียฉันไว้ My Bloody Valentine (2009)
Clear upstairs.ชั้นบนเคลีย The Mother Lode (2009)
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน Pilot (2009)
I was helping clear up Morgana's chamber earlier.ข้าจะไปช่วยทำความสะอาดห้องของมอร์กาน่าแต่เช้า The Nightmare Begins (2009)
Ma'am, I already spoke to your aunt, but I need to clear up a few things.คุณ ผมพูดกับป้าคุณมาแล้ว แต่อยากขอความกระจ่างนิดหน่อย The Floating Anniversary (2009)
Everything's all clear up at the top, Jack.จัดการข้างบนเรียบร้อยแล้วแจ็ค Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Everything's all clear up on top, Jack.แจ็ค ข้างบน จัดการเรียบร้อย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Just sit tight. Steam will clear up in a minute or so.นั่งก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวไอน้ำมันก็จางลงเองแหละ. Chuck Versus the Final Exam (2010)
I'm sure it'll clear up any minute.ผมมั่นใจ อีกเดี๋ยวฝนก็หยุดตกแล้ว Chuck Versus the Role Models (2010)
I wonder if you'd come with me, help clear up a few things.ผมสงสัยว่าคุณคงจะต้องไปกับผมแล้วครับ เพื่อให้ปากคำสักหน่อย Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clear upAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
clear upClear up the cause.
clear upClear up your desk a bit.
clear upI have lots of work to clear up by the week.
clear upI have lots of work to clear up by the weekend.
clear upI have some work to clear up.
clear upI hope it will clear up soon.
clear upI hope the weather will clear up on Sunday.
clear upI hope the weather will clear up tomorrow.
clear up"Is it going to clear up?" "I hope so."
clear upIt has been raining since the before yesterday, but it may clear up this afternoon.
clear upI thought it was going to clear up. On the contrary, it began to rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะสาง[V] clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
สาง[V] clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
ชำระล้าง[V] clear up, See also: solve, settle, Syn. สะสาง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนที่รกแผ่นดินให้สิ้นซาก, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นไป, Notes: check its synonym

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clear up ; solve ; settle   
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify   FR: clarifier
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order   FR: débrouiller ; démêler
สะสางหนี้[v. exp.] (sasāng nī) EN: clear up debts ; pay off one's debts   FR: effacer les dettes

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
晴れ上がる[はれあがる, hareagaru] (v5r,vi) to clear up [Add to Longdo]
晴れ渡る[はれわたる, harewataru] (v5r,vi) to clear up; to be refreshed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clear up
   v 1: make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery
      surrounding her death" [syn: {clarify}, {clear up},
      {elucidate}] [ant: {obfuscate}]
   2: finish a task completely; "I finally got through this
     homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up}, {finish
     off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish up}]
   3: free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the
     throat" [syn: {clear}, {clear up}]
   4: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]
   5: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top