Search result for

clause

(75 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clause-, *clause*
English-Thai: Longdo Dictionary
relative clause(n phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clause[N] อนุพากย์, See also: ประโยคย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clause(คลอส) n. มาตรา,อนุประโยค,ประโยคเล็ก,ข้อย่อย
infinitive clauseอนุประโยคที่ประกอบด้วย infinitive ., Syn. infinitive phrase

English-Thai: Nontri Dictionary
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clause๑. ข้อความ๒. ข้อกำหนด๓. ข้อ๔. บท๕. วรรค (ในบทกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clauseข้อกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause๑. ข้อความ (ในนิติกรรม)๒. วรรค (ในบทกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause of non-liabilityข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause potestativeข้อกำหนดให้สิทธิเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause, enactingคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, most-favoured-nationข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, optionalข้อกำหนดที่เลือกได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, suspendingบทเฉพาะกาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a no-pet clause in the contract. I checked.ที่นั่นห้ามเลี้ยงสัตว์ ในสัญญาน่ะ ฉันเช็คแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Von Clausewitz.Von Clausewitz. Law Abiding Citizen (2009)
Morality clause.ความประพฤติทางด้านศีลธรรม Gone with the Will (2009)
About the same morality clause that cost charles this company.กับศีลธรรมเดียวกันเพราะนั่นทำให้ชาร์ลเสียหายในหมู่บอร์ด You've Got Yale! (2009)
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย? Carrnal Knowledge (2009)
But there's a prison clause.แต่นั่นเป็นคำสั่งในคุก Fix (2009)
Prison clause.คำสั่งมาจากเรือนจำ Fa Guan (2009)
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ The Cove (2009)
You know how many clauses of the Health and Safety guidelines this breaches?นายรู้มั้ยว่าสุขภาพ กับเครื่องรักษาความปลอดภัยเสียกายไปเท่าไร? Episode #3.5 (2009)
I had to say something. She looked like someone told her there was no Santa Clause.ผมต้องพูดไปก่อน เธอทำหน้ายังกับโดนผีหลอก Sex and the City 2 (2010)
Stipulated in your contract was a fraternization clause, in which it was stated quite clearly that any relationship, be it romantic or sexual in nature deemed inappropriate by CRT senior officialsมันเป็นข้อกำหนดในสัญญาของคุณ ในด้านความสัมพันธ์ ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจน ว่าในทุกๆความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโรแมนติก หรือในด้านทางเพศ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จาก ความเห็นของผู้อาวุโสของซีอาร์ที Buried (2010)
Like an escape clause.เหมือนอย่างข้อกำหนดบอกเลิกสัญญาน่ะ Fool Me Once (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clauseAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
clauseHe believes in Santa Clause.
clauseThe clause provides that all decisions shall be made by majority vote.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวบท[N] text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count unit: บท, Thai definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตัวบท[N] text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count unit: บท, Thai definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ประโยค[N] sentence, See also: clause, Example: ถ้าเรียนหลักภาษาก็อาจวิเคราะห์ประโยคได้ว่าส่วนใดเป็นภาคประธาน ส่วนใดเป็นภาคแสดง, Count unit: ประโยค, Thai definition: คำพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งๆ
กระทง[N] section, See also: clause, division, point, part, Example: ในข้อความนี้มีกระทงความอยู่ 5 ตอนได้, Thai definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause   FR: sanction [f]
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision   FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; paragraphe [m]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[n. exp.] (khøkamnot hai prap rākhā) EN: escalator clause   
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi) EN: cancellation clause ; escape clause   
ข้อกำหนดการสละสิทธิ์[n. exp.] (khøkamnot kān sala sit) EN: waiver clause   
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot kān yokwen) EN: saving clause ; exception clause   FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ข้อกำหนดค่ากู้ภัย[n. exp.] (khøkamnot khā kūphai) EN: salvage charges clause   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAUSE    K L AO1 Z
CLAUSEN    K L AW1 S AH0 N
CLAUSER    K L AO1 Z ER0
CLAUSES    K L AO1 Z AH0 Z
CLAUSELL    K L AO1 Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clause    (n) (k l oo1 z)
clauses    (n) (k l oo1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussagesatz {m}clause of statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーター条項[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause [Add to Longdo]
エスケープクローズ[, esuke-pukuro-zu] (n) escape clause [Add to Longdo]
データ句[データく, de-ta ku] (n) {comp} data clause [Add to Longdo]
ドルクローズ[, dorukuro-zu] (n) dollar clause [Add to Longdo]
ファイル句[ファイルく, fairu ku] (n) {comp} file clause [Add to Longdo]
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause [Add to Longdo]
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause [Add to Longdo]
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [Add to Longdo]
各項[かくこう;かっこう, kakukou ; kakkou] (n) each item; each clause [Add to Longdo]
各条[かくじょう, kakujou] (n) each clause; each article; each item [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分句[fēn jù, ㄈㄣ ㄐㄩˋ, ] clause (in European grammar) [Add to Longdo]
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document [Add to Longdo]
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law) [Add to Longdo]
条目[tiáo mù, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] clauses and sub-clauses (in formal document); (dictionary) entry [Add to Longdo]
短句[duǎn jù, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ句[データく, de-ta ku] data clause [Add to Longdo]
ファイル句[ファイルく, fairu ku] file clause [Add to Longdo]
環境句[かんきょうく, kankyouku] environment clause [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]
報告書句[ほうこくしょく, houkokushoku] report clause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clause \Clause\, n. [Obs.]
   See {Letters clause} or {Letters close}, under {Letter}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clause \Clause\, n. [F. clause, LL. clausa, equiv. to L.
   clausula clause, prop., close of ? rhetorical period, close,
   fr. claudere to shut, to end. See {Close}.]
   1. A separate portion of a written paper, paragraph, or
    sentence; an article, stipulation, or proviso, in a legal
    document.
    [1913 Webster]
 
       The usual attestation clause to a will. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A subordinate portion or a subdivision of a
    sentence containing a subject and its predicate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clause
   n 1: (grammar) an expression including a subject and predicate
      but not constituting a complete sentence
   2: a separate section of a legal document (as a statute or
     contract or will) [syn: {article}, {clause}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top