Search result for

circus

(55 entries)
(0.0813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circus-, *circus*, circu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circus[N] โรงละครสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน

English-Thai: Nontri Dictionary
circus(n) ละครสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's that rat circus out there.มันเป็นเรื่องที่คณะละครสัตว์ หนูออกมี Mad Max (1979)
Dammit, what the hell do you think this is, some kind of a circus?โธ่เว้ย สิ่งที่คุณคิดว่านี้เป็นชนิดของ คณะละครสัตว์บาง First Blood (1982)
You come to America with me, and we get job in circus.คุณมาถึงอเมริกากับฉันและเราได้รับงานในคณะละครสัตว์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We are but poor, lost circus performers.พวกเราหลงกับคณะละครสัตว์ The Princess Bride (1987)
When your son walked through that door looking like a bloody circus clown... do you think he had murder in his eyes?เมื่อลูกของคุณเดินผ่านประตูที่ มองเหมือนตัวตลกละคร? คุณคิดว่าเขาได้สังหาร ในสายตาของเขา? In the Name of the Father (1993)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
- The Russian Circus. I think it's still in here.- ละครสัตว์ของรัสเซีย ฉันคิดว่ามันยังอยู่ในนี้ Anastasia (1997)
Yeah, so are circus dwarves.อ่าหะ น่ารักเหมือนคนแคระละครสัตว์สินะ Dark Harbor (1998)
And circus crowdsแล้วก็ตัวตลกในละครสัตว์ Love Actually (2003)
Stop the circus act.เลิกแสดงละครสัตว์ซะที My Tutor Friend (2003)
Fiona, if I wanted to look like a clown, I'd join the circus.ฟีโอน่า, ถ้าฉันอยากจะให้ฉันดูหมือนกับตัวตลก - ฉันคงจะสมัครเข้าละครสัตว์ไปแล้ว A Cinderella Story (2004)
If you were part of my circus, I'd have you clean elephant butts with a Wet One.ถ้าเธอเป็นส่วนหนึ่งในละครสัตว์ของฉัน, ฉันจะให้เธอ - ล้างก้นช้าง ที่พึ่งฉี่ A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circusAt the age of six, I was taken to a circus for the first time.
circusCircuses offer toys for prizes.
circusEarly next morning the circus left for the next town.
circusEveryone turned out for the circus.
circusI enjoyed watching the circus parade.
circusI saw a marvelous animal act at the circus.
circusI was taken to a circus for the first time.
circusThe children chased after the circus parade.
circusThe circus amazed and delighted the children.
circusThe circus entertained us very much.
circusThe circus sea lion did a trick.
circusThe clown at the circus pleased my children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครสัตว์[N] circus, Example: การแสดงละครสัตว์คณะนี้โลดโผนมาก, Thai definition: การแสดงของคณะกายกรรมโดยมีสัตว์ต่างๆ แสดงร่วมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะละครสัตว์[n. exp.] (khana lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
ละครสัตว์[n.] (lakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
โรงละครสัตว์[n. exp.] (rōnglakhøn sat) EN: circus   FR: cirque [m]
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place   FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUS    S ER1 K AH0 S
CIRCUS'S    S ER1 K AH0 S AH0 Z
CIRCUSES    S ER1 K AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circus    (n) (s @@1 k @ s)
circuses    (n) (s @@1 k @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zirkusreiter {m}circus rider [Add to Longdo]
Zirkuszelt {n}circus tent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーカス[, sa-kasu] (n) circus; (P) [Add to Longdo]
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe) [Add to Longdo]
パンと見世物[パンとみせもの, pan tomisemono] (exp) bread and circuses [Add to Longdo]
曲馬[きょくば, kyokuba] (n) circus; equestrian feats [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe [Add to Longdo]
見世物小屋;見せ物小屋[みせものこや, misemonokoya] (n) show tent; circus tent; freak show [Add to Longdo]
散楽[さんがく, sangaku] (n) (See 猿楽・1) form of ancient Chinese entertainment similar to a circus (brought to Japan during the Nara period) [Add to Longdo]
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack [Add to Longdo]
沢鵟[ちゅうひ;チュウヒ, chuuhi ; chuuhi] (n) (uk) Eastern marsh harrier (Circus spilonotus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马戏[mǎ xì, ㄇㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] circus [Add to Longdo]
马戏团[mǎ xì tuán, ㄇㄚˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] circus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circus \Cir"cus\, n.; pl. {Circuses}. [L. circus circle, ring,
   circus (in sense 1). See {Circle}, and cf. {Cirque}.]
   [1913 Webster]
   1. (Roman Antiq.) A level oblong space surrounded on three
    sides by seats of wood, earth, or stone, rising in tiers
    one above another, and divided lengthwise through the
    middle by a barrier around which the track or course was
    laid out. It was used for chariot races, games, and public
    shows.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Circus Maximus at Rome could contain more than
      100,000 spectators. --Harpers' Latin Dict.
      [1913 Webster]
 
   2. A circular inclosure for the exhibition of feats of
    horsemanship, acrobatic displays, etc. Also, the company
    of performers, with their equipage.
    [1913 Webster]
 
   3. Circuit; space; inclosure. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The narrow circus of my dungeon wall. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circus
   n 1: a travelling company of entertainers; including trained
      animals; "he ran away from home to join the circus"
   2: a performance given by a traveling company of acrobats,
     clowns, and trained animals; "the children always love to go
     to the circus"
   3: a frenetic disorganized (and often comic) disturbance
     suggestive of a large public entertainment; "it was so funny
     it was a circus"; "the whole occasion had a carnival
     atmosphere" [syn: {circus}, {carnival}]
   4: (antiquity) an open-air stadium for chariot races and
     gladiatorial games
   5: an arena consisting of an oval or circular area enclosed by
     tiers of seats and usually covered by a tent; "they used the
     elephants to help put up the circus"
   6: a genus of haws comprising the harriers [syn: {Circus},
     {genus Circus}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 circus [sirkɵs]
   circus
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 circus
   circle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top