Search result for

clean up

(45 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clean up-, *clean up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean up    [PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clear up, mop up
clean up    [PHRV] ขจัดออก, See also: กำจัด, ล้างออก, Syn. clear up
clean up    [PHRV] แก้ไขหรือขจัดสิ่งไม่ถูกต้อง
clean up    [PHRV] ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
clean up    [PHRV] จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร), See also: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว, Syn. wipe up
clean up on    [PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean up on    [PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean up การทำความสะอาด
การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Clean Upการทำให้บริสุทธิ์,ทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น [การแพทย์]
Clean up Costs ค่าทำความสะอาด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่ผู้ประกอบ กิจกรรมทำความสกปรก ต่อบริเวณสาธารณะและรัฐต้องทำความสะอาดให้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I guess I'll clean up the droids then.งั้นเดาว่าข้าคงต้องจัดการกับพวกดรอยด์นี่ ใช่มั้ย Destroy Malevolence (2008)
The day you pull yourself together and clean up your mess, we will be back.นายลองจัดการชีวิตตัวเอง ถ้าไม่มีเรื่องยุ่งๆแล้ว พ่อกับแม่จะกลับมาเอง Baby and I (2008)
- Thanks for helping clean up.-ขอบใจที่ช่วยทำความสะอาด Superhero Movie (2008)
I've got work to do. You clean up your own mess.ข้ามีงานต้องทำ เจ้าจงแก้เองกับเรื่องที่เจ้าก่อ Outlander (2008)
Mr. Mayor, you were elected in a campaign to clean up the city.ท่านนายก คุณถูกเลือกมาเพราะนโยบาย ปัดกวาดเมืองนี้ The Dark Knight (2008)
We've been happy to let Batman clean up our streets till now.เราเคยมีความสุขที่ปล่อยให้แบทแมนจัดการพวกผู้ร้าย The Dark Knight (2008)
You want my mother to clean up your mess?นายต้องการให้แม่ฉันมาสะสาง เรื่องยุ่งๆของนายเหรอ 24: Redemption (2008)
clean up the car;ผมต้องทำความสะอาดรถ Changeling (2008)
You have to clean up this field!จะมีคนเอามาใส่ Gomorrah (2008)
Dev, clean up the girl.เดฟ จัดการแม่สาวนั่นหน่อย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
James and I got a lot things to clean upเจมส์กับฉันยังมีเรื่องต้องสะสางกันอีกเยอะ Under & Out (2008)
It's time to clean up now. Thoroughly.ถึงเวลาสะสางซะที Scylla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clean upClean up the kitchen.
clean upClean up the room.
clean upI clean up my room every Sunday.
clean upI don't wanna clean up dog shit.
clean upI'll clean up the kitchen later.
clean upI'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.
clean upI'm just going to leave it up to him to figure out how to clean up this mess.
clean upI will clean up yesterday's work.
clean upShe made the children clean up their own rooms.
clean upTom bats clean up in our team.
clean upWe must clean up the kitchen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ทำความสะอาด[v.] (tham khwām sa-āt) EN: clean ; clean up   FR: nettoyer ; balayer
ทำความสะอาดห้อง [v. exp.] (tham khwām sa-āt hǿng) EN: clean up the room   FR: nettoyer la pièce

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bring Ordnung in dein Leben!Clean up your act! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball) [Add to Longdo]
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order [Add to Longdo]
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order [Add to Longdo]
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clean up
   v 1: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
      {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
      {straighten out}, {square away}]
   2: make a big profit; often in a short period of time; "The
     investor really cleaned up when the stock market went up"
   3: dispose of; "settle the bills"
   4: make oneself clean, presentable or neat; "Clean up before you
     go to the party"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top