Search result for

circumstanced

(267 entries)
(0.116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumstanced-, *circumstanced*, circumstanc, circumstance
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา circumstanced มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *circumstanced*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumstance[N] โชค, See also: โอกาส, Syn. chance, luck
circumstance[N] สภาวะแวดล้อม
circumstance[N] เหตุการณ์, Syn. situation, condition
under the circumstances[IDM] ในสถานการณ์อย่างนี้, See also: ดูจากสถานการณ์
extenuating circumstances[IDM] เหตุขัดข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ,ภายใต้สถานการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstanceพฤติการณ์, เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstance, extenuatingเหตุบรรเทาโทษ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstance, extraordinaryพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstances, surroundingพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstancial evidenceพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู exceptional circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, circumstancialพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extenuating circumstanceเหตุบรรเทาโทษ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู extraordinary circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstances clauseข้อกำหนดสภาวะพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the circumstances have changed.แต่สถานการเปลี่ยนไปแล้วน่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
Under the circumstances, I have no choice but to sentence you to death.ภายใต้สถานการณ์นี้ ข้าไม่มีทางเลือก นอกจากจะสั่งประหารเจ้าเท่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
Under the circumstances, a pardon, perhaps. No.ภายใต้สถานการณ์นี้ บางทีการอภัยโทษน่าจะเพียงพอ Lancelot (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
I know that under the circumstances it's not much but, erm, anything you want, anything you need,ข้ารู้ว่า ภายใต้สถานการณ์ ถึงมันจะไม่มาก, แต่, อืม To Kill the King (2008)
Teachers should never, under any circumstances, kick a student out of school.สถานการณ์อย่างนี้ อาจารย์ไม่ควรที่จะไล่นักเรียนออกน่ะครับ Baby and I (2008)
Unfortunate circumstances...สถานการณ์ไม่ค่อยดี.. The Secret of Moonacre (2008)
And I was born under unusual circumstances.และผมเกิดมาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Thinking that I'd do something to change my circumstances.เอาแต่คิดว่าจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
sometimes, under special circumstances.อืม.. บางครั้ง,ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ Passengers (2008)
What does one have to do to become a "special circumstance" around here?อะไรที่ทำให้มันกลายเเป็น "สิ่งแวดล้อมที่พิเศษ" ที่นี่? Passengers (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)
We explain what the circumstances are.อธิบายว่า -สถานการณ์เป็นยังไง Marley & Me (2008)
They establish beyond any reasonable doubt the circumstances and the nature of these heinous crimes;พวกเขาตั้งหลักฐาน นอกเหนือจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล หลักฐานแวดล้อมของ อาชญากรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ Changeling (2008)
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
The message of the constellations- had he imagined it because of his desperate circumstance?สัณญานของกลุ่มดวงดาว ที่เขาเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากภาวะสิ้นหวังของเขา? Doubt (2008)
We ask that our passengers remain calm and orderly during these difficult circumstances.พวกเราบอกให้บรรดาผู้โดยสาร อยู่ในความสงบและ The Day the Earth Stood Still (2008)
We ask that our passengers remain calm and orderly during these difficult circumstances.พวกเราบอกให้บรรดาผู้โดยสาร อยู่ในความสงบและ ให้รอฟังคำสั่งจาก The Day the Earth Stood Still (2008)
I know the circumstances are a little less than ideal,ผมรู้ว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนที่คิดไว้้ Eagles and Angels (2008)
"Dear Mr. White, due to unforeseen circumstances,ถึง คุณ ไวท์ เนื่องจากสถานการ์ที่คาดเดาไม่ได้ Five the Hard Way (2008)
I have simply not been able to escape these circumstances.บลา บลา บลา บลา Five the Hard Way (2008)
But not under these circumstancesแต่ไม่ใช่ในสถานการณ์แบบนี้ Fast & Furious (2009)
What circumstances?สถานการณ์แบบไหนล่ะ? Fast & Furious (2009)
The circumstances have changed.หัวหน้า เป็นไงมั่ง? Goemon (2009)
After all, if I cannot change when circumstances demand it how can I expect others to?และถ้าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง.. ในสภาวะการณ์เช่นนี้ได้แล้ว ...ผมจะคาดหวังให้คนอื่น ทำเหมือนกันได้อย่างไร? Invictus (2009)
In the fell clutch of circumstanceและยังหยัดยืนไม่หม่นหมอง.. ไปตามสถานการณ์ Invictus (2009)
Government analysts tell us the order to launch any operation in these circumstances would rest with the vice president.นักวิเคราะห์ได้เตรียมความพร้อม สำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรองประธานาธิบดี Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Ethan, under the circumstances,อีธาน ในสถานการณ์แบบนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Uh, under any other circumstances,ภายใต้ สถานการณ์นี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
But in the meantime, I think it is to both of our advantage that the American people do not know the exact circumstance of this standoff.แต่ในเวลาที่เหมาะสม สำหรับเราทั้งคู่ ที่ชาวอเมริกัน จะไม่มีวันรู้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
- Sure... if you think that's the best approach, given the circumstances.- ได้สิ ถ้าคุณคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์นี้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
- He's praying, sir. Which, under the circumstances, is not such a bad idea.ท่านกำลังสวดภาวนาค่ะ ซึ่งก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลย 2012 (2009)
There was extenuating circumstances.มีทางลดโทษลงอีก Law Abiding Citizen (2009)
The only extenuating circumstance should be if he didnt do it.ทางเดียวที่จะทำให้ลดโทษได้คือ เค้าต้องไม่ได้ทำ Law Abiding Citizen (2009)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
Cindy, under the circumstances, I'm going to contact Sheriff August to let him know that we've met and let him know that we've had this session.ซินดี้ ภายใต้สถานะการณ์แบบนี้ ฉันต้องไปติดต่อกับ ออกัส เพื่อให้เขารู้ว่าเราพบกัน The Fourth Kind (2009)
Yeah, we understand that, But these are special circumstances.ใช่ เราเข้าใจ แต่ นี่ เป็นสถานการณ์พิเศษ Death Takes a Holiday (2009)
So it's a shame that we have to meet under these circumstances.ดังนั้นมันช่างน่าอัปยศอดสูที่เราต้องพบเจอ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ Better Call Saul (2009)
We've had some extenuating circumstances.เราเจอสถานการณ์บางอย่าง ที่ทำให้ได้เงินน้อยลง 4 Days Out (2009)
There were special circumstances.เธอจ้างคนบางคนมา Cold Comfort (2009)
If we met under different circumstances...ถ้าเราเจอกันในสถานการณ์ที่แตกต่างไป... Pleasure Is My Business (2009)
Under similar circumstances, and we just wantedพบว่ามีการตายคล้ายคลึงกันอีก และเราแค่ต้องการ Demonology (2009)
We shouldn't let circumstance impose a timeline.มากำหนดขอบเขตของเวลา ฉันเห็นด้วย แล้วคุณจะทำยังไงกับ แดน และเยล ? Remains of the J (2009)
She is, as they say, accustomed to her circumstance.หล่อนเปนอย่างที่พวกเค้าพูด คุ้นเคยกับสภาพของหล่อน The Good Wound (2009)
He'd be happy, even under the circumstances.เขาจะต้องดีใจแน่ แม้ว่าสถานการณ์จะไม่อำนวย S.O.B. (2009)
Now, while the circumstances of his disappearance are unclear, it stands to reason his blood would be very valuable, as he's over twice my age and ten times the vampire I will ever be.ตอนนี้เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่กระจ่าง เป็นเหตุให้เข้าใจว่าเลือดของเขามีมูลค่ามาก เพราะเขาแก่กว่าฉันสองเท่า Keep This Party Going (2009)
I know this strategy is very bold, but these circumstances call for drastic measures.ข้ารู้ว่าแผนการนี้ช่างบ้าบิ่นมาก แต่ในสถานการณ์แบบนี้ มันจำเป็นต้องอาศัยจังหวะที่แน่นอนมาก Storm Over Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumstancAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
circumstancAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
circumstancBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
circumstancBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
circumstancChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
circumstancCircumstances are entirely favorable to us.
circumstancCircumstances did not permit me to help you.
circumstancCircumstances do not allow me to say any more.
circumstancCircumstances do not permit me such a holiday.
circumstancCircumstances forced us to cancel our appointment.
circumstancCircumstances forced us to put off the meeting.
circumstancCircumstances surrounding the textile industry have changed.
circumstancDue to circumstances, I gave up the idea of going to university.
circumstancDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
circumstancDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
circumstancExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
circumstancHappiness and success in life do not depend on our circumstances, but on our efforts.
circumstancHappiness depends, not so much on circumstances, as on one's way of looking at one's life.
circumstancHappiness depends not so much on circumstances as on one's way of looking at one's lot.
circumstancHe adapted himself to circumstances.
circumstancHe can't accommodate himself to his circumstance.
circumstancHe couldn't adapt to new circumstances.
circumstancHe had to part from her owing to unavoidable circumstances many years ago.
circumstancHe is quick to adapt to new circumstances.
circumstancHe was adapted to the circumstances.
circumstancHis family circumstances were such that he became a teacher of necessity.
circumstancI accommodated my plan to those new circumstances.
circumstancI am content with my circumstances.
circumstancI am slow to adapt myself to new circumstances.
circumstancI may do; it would depend on circumstances at the time.
circumstancIt was a poor choice of words under the circumstances.
circumstancIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
circumstancIt will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.
circumstancMan is a creature of circumstances.
circumstancMan is not the creature, so much as he is the creator, of circumstances.
circumstancQuick to adapt to changing circumstances.
circumstancShe always adapted to new circumstance.
circumstancShe bore up well under unfavorable circumstances.
circumstancShe is capable of handling the circumstances.
circumstancShe is in good circumstances with a large fortune.
circumstancShe lives in poor circumstances.
circumstancShe takes every circumstance into account.
circumstancShe wished for a more relaxing life, but that was impossible under the circumstances.
circumstancThe circumstances did not allow me to go abroad.
circumstancThe circumstances gave color to her story.
circumstancThe family's circumstances are not easy.
circumstancThe Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.
circumstancThere are complicated circumstances behind the matter.
circumstancThey are in comfortable circumstance.
circumstancThey soon adjusted themselves to the new circumstances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะเศรษฐกิจ[N] economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
ตามเนื้อผ้า[ADV] traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
กรณี[N] case, See also: circumstance, event, incident, Syn. เรื่อง, เหตุ, Example: นายสุรศักดิ์ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการลงทะเบียน, Count unit: กรณี, อย่าง
การณ์[N] event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล
ตกทุกข์ได้ยาก[V] distress, See also: be in low circumstances, Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์, Example: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้
รูปการณ์[N] circumstance, See also: case, condition, situation, Syn. เหตุการณ์, Example: มองตามรูปการณ์แล้ว ฝ่ายค้านกำลังได้รับความนิยม, Count unit: รูปการ, Thai definition: สภาพเหตุการณ์ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phisēt) EN: special circumstances ; special case ; particular case   FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken   
กรณี[n.] (køranī = karanī) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
แล้วแต่กรณี[xp] (laēotāe karanī) EN: as the case may be ; depending on circumstances   FR: en fonction des circonstances ; selon le cas
ไม่มีวัน[adv.] (mai mī wan) EN: never ; under no circumstances   FR: jamais ; en aucune circonstance
ไม่ว่ากรณีใด ๆ[adv.] (maiwā karanī dai-dai = maiwā køranī dai-dai) EN: under no circumstances   FR: en aucune circonstance
ในสถานการณ์เช่นนี้[X] (nai sathānakān chen nī ) EN: in the circumstances ; under the circumstances   FR: dans ces circonstances
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control   
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances   FR: absolument ; certainement ; sans faute
ภาวะ[n.] (phāwa) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status   FR: condition [f] ; état [m] ; effet [m]
พยานหลักฐานแวดล้อมกรณี[n. exp.] (phayān lakthān waētløm karanī = phayān lakthān waētløm køranī ) EN: circumstancial evidence   
พฤติการณ์[n.] (phreuttikān) EN: circumstances ; condition ; course of events ; course of conduct   FR: circonstance [f] ; condition [f]
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān prakøp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
พฤติการณ์แวดล้อม[n. exp.] (phreuttikān waētløm) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
รูปการณ์[n.] (rūpkān) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up   
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament   FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f]
สภาพการณ์[n.] (saphāpkān) EN: situation ; circumstances   
สภาพแวดล้อม[n.] (saphāpwaētløm) EN: circumstance ; condition   FR: condition [f] ; circonstance [f]
สถานการณ์[n.] (sathānakān) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight   FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl]
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: conditions ; circumstances   FR: circonstances [fpl]
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dāi yāk) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty   FR: traverser une période difficile
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red   

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMSTANCE    S ER1 K AH0 M S T AE2 N S
CIRCUMSTANCES    S ER1 K AH0 M S T AE2 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumstance    (n) (s @@1 k @ m s t @ n s)
circumstances    (n) (s @@1 k @ m s t @ n s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitumstand {m}; Nebenumstand {m} | Begleitumstände {pl}; Nebenumstände {pl}concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}circumstance [Add to Longdo]
Nebenumstand {m}incidental circumstance [Add to Longdo]
Rahmenbedingung {f} | Rahmenbedingungen {pl}general conditions; prevailing circumstance | general conditions; prevailing circumstance [Add to Longdo]
Umstand {m}; Fall {m} | Umstände {pl} | äußere Umstände | mildernde Umstände | widrige Umstände | unter diesen Umständen | unter den gegenwärtigen Umständen; unter den gegebenen Umständen | erschwerende Umstände | unter keinen Umständencircumstance | circumstances; conditions; state (of affairs) | external circumstances | mitigating circumstances | difficult circumstances | under these circumstances | in the present circumstances | aggravating circumstances | on no account; under no circumstances [Add to Longdo]
Verhältnisse {pl} | finanzielle Verhältnissecircumstances {pl} | financial circumstances [Add to Longdo]
Vermögensverhältnisse {pl}pecuniary circumstances [Add to Longdo]
situiertcircumstanced [Add to Longdo]
Sobald die Umstände es erlauben ...As soon as (the) circumstances shall permit (allow) ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] (n,adj-no) environment; circumstance; (P) [Add to Longdo]
幾ら何でも[いくらなんでも, ikuranandemo] (exp) under no circumstances; whatever the circumstances may be; say what you like [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
窮死[きゅうし, kyuushi] (n,vs) dying in miserable circumstances [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
境涯[きょうがい, kyougai] (n) circumstances; one's situation or lot in life [Add to Longdo]
境遇[きょうぐう, kyouguu] (n) environment; circumstances; (P) [Add to Longdo]
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P) [Add to Longdo]
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos [Add to Longdo]
近況[きんきょう, kinkyou] (n) recent state; present state; present condition; current status; current circumstances; (P) [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] (n-adv,n) reason; cause; circumstances [Add to Longdo]
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason [Add to Longdo]
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances [Add to Longdo]
行き掛り;行き掛かり[ゆきがかり;いきがかり, yukigakari ; ikigakari] (n) (by force of) circumstances [Add to Longdo]
[さい, sai] (n-adv,n) on the occasion of; circumstances; (P) [Add to Longdo]
罪状糾明[ざいじょうきゅうめい, zaijoukyuumei] (n) closely examining (questioning) the concrete circumstances of a crime [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
子細ありげ;仔細ありげ[しさいありげ, shisaiarige] (adj-na) seeming to be for a certain reason; seeming to indicate there are special circumstances; seeming to indicate there is more than meets the eye [Add to Longdo]
思い合わせる;思い合せる[おもいあわせる, omoiawaseru] (v1,vt) to consider (all the circumstances); to bear (a number of things) in mind [Add to Longdo]
止むに止まれぬ事情;已むに已まれぬ事情[やむにやまれぬじじょう, yamuniyamarenujijou] (n) circumstances beyond one's control [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [Add to Longdo]
事と次第で[こととしだいで, kototoshidaide] (exp) if things permit; under certain circumstances [Add to Longdo]
事による[ことによる, kotoniyoru] (exp,v5r) (1) (uk) (See に依る) depending on the circumstances; (2) due to (with modifying verb); (P) [Add to Longdo]
事案[じあん, jian] (n) concern; circumstance which is becoming a problem; case (court) [Add to Longdo]
事局[じきょく, jikyoku] (n) circumstances [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P) [Add to Longdo]
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances) [Add to Longdo]
事態(P);事体[じたい, jitai] (n) (often with a negative connotation) situation; (present) state of affairs; circumstances; (P) [Add to Longdo]
事柄(P);事がら[ことがら, kotogara] (n) matter; thing; affair; circumstance; (P) [Add to Longdo]
時と場合によって[ときとばあいによって, tokitobaainiyotte] (exp) should time and circumstances permit [Add to Longdo]
時宜によって[じぎによって, jiginiyotte] (exp) depending on circumstances [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) [Add to Longdo]
自然の勢い[しぜんのいきおい, shizennoikioi] (n) force of circumstances [Add to Longdo]
実情(P);実状[じつじょう, jitsujou] (n) real condition; actual circumstances; actual state of affairs; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances [Add to Longdo]
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances [Add to Longdo]
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be imperative; be required by circumstances [Add to Longdo]
因地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory [Add to Longdo]
境地[jìng dì, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˋ, ] circumstances [Add to Longdo]
境况[jìng kuàng, ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances [Add to Longdo]
境遇[jìng yù, ㄐㄧㄥˋ ㄩˋ, ] circumstance [Add to Longdo]
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, ] family financial situation; family circumstances [Add to Longdo]
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] circumstances; situation; terrain [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance [Add to Longdo]
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, ] case; phenomenon; circumstance; feelings [Add to Longdo]
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] situation; circumstance [Add to Longdo]
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, ] circumstances; situation [Add to Longdo]
情景[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] scene; sight; circumstances [Add to Longdo]
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation [Add to Longdo]
情况下[qíng kuàng xià, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] under (these) circumstances [Add to Longdo]
情状[qíng zhuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] situation; circumstances [Add to Longdo]
情节[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] plot; circumstances [Add to Longdo]
时运[shí yùn, ㄕˊ ㄩㄣˋ, / ] circumstances; fate [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] bright; circumstance; scenery; surname Jing [Add to Longdo]
景况[jǐng kuàng, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances [Add to Longdo]
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, / ] guidelines; what to do (under given circumstances) [Add to Longdo]
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, / ] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings [Add to Longdo]
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, ] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances [Add to Longdo]
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances [Add to Longdo]
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances. [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances [Add to Longdo]
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, ] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth [Add to Longdo]
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means. [Add to Longdo]
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled [Add to Longdo]
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] peril; dangerous circumstance [Add to Longdo]
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] favorable circumstances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumstanced \Cir"cum*stanced\ (s[~e]r"k[u^]m*st[a^]nst), p. a.
   1. Placed in a particular position or condition; situated.
    [1913 Webster]
 
       The proposition is, that two bodies so circumstanced
       will balance each other.       --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. Governed by events or circumstances. [Poetic & R.] "I must
    be circumstanced." --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top