หรือคุณหมายถึง cleanlineß?
Search result for

cleanliness

(31 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleanliness-, *cleanliness*, cleanlines
English-Thai: Nontri Dictionary
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not talking about the length of your nails, I'm talking about cleanliness.ไม่ได้พูดถึงความยาวของเล็บ แต่พ่อพูดถึงความสะอาดน่ะ Doubt (2008)
Well, what were they fleeing from, cleanliness?แล้วเขาหนีอะไรมา ความสะอาดเหรอ Careful the Things You Say (2009)
Well, I can't sleep here. This whole place stinks of cleanliness.ข้านอนที่นี่ไม่ได้ ที่นี่มีแต่กลิ่นของความสะอาด Beauty and the Beast (2009)
- I am somewhat obsessive about cleanliness.- เรื่องการปนเปื้อน - ผมหมกมุ่นกับบางอย่างมากเกินไป Harmony (2010)
Solemn Oath of Ethics and Cleanliness."ของพนง.ร้านอาหารในแคลิฟอร์เนีย The Love Car Displacement (2011)
You think cleanliness is making him sick?คุณคิดว่าความสะอาดทำให้เขาป่วยเหรอ Fall from Grace (2011)
Sheldon, just because you have a focus on cleanliness bordering on the psychotic doesn't mean I have to participate.ทุกคนในตึกนี้ เชลดอน ถึงเธอจะอนามัยจัด จนเกือบเป็นโรคจิต The Infestation Hypothesis (2011)
Cleanliness is, after all, next to godliness.ยังไงความสะอาด ก็อยู่คู่กับความเลื่อมใสในศาสนาก็แล้วกัน Welcome to Briarcliff (2012)
This could be about cleanliness.นี่อาจเป็นเรื่องการรักความสะอาด  ()
The security of gravity and the cleanliness of rain:ท่ามกลางการร่วงหล่นของสายฝนสู่พื้นตามแรงโน้มถ่วง The Cement Garden (1993)
Sex is good for a girl's cleanliness.เซ็กส์น่ะ ดีกับอนามัยของผู้หญิงนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Which means clean. You know, cleanliness is close to...ก็แปลว่ากินได้นั่นแหละ แบบว่าความสะอาดเนี่ยถึงขั้นที่... Ratatouille (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleanlinessCleanliness is next to godliness.
cleanlinessCleanliness is proper to the Japanese.
cleanlinessI was also impressed with the school's cleanliness and the students' pride in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศุทธิ์[N] purity, See also: cleanliness, Syn. วิสุทธิ์, Thai definition: ความผ่องใส, ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, ไม่มีมลทิน

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEANLINESS    K L EH1 N L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleanliness    (n) (k l e1 n l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinheitsgrad {m}cleanliness level; purity level [Add to Longdo]
Reinheitsklasse {f}cleanliness class; purity class [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリンリネス[, kurinrinesu] (n) cleanliness [Add to Longdo]
潔癖[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P) [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]
清潔感[せいけつかん, seiketsukan] (n) (sense of) cleanliness; (sense of) freshness [Add to Longdo]
清浄度[せいじょうど, seijoudo] (n) (degree of) cleanliness; cleanliness factor [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
綺麗好き[きれいずき, kireizuki] (n,adj-na) tidy (of people); neat; liking cleanliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleanliness \Clean"li*ness\ (kl[e^]n"l[i^]*n[e^]s), n. [From
   {Cleanly}.]
   State of being cleanly; neatness of person or dress.
   [1913 Webster]
 
      Cleanliness from head to heel.      --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleanliness
   n 1: the habit of keeping free of superficial imperfections
   2: diligence in keeping clean [ant: {uncleanliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top