Search result for

circumference

(51 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumference-, *circumference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumference[N] เส้นรอบวง, Syn. periphery, boundary, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumference(เซอคัม'เฟอเรินซฺ) n. เส้นรอบวง,ความยาวของเส้นรอบวง, Syn. perimeter,circuit

English-Thai: Nontri Dictionary
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumferenceเส้นรอบวง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
circumferenceเส้นรอบวง, ความยาวรอบรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circumference Ratios, Fetal Head-to-Abdominalการวัดอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงของศีรษะและท้อง [การแพทย์]
Circumference, Abdominalเส้นรอบท้องเด็กในครรภ์ [การแพทย์]
Circumference, Left Mid-Armขนาดรอบกึ่งกลางต้นแขนซ้าย [การแพทย์]
Circumference, Mid-Upper Armเส้นรอบแขนที่จุดกึ่งกลางแขน [การแพทย์]
Circumference, Occipito-Frontalวัดผ่านท้ายทอยมาตรงหน้าผาก [การแพทย์]
Circumference, Trunkเส้นรอบวงของลำตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is the circumference of your areolas?เส้นรอบวงหัวนมเธอมีขนาดเท่าไหร่ The 21-Second Excitation (2010)
If you get up close, you can see that it has another dimension, which has to do with the circumference of the cable.ถ้าคุณได้ใกล้ชิด, คุณจะเห็นว่ามันมีอีกมิติหนึ่ง ซึ่งมีจะทำอย่างไรกับเส้นรอบวงของ สายเคเบิล Does Time Really Exist? (2011)
The edge of a circumference.ขอบของเส้นรอบวง The Best Offer (2013)
The ratio of the circumference of a circle to its diameter.คือความยาวเส้นรอบวงของวงกลม หารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 Pi R (2013)
Gauging by the small circumference of the wounds,ปากแผลมีรูขนาดเล็ก Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Pi is the ratio of the circumference, and when you put it...ค่า 'พาย' คืออัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวง... A Monster Calls (2016)
And whose circumference is nowhere.ใจกลางมันจะอยู่ทุกหนแห่งได้ยังไง I Heart Huckabees (2004)
Basically at the circumference, and any value outside of it, there're 2 values for M, if you can only find 1, that means...พื้นฐานคือ ที่เส้นรอบวง.. และค่าข้างนอกมันนั้น.. มี2ค่าของM Secret (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นรอบวง[N] circumference, See also: perimeter, Example: บอลลูนลูกนี้มีขนาดเส้นรอบวง 500 เซนติเมตร, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งสิ้นของรูปวงกลมหรือของวงรี, Notes: (คณิตศาสตร์)
กำลัง[N] circumference of the tree, Example: ลำต้นไม้ต้นหนึ่งมีกำลังสิบอ้อมแขน, Thai definition: มาตรวัดรอบของกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference   FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ความยาวรอบวง[n. exp.] (khwām yāo røp wong) EN: circumference)   FR: circonférence [f]
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference   FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
รอบ[prep.] (røp) EN: round ; around ; with a circular motion ; in circumference ; from all directions   FR: autour

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMFERENCE    S ER0 K AH1 M F R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumference    (n) (s @@1 k uh1 m f @ r @ n s)
circumferences    (n) (s @@1 k uh1 m f @ r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdumfang {m}circumference of the earth [Add to Longdo]
Kreislinie {f}circumference (of a circle) [Add to Longdo]
Kreisumfang {m}circumference (of a circle) [Add to Longdo]
Umfang {m} | Umfänge {pl}circumference | circumferences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
円周[えんしゅう, enshuu] (n,adj-no) circumference; (P) [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work [Add to Longdo]
外周[がいしゅう, gaishuu] (n) outer circumference [Add to Longdo]
根回り[ねまわり, nemawari] (n) root circumference [Add to Longdo]
四囲[しい, shii] (n,vs) surroundings; circumference [Add to Longdo]
四周[ししゅう, shishuu] (n,vs) periphery; circumference [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) [Add to Longdo]
周回[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, / ] circumference of a circle is proverbially three times its radius [Add to Longdo]
圆周[yuán zhōu, ㄩㄢˊ ㄓㄡ, / ] circumference [Add to Longdo]
方圆[fāng yuán, ㄈㄤ ㄩㄢˊ, / ] circumference [Add to Longdo]
周径[zhōu jìng, ㄓㄡ ㄐㄧㄥˋ, / ] circumference and radius; the circular ratio pi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumference \Cir*cum"fer*ence\, n. [L. circumferentia.]
   [1913 Webster]
   1. The line that goes round or encompasses a circular figure;
    a periphery. --Millon.
    [1913 Webster]
 
   2. A circle; anything circular.
    [1913 Webster]
 
       His ponderous shield . . .
       Behind him cast. The broad circumference
       Hung on his shoulders like the moon. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The external surface of a sphere, or of any orbicular
    body.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumference \Cir*cum"fer*ence\, v. t.
   To include in a circular space; to bound. [Obs.] --Sir T.
   Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumference
   n 1: the size of something as given by the distance around it
      [syn: {circumference}, {perimeter}]
   2: the boundary line encompassing an area or object; "he had
     walked the full circumference of his land"; "a danger to all
     races over the whole circumference of the globe" [syn:
     {circumference}, {circuit}]
   3: the length of the closed curve of a circle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top